Mainospaikkasopimus, Projektori-pilotointi Rautatientorin ja Matinkylän metroasemilla, liikenneliikelaitos

HEL 2019-009887
Asialla on uudempia käsittelyjä
4. / 174 §

Metroasemien mainoslaitteiden osittainen uusiminen

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa liikenneliikelaitoksen (HKL) sopimaan JCDecaux Finland Oy:n (JCDecaux) kanssa metroasemien mainospaikkojen lisäpöytäkirjasta nro 6 koskien metroasemien staattisten mainoslaitteiden uusimista siten, että

 • kaikki metroasemien liukuportaissa olevat ns. STL-mainoslaitteet (220 kpl) uusitaan ja vaihdetaan energiatehokkaampiin LED-valomainoslaitteisiin
 • osa metroasemilla olevista staattisista mainoslaitteista poistetaan joko niihin liittyvien työturvallisuusriskien tai niihin kohdistuvan tavanomaista yleisemmän ilkivallan vuoksi
 • HKL maksaa omistukseensa tulevien uusien mainoslaitteiden hinnan 91.410,00 euroa (alv 0 %) niin, että nämä kustannukset kuitataan JCDecaux’n sopimuksen mukaisesti maksamista vuokrista jäljellä olevan sopimuskauden (2021-2024) aikana
 • JCDecaux maksaa mainoslaitteiden vaihtamiseen liittyvien töiden kustannukset.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

HKL:lla ja JCDecaux’lla on sopimus metroasemien sekä Martinlaakson radan kolmen aseman mainospaikoista sopimuskaudelle 1.7.2015 – 30.6.2022 HKL:n järjestämän tarjouskilpailun 49H14 ja HKL:n johtokunnan päätöksen 26.2.2015, 36 §, mukaisesti. Sopimuskautta on myöhemmin jatkettu sopimuksen mukaisilla optioilla 31.12.2024 asti.

JCDecaux on ilmoittanut metroasemien staattisten, HKL:n omistamien mainoslaitteiden olevan pääosin uusimisen tarpeessa, koska laitteet ovat käyttöiältään vanhoja ja niissä on paljon muun muassa valaistukseen liittyviä vikoja. HKL ja JCDecaux ovat siten neuvotelleet staattisten mainoslaitteiden uusimisesta ja muista niille tehtävistä toimenpiteistä sekä niiden kustannuksista.

Neuvotteluiden perusteella HKL ja JCDecaux katsovat tarkoituksenmukaiseksi uusia kaikki metroasemien liukuportaissa olevat ns. STL-mainoslaitteet (220 kpl) niiden hyvän myynnin vuoksi. Nämä mainoslaitteet on tarkoitus vaihtaa vastaaviin, mutta nykyisiä reilusti energiatehokkaampiin LED-valomainoslaitteisiin.

Muita metroasemilla olevia staattisia mainoslaitteita, eli ns. Abri-mainoslaitteita, ei toistaiseksi uusita ottaen huomioon mm. niiden uusimiseen vaadittavan investointikustannuksen, jäljellä olevan sopimuskauden keston sekä kyseisistä mainoslaitteista saatavat myyntitulot. Osa näistä mainoslaitteista poistetaan kokonaan niihin liittyvien työturvallisuusriskien sekä toisaalta niihin kohdistuvan tavanomaista yleisemmän ilkivallan vuoksi.

Jäljelle jäävien Abri-mainoslaitteiden osalta JCDecaux jatkaa niiden mainostilan myyntiä kuitenkin niin, että mainoslaitteiden valaistus kytketään pois. Osa mainoslaitteista muodostaa turvallisuusriskin ylikuumenemisen johdosta ja suuressa osassa laitteista on valovikoja, minkä seurauksena asemilla on sekaisin valaistuja ja valaisemattomia (toimimattomia) Abri-mainoslaitteita. Ottaen huomioon metroasemien yhdenmukaisen ilmeen, on tarkoituksenmukaista kytkeä valaistus pois kaikista niistä mainoslaitteista, joita ei uusita ja jotka jäävät asemille. Näiden osalta HKL ja JCDecaux seuraavat tilannetta ja päättävät myöhemmin yhdessä niille tehtävistä toimenpiteistä.

HKL maksaa mainoslaitteiden kuluttaman energian, joten uusittavien laitteiden vaihtaminen energiatehokkaampiin LED-valomainoslaitteisiin sekä asemille jätettävien vanhojen laitteiden valaistuksen kytkeminen pois säästää HKL:n energiakustannuksia.

Uusittavien STL-mainoslaitteiden hankintakustannus on 91.410,00 euroa. JCDecaux vastaa niiden hankinnasta ja veloittaa em. hinnan HKL:ltä niin, että se kuitataan JCDecaux’n HKL:lle maksamista vuokrista neljässä yhtä suuressa eli 22.852,50 euron suuruisessa osassa jäljellä olevien neljän sopimusvuoden (2021-2024) aikana.

Tehtävillä toimenpiteillä ei arvioida olevan olennaisia vaikutuksia myyntiin. Sen sijaan mainoslaitteiden uusimatta jättäminen kokonaan laskisi niiden myyntiä ja vaikuttaisi sitä kautta negatiivisesti HKL:n saamiin vuokratuloihin.

Sopimusmuutoksen perusteena on erityisalojen hankintalain (1398/2016) 124 §:n 2 momentin 5 kohta, jonka mukaan hankintasopimukseen voidaan sopimuskauden aikana tehdä muutos ilman uutta hankintamenettelyä, jos kyse on sellaisesta vähäarvoisesta sopimusmuutoksesta, joka alittaa lain 13 §:ssä säädetyt kynnysarvot eikä vaikuta sopimuksen yleiseen luonteeseen.

Sulje

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 19.03.2020 § 43

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa liikenneliikelaitoksen (HKL) jatkamaan HKL:n ja JCDecaux Finland Oy:n (JCDecaux) välistä metroasemien mainospaikkojen vuokrasopimusta 18 kuukaudella niin, että sopimuskausi jatkuu 31.12.2024 saakka.

Lisäksi johtokunta päätti oikeuttaa HKL:n sopimaan JCDecaux’n kanssa metroasemien mainospaikkasopimuksen lisäpöytäkirjasta nro 5, koskien projektorimainonnan käyttöönottoa ja laajentamista sopimuskauden loppuun saakka (Pöytäkirja) siten, että

 • projektoripilotoinnin asennukset Rautatientorin ja Matinkylän metroasemilla vakinaistetaan sopimuskauden loppuun saakka
 • muiden asemien osalta projektorimainonta toteutetaan kaksivaiheisesti niin, että projektorimainonta otetaan pysyvään käyttöön ensimmäisessä vaiheessa em. pilottiasemien lisäksi kolmella (3) kantametron asemalla 31.7.2020 mennessä, ja toisessa vaiheessa neljällä (4) kantametron ja neljällä (4) länsimetron asemalla vuoden 2021 aikana
 • ennen projektorien ja valkokankaiden asentamista tulee lopulliset toteutussuunnitelmat hyväksyttää HKL:llä ja Länsimetro Oy:llä
 • tarkat asennusten ajankohdat tulee sopia HKL:n metroasemien (kantametro / länsimetro) isännöitsijöiden kanssa
 • HKL ei vastaa JCDecaux’n mainoslaitteille (projektori, vakokangas ym.) tavanomaisen kunnossapidon, kuten tunnelipesun mahdollisesti aiheuttamista vahingoista
 • projektorien vuokra tuloutetaan HKL:lle prosenttiperusteisesti alkuperäisen sopimuksen mukaisesti, ja projektorien tuottama lisävuokra korottaa lisäksi JCDecaux’n HKL:lle maksamaa takuuvuokraa.
Esittelijä
vs. toimitusjohtaja
Artturi Lähdetie
Lisätiedot

Miika Tetri, lakimies, puhelin: 310 26873

miika.tetri@hel.fi

Ville Lehmuskoski, asiantuntija, puhelin: 310 35091

ville.lehmuskoski@hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Liikenneliikelaitos Toimitusjohtaja 25.09.2019 § 132

Päätös

Toimitusjohtaja päätti hyväksyä Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen (HKL) ja JCDecaux Finland Oy:n (JCDecaux) välisen metroasemien mainospaikkasopimuksen lisäpöytäkirjan nro 4, Projektori-pilotointi Rautatientorin ja Matinkylän metroasemilla (Pöytäkirja).

Projektori-pilotointi toteutetaan seuraavasti:

 • Projektorit sijoitetaan Rautatieaseman ja Matinkylän metroasemien alakattoon laituritasolle, josta kuva (mainokset) heijastetaan radan takana olevalle valkokankaalle
 • Ennen projektorin ja valkokankaan asentamista tulee lopulliset toteutussuunnitelmat hyväksyttää HKL:llä ja Länsimetro Oy:llä
 • Projektorit ja valkokankaat asennetaan em. metroasemille alustavasti lokakuun 2019 aikana. Tarkka asennusten ajankohta tulee sopia HKL:n metroasemien (kantametro / länsimetro) isännöitsijöiden kanssa
 • HKL ei vastaa JCDecaux’n mainoslaitteille (projektori, vakokangas ym.) tavanomaisen kunnossapidon, kuten tunnelipesun mahdollisesti aiheuttamia vahinkoja.
 • Pilotin aikana, mutta kuitenkin viimeistään kahden kuukauden kuluttua pilotin aloituksesta, sopijapuolet päättävät otetaanko projektori pysyvästi mainoskäyttöön sekä päätetään sen laajentamisesta muille asemille.

Lisäksi toimitusjohtaja päätti, että mikäli pilotoinnin aikana saatujen kokemusten perusteella sopijapuolet päättävät ottaa projektorit pysyvästi mainoskäyttöön ja laajentaa niiden käyttöä muille metroasemille tehdään se Pöytäkirjan ehtojen mukaisesti kuitenkin niin, että sopimuskauden jatkamisesta (optio) 31.12.2024 asti ja projektorimainonnan laajentamisesta päätetään vielä erikseen HKL:n johtokunnassa ja sopijapuolet vahvistavat tarkemmat ehdot erillisillä lisäpöytäkirjalla.

Päätöksen perustelut

HKL ja JCDecaux ovat allekirjoittaneet 27.3.2015 metroasemien mainospaikkojen vuokrasopimuksen (Sopimus). Sopimuksella on sovittu HKL:n metroasemien mainospaikkojen vuokrauksesta JCDecaux’lle.

JCDecaux on esittänyt, että Rautatientorin ja Matinkylän metroasemalla toteutettaisiin uuden mainosratkaisun (projektori) pilotointi. Kokeilujakson jälkeen päätettäisiin toteutuksen laajemmasta käyttöönotosta sekä kantametron että länsimetron asemien osalta.

Sopimuksen kohdan 3.4. kappale 8 mukaan:

Perustuen HKL:n kohdassa 8 myöntämään JCDecaux’n yksinoikeuteen, kehityssuunnitelmassa esitetyn kaltaisia mainospaikkoja voidaan ottaa kehityssuunnitelmassa olevien paikkojen lisäksi käyttöön, mikäli HKL hyväksyy JCDecaux’n esittämät ratkaisut. Näistä ratkaisuista ja niiden toteutuksesta sovitaan sopimuspöytäkirjalla, joka liitetään tähän sopimukseen. JCDecaux maksaa kehityssuunnitelmassa olevien mainospaikkojen kaltaisten mainospaikkojen bruttomyynnistä vuokraa kohdan 6.1 mukaisesti, niin että myös takuuvuokra nousee noudattaen kehityssuunnitelman periaatteita.

Pöytäkirjalla nro 4 (Pöytäkirja) sovitaan projektori-pilotoinnin ehdoista. Lisäksi Pöytäkirjalla sovitaan alustavasti ehdoista, joilla projektori-mainonta voidaan ottaa pysyvästi käyttöön pilotin jälkeen.

JCD:n arvion mukaan HKL:n mainostulot kasvaisivat kantametrossa noin 850.000,00 euroa/vuosi ja länsimetrossa noin 500.000,00 euroa / vuosi, mikäli projektori-mainonta otettaisiin kaupalliseen käyttöön kolmellatoista (13) metroasemalla (8 / kantametro ja 5 / länsimetro). Mikäli projektorit otetaan pysyvästi mainoskäyttöön, tuloutetaan projektorien vuokra HKL:lle prosenttiperusteisesti Sopimuksen mukaisesti. 1.1.2021 alkaen projektorien tuoma lisävuokra korottaisi lisäksi JCDecaux’n HKL:lle maksamaa takuuvuokraa Pöytäkirjan ehtojen mukaisesti.

Mainosratkaisun kaupallisen käyttöönoton edellytyksenä em. laajuudessa on, että metroasemien mainospaikkasopimusta jatkettaisiin viimeisen optiokauden loppuun saakka eli 31.12.2024 asti.

Lisätiedot

Rain Mutka, hallintopäällikkö, puhelin: 310 35108

rain.mutka@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 27.11.2020

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen johtokunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • oikaisuvaatimuksen tekijä
 • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
 • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätietojen antaja

Miika Tetri, lakimies, puhelin: 09 310 26873

miika.tetri@hel.fi