Innovaatiorahastoasiat vuosille 2020-2021

HEL 2019-009964
Asialla on uudempia käsittelyjä
2. / 29 §

NewCo Accelerator 2.0 hautomo- ja kiihdytyspalvelut -hankkeen rahoitushakemus innovaatiorahastolle

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto

Päätös

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto myönsi kaupunginkanslian elinkeino-osaston uudet yritykset -yksikölle innovaatiorahastosta rahoitusta NewCo Accelerator 2.0 hautomo- ja kiihdytyspalvelut -hankkeen toteuttamiseen 83 400 euroa käytettäväksi vuonna 2020 ja sitoo 426 500 euroa käytettäväksi vuonna 2021.

Rahoituspäätös on ehdollinen ja edellyttää seurantajärjestelmän käyttöönottoa hankkeen asiakkaiden tulovirrasta ja tuloksista.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kaupunginkanslian elinkeino-osaston uudet yritykset -yksikkö on kesäkuussa 2020 jättänyt innovaatiorahastolle rahoitushakemuksen NewCo Accelerator 2.0 hautomo- ja kiihdytyspalvelut -hankkeen toteuttamiselle vuosina 2020–2023. Hanke toteuttaa kaupungin koronapalautumisohjelman tavoitteita ja se esitetään rahoitettavaksi vuosina 2020–2021, koska sen arvioidaan edistävän Helsingin elinkeinoperustan vahvistumista sekä tukevan uusien yritysten syntyä ja kasvumahdollisuuksia. Vuoden 2021 lopussa hankkeen tarpeellisuutta tulee arvioida uudelleen suhteessa hankkeen tuloksiin ja koronakriisin seurauksena syntyneeseen tilanteeseen. Hakemuksen arvioinnin tulos on perustelumuistiossa, liite 1.

Sulje

NewCo Accelerator 2.0 hautomo- ja kiihdytyspalvelut -hanke

Hankkeessa palvellaan nuoria kasvuyrityksiä ja –tiimejä, jotka eivät ole toimialakohtaisesti fokusoituneiden hautomoiden tai kiihdyttämöiden ydinkohderyhmää. Hankkeen odotetaan vuositasolla saavan kiihdytysvaiheeseen 25-30 menestyskelpoista yritystä.

Hankkeen pääkohderyhmät ovat 1) ulkopuolisen rahoituksen näkökulmasta pidemmälle ehtineet korkean kasvupotentiaalin startupit/tiimit, jotka eivät markkinapuutteen vuoksi löydä heille sopivaa palveluntarjoajaa tilanteessa, jossa rahoittajien kriteerit ovat koronan aiheuttaman talouskriisin seurauksena koventuneet. 2) koronan aiheuttaman talouskriisin seurauksena työmarkkinoille yrityksistä vapautuneet/vapautuvat ammattilaiset, joiden perustamat tiimit pystyvät saavuttamaan palvelun avulla nopeasti rahoituskelpoisuuden.

Hankkeella pyritään myös reagoimaan koronakriisiin tukemalla työmarkkinoille vapautuvien eri ammattilaisten yrittäjyyttä. Lisäksi Accelerator voi tukea alueen hautomoissa työskenteleviä tiimejä sekä ulkomaisten tiimien sijoittumista alueelle. (Arvion mukaan hanke tuottaa vuositasolla 100-200 kpl uutta asiakasvirtaa NewCon vakiintuneisiin startup-palveluihin, joissa tiimi tavataan 1-3 kertaa ja ohjataan sen jälkeen paikalliseen kumppaniverkostoon)

Hanke luo uuden palvelukokokonaisuuden NewCon vakiintuneiden palveluiden rinnalle. Startup-tiimit ovat yksi NewCo Helsingin neljästä asiakassegmentistä. Nykyisessä toimintamallissa startup-asiakkaat ohjataan alkuvaiheen tuen jälkeen eteenpäin muille palvelutarjoajille. Näitä kontakteja on vuodessa useita tuhansia. Nykyinen toimintamalli ei mahdollista valikoitujen yksittäisten asiakkaiden pitkäkestoista tukemista. Lisäksi nykytilanteessa Helsingin alueella on markkinakatve pitkäkestoisessa ammattimaisessa startuppien neuvontapalvelussa.

NewCo Accelerator 2.0 -hankkeen kiihdytyspalveluasiakkaat tekevät ensivaiheessa 6–12 kuukauden kirjallisen valmennussopimuksen, josta veloitetaan sitoutumisen varmistamiseksi noin 70 euron kuukausimaksu. Työtä tehdään yhdessä asiakkaan kanssa pääsääntöisesti viikoittain. Innovaatiorahaston rahoituksella palkattavat viisi asiantuntijaa pystyvät palvelemaan kerrallaan yhteensä noin 30 sopimusasiakasta.

Yrityskohtaisen kiihdytysvalmennuksen runko muodostuu seuraavista kokonaisuuksista: liiketoimintamallin luonti, liikeidean validointi, markkinoinnin ja myynnin käynnistäminen, tiimin ja kasvusuunnitelman rakentaminen sekä rahoitusmahdollisuuksien kartoittaminen ja valmistautuminen ulkopuolisen rahoituksen hankintaan. Tavoitteena on, että valmennuksen päättyessä asiakasyrityksellä on validoitu tiimi, businessmalli, tuotteistus ja markkinointisuunnitelma sekä skaalautuva myyntiprosessi ja ulkopuolisen rahoituksen edellyttämä due diligence -valmius.

NewCo toteutti vuosina 2013–2017 kasvuyritysten kiihdytyspalvelun (NewCo Accelerator) reagointina pääkaupunkiseudun voimakkaaseen rakennemuutokseen ja kasvavaan työttömyyteen erityisesti ict-alalla. Tuolloin tavoitteena oli nopeuttaa ja tehostaa kasvuyritysaihioiden ja -yritysten kehitystä. Kiihdyttämön pitkäaikaiseen valmennukseen sitoutuneiden startup-yritysten liikevaihto vuosina 2014–2019 oli noin 125 miljoonaa euroa. Nordic Startup Awards -äänestyksessä kiihdyttämö valittiin ”Finland’s Best Service Provider 2014”. NewCo Acceleratorin toiminta lopetettiin vuonna 2017 sillä perusteella, että muut kuin Helsingin kaupunki hoitavat kyseiset palvelut. Tämä peruste on nyt vanhentunut samalla, kun asiakastarpeen arvioidaan koronakriisin myötä kasvavan. Hanke pystyy jalostamaan ja jatkokehittämään aikaisempia kokemuksia ja nopeasti sovittamaan ne nykyisen tilanteen mahdollistamalle tasolle.

NewCo Accelerator 2.0 hanke on monessa suhteessa uusi toimintamalli, joka toki ottaa edellisestä hankkeesta tehokkaimmiksi havaitut toimintamallit mutta lisäksi rakentaa niiden päälle uusia palvelun osia. Toimintaympäristö on oleellisesti erilainen kuin vuonna 2013 ja tämä on huomioitu hankkeen valmisteluvaiheessa. Erityisesti NewCon aikaisempaa laajempi kumppaniverkosto ja kokonaisvaltainen ymmärrys alueen startup-ekosysteemistä antaa mahdollisuuden tarjota asiakkaille tuloksiin johtava palvelutaso. Hankkeelle luodaan oma digitaalinen ympäristö, jossa jokaisen asiakkaan edistymistä seurataan ja mitataan yksityiskohtaisella tarkkuustasolla.

Hankkeen rahoittaminen innovaatiorahastosta

Koronakriisin myötä aikaisen vaiheen startup-tiimien lukumäärän arvioidaan pienenevän Helsingissä. Nopeasti käynnistettävät ammatti maiset pitkäkestoiset neuvonta- ja valmennuspalvelut voivat edistää uusien startuppien syntymistä ja tukea niiden kasvumahdollisuuksia. Hankkeen arvioidaan vahvistavan Helsingin elinkeinoperustaa ja sille esitetään rahoitusta innovaatiorahastosta. NewCo Accelerator 2.0 -hanke toteuttaa kaupungin korona-palautumisohjelman tavoitteita ja paikkaa Helsingin kasvuyritys-ekosysteemin palveluvajetta sekä täydentää kaupungin muita hautomohankkeita.

Rahoitus esitetään hankkeelle ehdollisena edellyttäen seurantajärjestelmän käyttöönottoa hankkeen asiakkaiden tulovirrasta ja tuloksista. Rahaa esitetään aluksi vuosille 2020–2021, jonka jälkeen hankkeen tarpeellisuutta tulee arvioida uudelleen suhteessa hankkeen tuloksiin ja koronakriisin aikaansaamaan tilanteeseen.

Hankkeen pääpanos on oltava alkuvaiheen yrityksissä ja tiimeissä. Hankkeen mittareihin tulee lisätä myös laadullista seurantaa ja hankkeen tulee esimerkiksi mitata, kuinka hyödyllisenä valmennuspalvelua ja neuvontaa saaneet asiakkaat ja muu ekosysteemi näkevät hankkeen ja sen kehittämiä toimintoja. Tulee selvittää mahdollisuudet kutsua hankkeen ohjausryhmään korkeakoulu- ja startup-toimijoiden edustajia.

NewCo hoitaa vakiintuneita yritysneuvonta- ja startuppalvelujaan omalla budjettirahoituksellaan. Inkubaatio- ja hautomopalvelun tuottaminen ei kuulu NewCo:n perustoimintaan, joten sen rahoittaminen innovaatiorahastosta on perusteltua. NewCo ohjaa hankkeeseen omia resurssejaan perusneuvonnan tarjoamisen lisäksi.

Yritysneuvonnan tuottaminen voidaan nähdä NewCo Helsingin perustehtävänä ja olemassa olevaa budjettirahoitteista toimintaa ei voida laajentaa rahasto-rahoitteisesti. NewCo hoitaa vakiintuneita startup-palvelujaan omalla budjettirahoituksellaan. Inkubaatio- ja hautomopalvelun tuottaminen ei kuulu NewCo:n perustoimintaan, joten sen rahoittaminen innovaatiorahastosta on perusteltua. NewCo ohjaa hankkeeseen omia resurssejaan perusneuvonnan tarjoamisen lisäksi.

Innovaatiorahaston säännöt ja käytön periaatteet

Kaupunginvaltuusto on 17.5.2017 § 240 päättänyt innovaatiorahaston säännöistä, joiden mukaan rahaston varoja käytetään Helsingin elinkeino- ja osaamisperustaa luovien investointihankkeiden ja projektien rahoitukseen yhteistyössä korkeakoulujen ja elinkeinoelämän kanssa. Rahoitusta voidaan myöntää joko kaupungin yksin tai yhteistyössä muiden osapuolien kanssa toteuttamiin hankkeisiin.

Sääntöjen mukaisesti rahaston hallinnosta vastaa kaupunginhallitus ja rahastoa hoitaa kaupunginkanslia. Rahasto toimii itsenäisenä taseyksikkönä, ja sen tilinpäätös yhdistellään kaupungin tilinpäätökseen. Rahastoa kartutetaan siirtämällä rahastoon vuosittain tilinpäätöksen yhteydessä rahaston tilikauden tulos sekä kaupunginvaltuuston erikseen päättämät varat.

Hallintosäännön 8. luvun 2 §:n 6 kohdan mukaan kaupunginhallituksen elinkeinojaosto päättää innovaatiorahaston käytöstä. Elinkeinojaosto päätti 25.9.2017 § 6 innovaatiorahaston käytön periaatteista ja jatkuvan rahoitushaun avaamisesta.

Innovaatiorahaston käytön periaatteiden mukaisesti rahastosta voidaan myöntää hankkeille kokonaisrahoitusta tai rahoitusta ulkopuolisen rahoituksen vastinrahaksi rahaston tarkoituksenmukaisiin projekteihin ja investointihankkeisiin. Rahaston käytön periaatteiden mukaan varoja voidaan myöntää enintään 12 kuukaudeksi kerrallaan, mutta niitä voidaan sitoa useammalle vuodelle.

Elinkeinojaosto käsittelee innovaatiorahaston hankehakemuksia lähtökohtaisesti neljä kertaa vuodessa. NewCo Accelerator 2.0 hautomo- ja kiihdytyspalvelut -hankkeen hakemusta käsitellään normaalin innovaatiorahaston käsittelyaikataulun ulkopuolella, sillä hanke nähdään kapupungin korona-palautumisohjelman merkittävänä toimenpiteenä. Lisäksi hankkeen nopea käynnistyminen mahdollistaa yhteistyön tiivistämistä Slush Oy:n kanssa osana Slushin ja kaupungin välistä yhteistyösopimusta.

Hakemuksen arviointi

Kaupunginkanslian ja kaupunginhallinnon toimialojen edustajista koostuva innovaatiorahaston ohjausryhmä ja kaupunginkanslian edustajista koostuva valmistelusihteeristö ovat arvioineet hakemuksia. Yhteenveto hakemuksen mukaisesta hankekuvauksesta, sekä hakemuksen arvioinnin tulos on perustelumuistiossa, liite 1.

Hankearvioinnissa on rahaston sääntöjen ja käytön periaatteiden mukaisesti kiinnitetty erityistä huomiota hankkeen potentiaaliin luoda tulevaisuuden elinkeino- ja osaamisperustaa sekä siihen, miten hanke edistää Helsingin yritysekosysteemien kehittymistä, kokeilualustojen luomista, innovaatiotoimintaa ja yrittäjyyttä. Hankkeen toteutettavuus (hankesuunnitelman selkeys, kokonaisrahoituksen ja budjetin perusteltavuus, relevanttien yhteistyötahojen mukanaolo) ja hankkeen tuoma hyöty suhteessa haettuun rahoitukseen on myös otettu huomioon. Lisäksi hankkeen tuomat hyödyt kaupungin asukkaiden ja asiakkaiden palvelujen kehittämisessä ja hyvinvoinnin edistämisessä on huomioitu.

Toimeenpano ja seuranta

Yli 12 kuukautta kestävistä hankkeista toimitetaan väliraportit kerran vuodessa. Raportoinnin perusteella kaupunginhallituksen elinkeinojaosto päättää jatkorahoituksesta ja määrärahojen käyttötarkoituksen muutoksista. Hankkeen päätyttyä toteuttajan on toimitettava loppuraportti ja taloudellinen loppuselvitys kuuden kuukauden sisällä loppuraportointilomakkeella.

Jos hanke ei ole käynnistynyt kuuden kuukauden kuluessa rahoituspäätöksestä, päätös raukeaa. Hankerahoituksen palauttamista vaaditaan tapauksissa, joissa hakija ei ole toteuttanut rahoituspäätöksen mukaista hankesuunnitelmaa tai noudattanut rahoituspäätöksen ehtoja tai innovaatiorahaston ohjeita. Hankkeella tulee olla oma erillinen kirjanpito.

Sulje

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto 08.06.2020 § 20

Päätös

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto myönsi innovaatiorahastosta rahoitusta yhteensä 77 400 euroa käytettäväksi vuonna 2020 ja sitoi yhteensä 1 540 894 euroa käytettäväksi vuosina 2021–2023 seuraavasti:

Hanke
Toteuttaja
Myönnettävä rahoitus 2020, €
Myönnettävä rahoitus 2021, €
Myönnettävä rahoitus 2022, €
Myönnettävä rahoitus 2023, €
Yhteensä, €
Fiksu kaupunki – Helsinki Innovation Districts
Forum Virium Helsinki Oy  
47 400
421 956
450 256
428 482
1 348 094
 
Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia
-
70 000
70 200
70 000
210 200
Helsinki monimuotoisuuden ja inklusiivisuuden globaalina edelläkävijänä
Inklusiiv ry
30 000
30 000
-
-
60 000
 
Yhteensä:
77 400
521 956
520 456
498 482
1 618 294

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto ei myöntänyt rahoitusta seuraaville hankkeille:

Hanke
Hakija
Design District Helsingin digitaalinen uudistus ja siirtyminen alustatalouteen
Design District Helsinki, Designkortteli ry
Case Retuna Helsinkiin
Intro Marketing Oy
#happymoorfinland
Mobedig Oy ja Suomen luonnonsuojeluliiton Kinos Oy
Citizen Roaming – Kaupunkilaistiedon liikuteltavuus
MyData Global ry
Springboard Ponnahduslauta Yrittämiseen
Springboard Entrepreneurship AB
Käsittely

Esteelliset: Santtu von Bruun

Asian aikana kysymyksiin oli vastaamassa erityissuunnittelija Ida Björkbacka. Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

23.03.2020 Ehdotuksen mukaan

09.12.2019 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
elinkeinojohtaja
Marja-Leena Rinkineva
Lisätiedot

Ida Björkbacka, erityissuunnittelija, puhelin: 25281

ida.bjorkbacka@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 26.08.2020

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

elinkeinojohtaja
Marja-Leena Rinkineva

Lisätietojen antaja

Ida Björkbacka, erityissuunnittelija, puhelin: 25281

ida.bjorkbacka@hel.fi

Liitteet (pdf)

1. IR_perustelumuistio_NewCo_accelerator
2. NewCo Accelerator 2.0 hautomo- ja kiihdytyspalvelut hakemus

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.