Hankinta, Finnishcourses.fi-verkkopalvelun ylläpitopalvelu, pienhankinta

HEL 2019-009750
Asialla on uudempia käsittelyjä
9. / 9 §

Finnishcourses.fi -palvelun ylläpitopalvelua koskeva hankintaoikaisuvaatimus

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus päätti hylätä Druid Oy:n 23.10.2019 jättämän hankintaoikaisuvaatimuksen, joka koskee Finnishcourses.fi -verkkopalvelun ylläpitopalvelua koskevaa viestintäjohtajan päätöstä 16.10.2019 § 42.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kaupunginkanslian viestintäosaston Finnishcourses.fi-verkkosivuston ylläpitopalvelu kilpailutettiin kevennetyllä menettelyllä. Tarjouspyyntö HEL 2019-009750 lähetettiin 18.9.2019 kolmelle yritykselle. Tarjouspyyntöä tarkennettiin hankinnan kohteen osalta ilmoittamalla tästä sähköpostitse kaikille tarjoajille ja samalla tarjousaikaa pidennettiin. Tarjousten lopullinen määräaika oli 2.10.2019 klo 16.00. Määräaikaan mennessä saapui kolme tarjousta.

Tarjouskilpailussa palvelulle haettiin teknistä ylläpitoa ja hostingia sekä pienimuotoista jatkokehitystä. Tarjoajia pyydettiin ilmoittamaan tarjouksessaan kiinteä kuukausihinta ylläpitopalvelulle ja kiinteä tuntihinta jatkokehitystyölle. Tarjouspyynnön mukaan ylläpitopalvelun tuli sisältää vähintään: palvelun ympärivuorokautinen tekninen valvonta, julkaisujärjestelmään ja sen lisäosiin tietoturvapäivitysten valvonta ja asennus, sivuston ongelmien korjaaminen yhdessä toimittajan kanssa sovitun kiireellisyysluokituksen mukaan (esim. kriittinen, vakava, haittaava -tasoilla), sivuston säännöllinen varmuuskopiointi, testiympäristö, palveluja koskevan dokumentaation laadinta ja ylläpito, kävijäseurantatyökalujen kytkentä sekä tukipalvelu virka-aikana (klo 9-17 välillä/ arkisin 9-16, vakiintuneen käytännön mukaan).

Tarjoajista Druid Oy ei ilmoittanut ylläpitopalvelulle kiinteää kuukausihintaa. Tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun vuoksi hankintayksikön oli hylättävä tarjous tarjouspyynnön vastaisena.

Hankintapäätös lähetettiin tarjoajille 16.10.2019. Druid Oy teki hankintaoikaisuvaatimuksen 23.10.2019. Hankintaoikaisuvaatimus on tehty määräajassa.

Druid Oy:n tarjous on ollut epätäydellinen hinnan ilmoittamisen osalta. Tarjoajan ilmoittaman teknisen ylläpitopalvelun olisi tullut sisältää myös palvelinympäristöön liittyvät kustannukset kiinteänä kuukausihintana. Palvelun hinnasta osa on ilmoitettu muodossa ’alkaen (..) euroa kuukaudessa’. Tämän johdosta hinta ei ole tarjouspyynnössä tarkoitetulla tavalla vertailukelpoinen. Lisäksi tarjouspyynnössä oli ilmaistu, ettei osatarjouksia hyväksytä.

Kuuleminen

Hankintaoikaisuvaatimuksen johdosta ei ole kuultu muita tarjoajia kuulemisen ilmeisen tarpeettomuuden vuoksi.

Säädökset ja muut normit

Hankintalain (1397/2016) 135 §:n mukaan asianosainen voi hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua sellaiseen hankintayksikön päätökseen, johon ei muutoin sovelleta hankintalakia (pienhankinta).

Helsingin kaupungin hallintosäännön 19 luvun 4 §:n mukaan kaupunginhallituksen, sen jaoston ja sen alaisen viranomaisen päätöksestä tehdyn hankintaoikaisun käsittelee kaupunginhallitus.

Sulje

Keskushallinto Kaupunginkanslia Viestintäosasto Viestintäjohtaja 16.10.2019 § 42

Päätös

Vs. viestintäjohtaja päätti hyväksyä Konsepto Oy:n (Y 1952456-8) tarjouksen Finnishcourses.fi-palvelun ylläpitopalvelusta kokonaistaloudellisesti edullisimpana.

Hankinnan arvioitu arvonlisäveroton arvo on 32 316 euroa laskennalliselle neljälle vuodelle.

Sopimus solmitaan toistaiseksi voimassa olevaksi. Hankintasopimus sopijapuolten välillä syntyy vasta myöhemmin erikseen allekirjoitettavalla sopimuksella.

Kustannukset maksetaan sisällöntuotannon InfoFinlandin sisäiseltä tililtä 1877000103.

Päätöksen perustelut

Finnishcourses.fi on vuonna 2012 avattu Helsingin, Espoon, Vantaan, Kauniaisten, Turun ja Tampereen kaupunkien käytössä oleva verkkosivusto, josta kuntalaiset saavat kattavasti tietoa suomen kielen kursseista. Helsingin kaupunki vastaa InfoFinland-palvelua koskevan yhteistyösopimuksen (HEL 2016-011129) pohjalta myös Finnishcourses.fi-sivuston teknisestä ylläpidosta ja kehittämisestä.

Sivustoa uudistetaan avoimen lähdekoodin projektina, jossa julkaisujärjestelmäksi on valittu Drupal. Uudistustyöstä on tehty erillinen hankinta (HEL 2019-000638 T 02 08 02 00), joka ei sisällä sivuston ylläpitopalvelua.

Ylläpitopalvelun hankinta kilpailutettiin kevennetysti hankintalain kynnysarvon alittavana pienhankintana.

Kilpailutus perustuu Helsingin kaupunginkanslian 18.9.2019 päivättyyn tarjouspyyntöön (HEL 2019-009750). Tarjouspyyntö lähetettiin 18.9.2019 sähköpostitse kolmelle Drupal-ratkaisuille ylläpitopalvelua tarjoavalle yritykselle: Citrus Solutions Oy, Druid Oy, Konsepto Oy.

Tarjouspyyntöä tarkennettiin hankinnan kohteen osalta ilmoittamalla tästä sähköpostitse kaikille tarjoajille ja samalla tarjousaikaa pidennettiin. Tarjousten määräaika oli 2.10.2019 klo 16.00. Määräaikaan mennessä saapui kolme tarjousta: Citrus Solutions Oy, Druid Oy ja Konsepto Oy.

Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuus

Kolmesta tarjouksesta kaksi oli tarjouspyynnön mukaisia.

Citrus Solutions ja Konsepto Oy olivat tarjonneet ylläpitopalvelun hinnalle kiinteän kuukausimaksun ja jatkokehityksen tuntihinnan erikseen.

Druidin tarjouksessa ylläpitopalvelulle ei ollut ilmoitettu kiinteää kuukausihintaa, joten se ei ollut tarjouspyynnön mukainen. Tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun vuoksi hankintayksikön on hylättävä Druid Oy:n tarjous tarjouspyynnön vastaisena.

Tarjousten vertailu

Tarjousten valintaperusteena oli kokonaistaloudellinen edullisuus. Kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena käytettiin vertailuhinnaltaan halvinta tarjousta.

Vertailuhinta lasketaan seuraavien palveluiden hinnoista: viisi henkilötyöpäivää jatkekehitystä (37,5 htt) + kaksitoista kuukautta ylläpitoa = vertailuhinta.

Hintavertailu:
Citrus Solutions Oy: 12 633,75 euroa
Konsepto Oy: 8 079,00 euroa

Vertailu osoittaa, että kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen on tehnyt Konsepto Oy.

Lisätiedot

Eija Kyllönen-Saarnio, päätoimittaja, puhelin: 09 310 73367

eija.kyllonen-saarnio@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 20.01.2020

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella vain se, joka on tehnyt alkuperäistä päätöstä koskevan oikaisuvaatimuksen.

Mikäli alkuperäinen päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa tähän päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksella myös

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
 • päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:    
helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 42079
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 42000

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

 1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
 2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
 3. vaatimusten perustelut;
 4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Oikaisuvaatimuksen tekijä saa valittaessaan oikaisuvaatimuspäätöksestä esittää vaatimuksilleen uusia perusteluja. Hän saa esittää uuden vaatimuksen vain, jos se perustuu olosuhteiden muutokseen tai oikaisuvaatimuksen tekemisen määräajan päättymisen jälkeen valittajan tietoon tulleeseen seikkaan.

Valitukseen on liitettävä:

 1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
 2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
 3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireillepanijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Eija Kyllönen-Saarnio, päätoimittaja, puhelin: 09 310 73367

eija.kyllonen-saarnio@hel.fi

Liitteet (pdf)

1. Oikaisuvaatimus

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.