Hankinta, kaukolämpöjohtojen siirtotyöt Helen Oy, HKL

HEL 2019-008846
Asialla on uudempia käsittelyjä
4. / 184 §

Kaukolämpöjohtojen siirtotyöt

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Johtokunta oikeutti liikenneliikelaitoksen tilaamaan suorahankintana Helen Oy:ltä kaukolämpöjohtosiirtojen ja asennuksien töitä kaudella 2021 – 2023 yhteensä enintään 900.000,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Hankinnan kohteena on kaukolämpöjohtojen siirtotöitä tulevan Raide-Jokerin raitiotielinjan alta Helsingissä. Siirtoja tilataan kustannusarvioiden perusteella Raide-Jokeri-projektin toteutusvaiheen aikana.

Siirrot tilataan Helen Oy:ltä, koska Helen Oy omistaa kaukolämpöverkot Helsingin alueella eikä hankintaa voi toteuttaa mikään muu toimittaja.

Erityisalojen hankintalaki (1398/2016) 43 §, mom 2: "teknisestä tai yksinoikeuden suojaamiseen liittyvästä syystä vain tietty toimittaja voi toteuttaa hankinnan".

Aiemmat hankintapäätökset

Yksikön johtaja 86 §, 26.8.2019: 250.000,00 euroa.
Yksikön johtaja 4 §, 9.3.2021: 50.000,00 euroa
Toimitusjohtaja 72 §, 11.6.2021: 200.000,00 euroa

Tämän päätöksen jälkeen hankinnan kokonaiskustannukset ovat yhteensä enintään 1.400.000,00 euroa.

Sulje

Kaupunkiympäristön toimiala Liikenneliikelaitos Toimitusjohtaja 11.06.2021 § 72

Päätös

Toimitusjohtaja päätti tilata Helen Oy:ltä kaukolämpöjohtosiirtojen ja -asennuksien töitä kaudella 2021 – 2023 yhteensä enintään 200.000,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Päätöksen perustelut

Hankinnan kohteena on kaukolämpöjohtojen siirtotöitä tulevan Raide-Jokerin raitiotielinjan alta. Siirtoja tilataan kustannusarvioiden perusteella Raide-Jokeri-projektin toteutusvaiheen aikana (TAS-vaihe).

Siirrot tilataan Helen Oy:ltä, koska Helen Oy omistaa kaukolämpöverkot Raide-Jokerin alueella eikä hankintaa voi toteuttaa mikään muu toimittaja.

Kyse on erityisalojen hankintalain (1398/2016) 13 §:n mukaiset kynnysarvot alittavasta rakennusurakkahankinnasta.

Aikaisemmat hankintapäätökset:

Yksikön johtajan päätös 86 §, 26.8.2019: 250.000,00 euroa.

Yksikön johtajan päätös 4 §, 9.3.2021: 50.000,00 euroa

Tämän päätöksen jälkeen hankinnan kokonaiskustannukset ovat yhteensä enintään 500.000,00 euroa.

Lisätiedot

Tomi Kotala, projektipäällikkö, puhelin: 310 34769

tomi.kotala@hel.fi

Eeva Lindroos, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 34879

eeva.lindroos@hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Liikenneliikelaitos Suuret kaupunkiraidehankkeet -yksikkö Yksikön johtaja 09.03.2021 § 4

Päätös

Yksikön johtaja päätti tilata suorahankintana Helen Oy:ltä kaukolämpöjohtosiirtojen ja asennuksien töitä kaudella 2021 – 2023 yhteensä enintään 50.000,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Päätöksen perustelut

Hankinnan kohteena on kaukolämpöjohtojen siirtotöitä tulevan Raide-Jokerin raitiotielinjan alta. Siirtoja tilataan kustannusarvioiden perusteella Raide-Jokeri-projektin toteutusvaiheen aikana (TAS-vaihe).

Siirrot tilataan Helen Oy:ltä suorahankintana, koska Helen Oy omistaa kaukolämpöverkkoja Raide-Jokerin alueella eikä hankintaa voi toteuttaa mikään muu toimittaja.

Erityisalojen hankintalaki 1398/2016 43 §, mom 2: "teknisestä tai yksinoikeuden suojaamiseen liittyvästä syystä vain tietty toimittaja voi toteuttaa hankinnan"

Aikaisemmat hankintapäätökset:

Yksikön johtajan päätös 86 §, 26.8.2019: 250.000,00 euroa.

Tämän päätöksen jälkeen hankinnan kokonaiskustannukset ovat yhteensä enintään 300.000,00 euroa.

Lisätiedot

Tomi Kotala, projektipäällikkö, puhelin: 310 34769

tomi.kotala@hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Liikenneliikelaitos Infra- ja kalustoyksikkö Yksikön johtaja 26.08.2019 § 86

Päätös

Yksikön johtaja päätti tilata suorahankintana Helen Oy:ltä kaukolämpöjohtosiirtojen ja asennuksien töitä kaudella 2019 – 2023 yhteensä enintään 250.000,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Päätöksen perustelut

Hankinnan kohteena on kaukolämpöjohtojen siirtotöitä tulevan Raide-Jokerin raitiotielinjan alta. Siirtoja tilataan kustannusarvioiden perusteella Raide-Jokeri-projektin toteutusvaiheen aikana (TAS-vaihe).

Siirrot tilataan Helen Oy:ltä suorahankintana, koska Helen Oy omistaa kaukolämpöverkkoja Raide-Jokerin alueella eikä hankintaa voi toteuttaa mikään muu toimittaja.

Erityisalojen hankintalaki 1398/2016 43 §, mom 2: "teknisestä tai yksinoikeuden suojaamiseen liittyvästä syystä vain tietty toimittaja voi toteuttaa hankinnan".

Lisätiedot

Tomi Kotala, projektipäällikkö, puhelin: 310 34769

tomi.kotala@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 03.12.2021

MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle taikka molemmat.

OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI
Oikaisuvaatimusaika

Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta ratkaisusta.

Muutoksenhaku markkinaoikeuteen ei estä vaatimasta hankintaoikaisua.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on Helsingin
kaupungin liikenneliikelaitoksen johtokunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla

  • hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi.

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot.

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisua vaativa haluaa vedota vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUDELLE
Valitusaika

Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.

Hankintaoikaisun vireilletulo ei vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosaisella on oikeus hakea muutosta valittamalla markkinaoikeudelle.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään markkinaoikeudelle.

Markkinaoikeuden asiointiosoite on seuraava:

Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Sähköpostiosoite:
markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksinumero:
029 56 43314
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 43300

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

  1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
  2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
  3. vaatimusten perustelut;
  4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

  1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
  2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
  3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Ilmoitus valituksen tekemisestä hankintayksikölle

Valittajan tai hänen edustajansa on ilmoitettava kirjallisesti hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeudelle.

Ilmoitus on tehtävä osoitteeseen:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Odotusaika

EU-kynnysarvot ylittävien hankintojen osalta hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireillepanijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. Markkinaoikeuden ensimmäisenä asteena käsittelemässä asiassa maksu peritään riippumatta asian lopputuloksesta.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

yksikön johtaja
Artturi Lähdetie

Lisätietojen antaja

Tomi Kotala, projektipäällikkö, puhelin: 09 310 34769

tomi.kotala@hel.fi

Eeva Lindroos, hankinta-asiantuntija, puhelin: 09 310 34879

eeva.lindroos@hel.fi