Mainospaikkasopimus, Projektori-pilotointi Rautatientorin ja Matinkylän metroasemilla, liikenneliikelaitos

HEL 2019-009887
Asialla on uudempia käsittelyjä
5. / 196 §

Matkustajalaskentaan tarkoitettujen majakoiden asentaminen metroasemien mainoslaitteisiin

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta oikeutti liikenneliikelaitoksen (HKL) sopimaan JCDecaux Finland Oy:n (JCDecaux) kanssa metroasemien mainospaikkojen lisäpöytäkirjasta nro 7 koskien matkustajalaskentaan tarkoitettujen majakoiden asentamista metroasemien mainoslaitteisiin siten, että

 • metroasemien digitaalisiin mainoslaitteisiin integroidaan JCDecaux’n kustannuksella Bluetooth-teknologiaa hyödyntäviä majakoita, joilla mitataan mainosnäyttöjen tavoittavuutta ja matkustajien niiden läheisyydessä viettämää aikaa,
 • majakoiden avulla kerättävä tieto on anonyymiä eikä yksittäisiä henkilöitä tunnisteta, yksilöidä tai seurata,
 • JCDecaux sitoutuu jakamaan HKL:lle majakoiden avulla keräämänsä datan,
 • HKL:lle ei aiheudu lisäpöytäkirjasta nro 7 mitään kustannuksia.

Johtokunta oikeutti HKL:n tekemään metroasemien mainospaikkasopimukseen sellaisia vähäarvoisia sopimusmuutoksia, jotka alittavat erityisalojen hankintalain (1398/2016) 13 §:ssä säädetyt kynnysarvot eivätkä vaikuta sopimuksen yleiseen luonteeseen.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

HKL:lla ja JCDecaux’lla on sopimus metroasemien sekä Martinlaakson radan kolmen aseman mainospaikoista sopimuskaudelle 1.7.2015 – 30.6.2022 HKL:n järjestämän tarjouskilpailun 49H14 ja HKL:n johtokunnan päätöksen 26.2.2015, 36 §, mukaisesti. Sopimuskautta on myöhemmin jatkettu sopimuksen mukaisilla optioilla 31.12.2024 asti.

JCDecaux on esittänyt Bluetooth-teknologiaa hyödyntävien majakoiden asentamista HKL:n metroasemille sijoitettuihin digitaalisiin mainoslaitteisiin. Majakoiden tarkoituksena on mitata digitaalisten mainoslaitteiden tavoittavuutta ja matkustajien niiden läheisyydessä viettämää aikaa. JCDecaux tulee käyttämään kerättäviä tietoja mainosmyyntinsä kehittämisessä. HKL:lle kuuluu metroasemien mainospaikkasopimuksen mukaan 55 % osuus JCDecaux’n mainosmyyntituloista, joten myynnin kehittyminen hyödyttää myös HKL:aa.

JCDecaux vastaa majakoiden asentamisesta sekä kaikista niihin liittyvistä kustannuksista, eivätkä osapuolet maksa toisilleen erillisiä korvauksia majakoiden asentamisesta.

Majakat keräävät tietoa mainosnäyttöjen läheltä kulkeneiden henkilöiden lukumäärästä ja keskimääräisestä viipymisajasta mainosnäytön lähellä, kuitenkin niin, että kerättävä tieto on anonyymiä. HKL ja JCDecaux ovat tietojen keräämiseen liittyvän oikeudellisen arvioinnin perusteella todenneet, että kyseisen teknisen ratkaisun avulla kerättävässä tiedoissa ei ole kyse henkilötiedoista. Tällä tavalla tapahtuva henkilölaskenta ei edellytä siksi myöskään matkustajien informoimista asiasta.

JCDecaux vastaa majakoiden ja henkilölaskennan tietoturvasta ja tietosuojalainsäädännön noudattamisesta teknologian ja oikeustilan kehittyessä, ja olennaisten teknisten muutosten, teknologian kehityksen tai lainsäädännön muutosten yhteydessä osapuolet neuvottelevat erikseen sovitulla tavalla tapahtuvan tietojen keräämisen jatkosta.

Alkuvaiheessa majakoita on suunniteltu asennettavan metroasemille 26 kappaletta, mutta JCDecaux voi asentaa niitä lisäpöytäkirjan nro 7 ehtoja noudattaen enemmänkin, kuitenkin niin, että tieto asennetuista majakoista sijainteineen on lisättävä JCDecaux’n ylläpitämään mainospaikkaluetteloon.

JCDecaux sitoutuu jakamaan HKL:lle majakoiden avulla keräämänsä datan HKL:n pyynnöstä. HKL tulee kuitenkin saamaan kyseisen teknologian toimittajalta myös oman avaimen palvelun rajapintaan, jonka kautta HKL saa haettua suoraan majakoiden keräämää dataa omaan käyttöönsä.

Sulje

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 19.11.2020 § 174

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa liikenneliikelaitoksen (HKL) sopimaan JCDecaux Finland Oy:n (JCDecaux) kanssa metroasemien mainospaikkojen lisäpöytäkirjasta nro 6 koskien metroasemien staattisten mainoslaitteiden uusimista siten, että

 • kaikki metroasemien liukuportaissa olevat ns. STL-mainoslaitteet (220 kpl) uusitaan ja vaihdetaan energiatehokkaampiin LED-valomainoslaitteisiin
 • osa metroasemilla olevista staattisista mainoslaitteista poistetaan joko niihin liittyvien työturvallisuusriskien tai niihin kohdistuvan tavanomaista yleisemmän ilkivallan vuoksi
 • HKL maksaa omistukseensa tulevien uusien mainoslaitteiden hinnan 91.410,00 euroa (alv 0 %) niin, että nämä kustannukset kuitataan JCDecaux’n sopimuksen mukaisesti maksamista vuokrista jäljellä olevan sopimuskauden (2021-2024) aikana
 • JCDecaux maksaa mainoslaitteiden vaihtamiseen liittyvien töiden kustannukset.

19.03.2020 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski
Lisätiedot

Miika Tetri, lakimies, puhelin: 310 26873

miika.tetri@hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Liikenneliikelaitos Toimitusjohtaja 25.09.2019 § 132

Päätös

Toimitusjohtaja päätti hyväksyä Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen (HKL) ja JCDecaux Finland Oy:n (JCDecaux) välisen metroasemien mainospaikkasopimuksen lisäpöytäkirjan nro 4, Projektori-pilotointi Rautatientorin ja Matinkylän metroasemilla (Pöytäkirja).

Projektori-pilotointi toteutetaan seuraavasti:

 • Projektorit sijoitetaan Rautatieaseman ja Matinkylän metroasemien alakattoon laituritasolle, josta kuva (mainokset) heijastetaan radan takana olevalle valkokankaalle
 • Ennen projektorin ja valkokankaan asentamista tulee lopulliset toteutussuunnitelmat hyväksyttää HKL:llä ja Länsimetro Oy:llä
 • Projektorit ja valkokankaat asennetaan em. metroasemille alustavasti lokakuun 2019 aikana. Tarkka asennusten ajankohta tulee sopia HKL:n metroasemien (kantametro / länsimetro) isännöitsijöiden kanssa
 • HKL ei vastaa JCDecaux’n mainoslaitteille (projektori, vakokangas ym.) tavanomaisen kunnossapidon, kuten tunnelipesun mahdollisesti aiheuttamia vahinkoja.
 • Pilotin aikana, mutta kuitenkin viimeistään kahden kuukauden kuluttua pilotin aloituksesta, sopijapuolet päättävät otetaanko projektori pysyvästi mainoskäyttöön sekä päätetään sen laajentamisesta muille asemille.

Lisäksi toimitusjohtaja päätti, että mikäli pilotoinnin aikana saatujen kokemusten perusteella sopijapuolet päättävät ottaa projektorit pysyvästi mainoskäyttöön ja laajentaa niiden käyttöä muille metroasemille tehdään se Pöytäkirjan ehtojen mukaisesti kuitenkin niin, että sopimuskauden jatkamisesta (optio) 31.12.2024 asti ja projektorimainonnan laajentamisesta päätetään vielä erikseen HKL:n johtokunnassa ja sopijapuolet vahvistavat tarkemmat ehdot erillisillä lisäpöytäkirjalla.

Päätöksen perustelut

HKL ja JCDecaux ovat allekirjoittaneet 27.3.2015 metroasemien mainospaikkojen vuokrasopimuksen (Sopimus). Sopimuksella on sovittu HKL:n metroasemien mainospaikkojen vuokrauksesta JCDecaux’lle.

JCDecaux on esittänyt, että Rautatientorin ja Matinkylän metroasemalla toteutettaisiin uuden mainosratkaisun (projektori) pilotointi. Kokeilujakson jälkeen päätettäisiin toteutuksen laajemmasta käyttöönotosta sekä kantametron että länsimetron asemien osalta.

Sopimuksen kohdan 3.4. kappale 8 mukaan:

Perustuen HKL:n kohdassa 8 myöntämään JCDecaux’n yksinoikeuteen, kehityssuunnitelmassa esitetyn kaltaisia mainospaikkoja voidaan ottaa kehityssuunnitelmassa olevien paikkojen lisäksi käyttöön, mikäli HKL hyväksyy JCDecaux’n esittämät ratkaisut. Näistä ratkaisuista ja niiden toteutuksesta sovitaan sopimuspöytäkirjalla, joka liitetään tähän sopimukseen. JCDecaux maksaa kehityssuunnitelmassa olevien mainospaikkojen kaltaisten mainospaikkojen bruttomyynnistä vuokraa kohdan 6.1 mukaisesti, niin että myös takuuvuokra nousee noudattaen kehityssuunnitelman periaatteita.

Pöytäkirjalla nro 4 (Pöytäkirja) sovitaan projektori-pilotoinnin ehdoista. Lisäksi Pöytäkirjalla sovitaan alustavasti ehdoista, joilla projektori-mainonta voidaan ottaa pysyvästi käyttöön pilotin jälkeen.

JCD:n arvion mukaan HKL:n mainostulot kasvaisivat kantametrossa noin 850.000,00 euroa/vuosi ja länsimetrossa noin 500.000,00 euroa / vuosi, mikäli projektori-mainonta otettaisiin kaupalliseen käyttöön kolmellatoista (13) metroasemalla (8 / kantametro ja 5 / länsimetro). Mikäli projektorit otetaan pysyvästi mainoskäyttöön, tuloutetaan projektorien vuokra HKL:lle prosenttiperusteisesti Sopimuksen mukaisesti. 1.1.2021 alkaen projektorien tuoma lisävuokra korottaisi lisäksi JCDecaux’n HKL:lle maksamaa takuuvuokraa Pöytäkirjan ehtojen mukaisesti.

Mainosratkaisun kaupallisen käyttöönoton edellytyksenä em. laajuudessa on, että metroasemien mainospaikkasopimusta jatkettaisiin viimeisen optiokauden loppuun saakka eli 31.12.2024 asti.

Lisätiedot

Rain Mutka, hallintopäällikkö, puhelin: 310 35108

rain.mutka@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 28.12.2020

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen johtokunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • oikaisuvaatimuksen tekijä
 • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
 • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätietojen antaja

Miika Tetri, lakimies, puhelin: 09 310 26873

miika.tetri@hel.fi