Koulujen ilta- ja vapaa-ajankäytön uusien omavalvontakohteiden liittäminen Palmian iltavalvontapalveluiden sopimukseen

HEL 2019-009342
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 38

Koulujen ilta- ja vapaa-ajankäytön uusien omavalvontakohteiden liittäminen Palmian iltavalvontapalveluiden sopimukseen

Liikuntajohtaja

Päätös

Liikuntajohtaja päätti hyväksyä koulujen ilta- ja vapaa-ajankäytön uusien omavalvontakohteiden (11 kpl) liittämisen Palmian voimassaolevaan iltavalvontapalveluiden sopimukseen. Uudet omavalvontakohteet liitetään sopimuksen mukaisesti omavalvontakoulujen palvelun piiriin.

Uudet omavalvontakohteet ovat Malminkartanon ala-aste (Puustellintie), Pihkapuiston ala-aste (Tuohipolku), Porolahden peruskoulu (Satumaanpolku), Drumsö lågstadieskola (Tallbergin puistotie), Hertsikan ala-aste (Hillerikuja), Maatullin ala-aste (Kimnaasipolku), Haagan peruskoulu (Isonnevantie), Torpparinmäen ala-aste (Ylä-Fallin tie), Alppilan lukio (Tammisaarenkatu), Munkkivuoren ala-aste (Raumantie), Minervaskolan (Apollonkatu) ja ne siirtyvät omavalvontaan 1.9.2019 alkaen.

Päätöksen perustelut

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti 1.6.2018, § 7 hankkia koulusalien ilta- ja omavalvontapalvelut Palmia Oy:ltä iltavalvonnan siivous- ja käyttäjäpalveluiden puitejärjestelyyn H018-17/HEL 2017-001237 perustuvan minikilpailutuksen perusteella. Hankintapäätökseen sisältyi lisähankintamahdollisuus, joka koostui yhdestä yhden (1) vuoden pituisesta optiokaudesta ajalle 1.1.2019–31.12.2019 ja yhdestä kahden (2) vuoden pituisesta optiokaudesta ajalle 1.1.2020–31.12.2021. Kyseessä on hankintalain 41.2 §:n mukainen lisätilauksia koskeva suorahankinta.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti 18.12.2018, § 239 ottaa käyttöön koulujen iltavalvonta- ja vartiointipalveluita koskevan sopimuksen H097-17 yhden (1) vuoden optiokauden ajalle 1.1.2019–31.12.2019 Palmia Oy:n kanssa.

Sopimuksessa on todettu, että kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan tarkoituksena on siirtää sopimuskauden aikana hallitusti ja vaiheittain iltavalvonnan piirissä olevia kouluja omavalvonnan piiriin. Iltavalvontakohteiden siirto omavalvontakoulujen piiriin tapahtuu aina vuosittain vain kerran vuodessa, koulujen kesäloman aikana.

Keväällä 2019 kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan liikuntapalvelut yhteistyössä kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tilapalveluiden sekä kaupunkiympäristön kanssa päätti siirtää 11 koulua iltavalvonnan piiristä omavalvontaan alkaen 1.9.2019.

Päätös tullut nähtäväksi 06.09.2019

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Minna Rehn, suunnittelija, puhelin: 09 310 36794

minna.rehn@hel.fi

Päättäjä

Tarja Loikkanen
liikuntajohtaja