Selvitys, Helsingin kaupungin 450-vuotis-taiteilijatalosäätiö sr:n taloudellinen tilanne

HEL 2019-009375
Asialla on uudempia käsittelyjä
17. / 107 §

Selvitys Helsingin kaupungin 450-vuotis-taiteilijatalosäätiö sr:n taloudellisesta tilanteesta

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi selvityksen Helsingin kaupungin 450-vuotis-taiteilijatalosäätiö sr:n taloudellisesta tilanteesta.

Käsittely

Vastaehdotus:
Suldaan Said Ahmed: Kaupunki selvittää yhteistyössä asukastoimikunnan ja säätiön hallituksen kanssa keinoja, joiden avulla säätiön talouden korjaussuunnitelmia voidaan toteuttaa pidemmällä aikajänteellä. Lisäksi vuosina 2016-2018 syntyneen kriisin syiden selvittämiseksi toimitetaan erityistilintarkastus.

Suldaan Said Ahmedin vastaehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Helsingin kaupungin 450-vuotis-taiteilijatalosäätiö sr

Helsingin kaupungin 450-vuotis-taiteilijatalosäätiön tarkoituksena on edistää eri alojen helsinkiläisten taiteilijoiden elinolosuhteita osoittamalle heille pysyvästi kohtuuvuokraisia, vapaarahoitteisia asuntoja sekä omistaa ja hallita rakennettavaa taiteilijataloa ja siihen kuuluvia rakennuksia.

Tämän tarkoitusperän saavuttamiseksi säätiö vuokraa kaupungilta Vuosaaressa olevat korttelit nro 54298 ja tontin nro 1 ja korttelin nro 54297 tontin nro 1 pitkäaikaisella vuokrasopimuksella, josta ajasta aluksi 36 vuotta vastikkeettomasti.

Säätiö on kaupungin määräysvallassa ja kuuluu kaupunkikonserniin. Hallitukseen kuuluu viisi varsinaista jäsentä ja viisi henkilökohtaista varajäsentä, jotka kaupunki nimeää. Jäsenten ja varajäsenten toimikausi on kalenterivuosi.

Selvitys taloudellisesta tilanteesta

Kaupunginhallitus päätti 24.6.2019, § 481 myöntää Helsingin kaupungin 450-vuotis-taiteilijatalosäätiölle 100 000 euron suuruisen lainan. Samalla kaupunginhallitus päätti edellyttää, että konsernijaostolle tuodaan syksyn 2019 aikana selvitys säätiön taloudellisesta tilanteesta (ml. isännöintipalkkiot, remontit, hoitokustannusten kehitys) ja vuokralaisdemokratian toteutumisesta.

Helsingin kaupungin 450-vuotis-taiteilijatalosäätiön toimittamien tietojen perusteella laadittu selvitys säätiön taloudellisesta tilanteesta on liitteenä.

Sulje

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 30.09.2019 § 83

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Veronika Honkasalon ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Tiina Leinonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36109

tiina.leinonen@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 18.11.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Tiina Leinonen, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 36109

tiina.leinonen@hel.fi