Valtuustoaloite, Kauppatorin lokkiongelman helpottaminen

HEL 2019-009558
Asialla on uudempia käsittelyjä
13. / 568 §

V 7.10.2020, Valtuutettu Otto Meren aloite Kauppatorin lokkiongelman helpottamiseksi

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Daniel Sazonovin ehdotuksesta.

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Sulje

Valtuutettu Otto Meri ja 17 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että Helsinki ryhtyy aktiivisiin toimenpiteisiin Kauppatorin lokkiongelman helpottamiseksi.

Kaupunginhallitus toteaa, että Kauppatorin lokkiongelmaa on yritetty hoitaa pitkän ajan kuluessa monilla eri tavoin. Erilaisia hävitys- ja torjuntakeinoja on kokeiltu mutta tehokkaita keinoja ei ole löytynyt. Lokkiongelmaa on kuitenkin saatu lievennetyksi torille asetettujen vaakasuorien siimoitusten, torikojujen uudelleen ryhmittelyn ja ruokatelttojen sivuverkotusten avulla. Myös lintujen ruokintakielto on todennäköisesti auttanut. Kaupunkiympäristön toimialan ympäristöpalvelut yhdessä toria hallinnoivan Tukkutorin kanssa pyrkivät vähentämään ja poistamaan ongelmaa.

Aloitteessa esitetty laserin käyttö on vaikea toteuttaa, koska karkotuslaitteiden valmistajien mukaan ne ovat tehokkaita hämärässä mutta kesäisessä Helsingissä koko toriaika on valoisaa aikaa. Häiriövalon voimakkuutta ei voitane kasvattaa riittävän suureksi ilman ihmisille aiheutuvaa riskiä. Intensiivisin kalalokkien sieppailukausi ajoittuu touko-kesäkuulle poikasten nopeaan kasvuvaiheeseen. Harmaalokkien on havaittu saalistavan ihmisten ruokia vielä syksylläkin.

Kauppatorilla on erilaisten toimintatehonsa pian menettävien karkotuslaitteiden ohella kokeiltu kesätyöntekijöitä, jotka toimivat ”lokkipoliiseina”, lähinnä kuitenkin opastamalla ruokkijoita. Valistus tahallista ruokintaa vastaan ja ruoantähteiden ripeä siivoaminen lokkien ulottuvilta voisivat olla tehokkaimpia keinoja Kauppatorilla.

Asiasta on saatu kaupunkiympäristön toimialan ympäristö- ja lupajaoston lausunto. Vastaus on lausunnon mukainen.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja päätti 15.4.2020 § 3, että hallintosäännön 30 luvun 11 §:ssä tarkoitetut valtuutetun aloitteet, joiden kaupunginvaltuustolle esittämisen määräaika on 1.4.–-7.10.2020, tulee kaupunginhallituksen esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi viimeistään 7.10.2020. Hallintosäännön 30 luvun 20 §:n mukaan kaupunginvaltuuston puheenjohtaja voi erityisestä syystä myöntää kaupunginhallitukselle luvan 30 luvussa tarkoitettujen määräaikojen ylittämiseen.

Sulje

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto 23.04.2020 § 70

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto antoi kaupunginhallitukselle seuraavan
lausunnon.

Otto Meri ja 17 muuta valtuutettua esittävät, että Helsingin ja Kauppatorin lokkiongelman torjumiseksi selvitettäisiin muualla toimiviksi osoittautuneita keinoja, esimerkiksi laserin käyttöä.

Kauppatorilla on ollut tahallisen lokkien ruokinnan synnyttämä lokkien sieppailuongelma ainakin 60 vuoden ajan. Useat virkamies- ja päättäjäsukupolvet ovat ehdottaneet erilaisia hävitys- ja torjuntakeinoja ongelman ratkaisemiseksi, ja monia on kokeiltukin. Aktiivisuus tulee epäilemättä jatkumaan tulevaisuudessa, koska tehokkaita keinoja ei ole löytynyt. Ongelman luonnetta ja sen vaikeaa torjuttavuutta ei yleisesti ymmärretä. Se johtuu ennen muuta siitä, että lokkien hyvä muisti ja vertaisoppiminen säilyttävät kerran opetellun tavan.

Aloitteessa esitetty laserin käyttö on vaikea toteuttaa, koska karkotuslaitteiden valmistajien mukaan ne ovat tehokkaita etenkin hämärissä. Kesäisessä Helsingissä eletään koko toriaika valoisassa. Häiriövalon voimakkuutta ei voitane kasvattaa riittävän suureksi ilman ihmisille aiheutuvaa riskiä. Intensiivisin kalalokkien sieppailukausi ajoittuu touko-kesäkuulle poikasten nopeaan kasvuvaiheeseen. Harmaalokkien on havaittu saalistavan ihmisten ruokia vielä syksylläkin.

Lokkiongelmaa on saatu lievennetyksi torille asennettujen vaakasuorien siimoitusten, torikojujen uudelleen ryhmittelyn ja ruokatelttojen sivuverkotusten avulla. Myös lintujenruokintakielto luultavasti auttaa asiassa, vaikka turistit rikkovatkin sitä tietämättään ja jotkut helsinkiläiset piittaamattomuuttaan. Ympäristöpalvelut on mielellään yhteistyössä toria hallinnoivan Tukkutorin kanssa ongelman edelleen pienentämiseksi.

Helsingin lokkiongelmakohteista tilanne on ehkä parhaiten hallinnassa Linnanmäellä, joka on runsaan kojuruokatarjontansa vuoksi lokeille houkutteleva. Kioskien edustojen siimoittaminen ja ruoantähteiden jatkuva siivoaminen toimivat. Jälkimmäinen vaatii paljon työvoimaa.

Kauppatorilla on erilaisten toimintatehonsa pian menettävien karkotuslaitteiden ohella joskus kokeiltu kesätyöntekijöitä, jotka toimivat ”lokkipoliiseina”, lähinnä kuitenkin opastamalla ruokkijoita. Valistus tahallista ruokintaa vastaan ja ruoantähteiden ripeä siivoaminen lokkien ulottuvilta olisivat luultavasti myös Kauppatorilla tehokkaimmat keinot.

Esittelijä
va. yksikön päällikkö
Johanna Af Hällström
Lisätiedot

Raimo Pakarinen, ympäristötarkastaja, puhelin: 310 31534

raimo.pakarinen@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 30.09.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36550

timo.linden@hel.fi