Toimielimen kokoonpanon muutos, Ami-säätiö, luottamustehtävästä eroaminen

HEL 2019-009988
Asialla on uudempia käsittelyjä
5. / 95 §

Varsinaisen jäsenen nimeäminen Ami-säätiö sr:n hallitukseen

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti nimetä Leena Merikosken (Vas.) Ami-säätiö sr:n hallituksen varsinaiseksi jäseneksi säätiön sääntöjen mukaiseksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Ami-säätiö sr

Säätiön tarkoituksena on parantaa erityisesti Helsingin seudun kilpailukykyä, seudulla toimivien eri työyhteisöjen ja yksilöiden toimintaedellytyksiä menestyä työelämässä ja sen muutoksessa sekä seudun työmarkkinoiden toimivuutta tuottamalla ammatillisia koulutus- ja kehittämispalveluita.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö järjestää ammatillista koulutusta, ylläpitää ammatillista oppilastoimintaa, tuottaa työyhteisöjen ja yksilöiden osaamista ja ammattitaitoa kehittäviä palveluita sekä toteuttaa tarkoitustaan myös kaikilla muilla tarkoitusta edistävillä toimintamuodoilla.

Ami-säätiön omistama Amiedu ja Ammattienedistämislaitossäätiö AEL perustavat yhteisen koulutusosakeyhtiön, jonka koulutustarjonta ulottuu työikäiselle väestölle tarjottavasta ammatillisesta perus- ja lisäkoulutuksesta aina laajoihin asiakkaiden kilpailukykyä kehittäviin palvelukokonaisuuksiin. Uuden organisaation on tarkoitus aloittaa toimintansa 1.1.2020.

Ami-säätiö ei ole kaupungin määräysvallassa eikä kuulu siten kaupunkikonserniin.

Hallitus

Säätiön sääntöjen 6 §:n mukaan säätiön hallitukseen kuuluu yhdeksän jäsentä sekä yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Jäsenistä valitsee puheenjohtajan ja kolme jäsentä Helsingin kaupunki, Espoon kaupunki kaksi, Vantaan kaupunki kaksi ja Kauniaisten kaupunki yhden jäsenen. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.

Hallituksen jäseneksi tai varajäseneksi ei voida valita henkilöä, joka on täyttänyt 68 vuotta ennen valintavuotta. Hallituksen jäseneksi voidaan valita enintään neljäksi toimikaudeksi peräkkäin.

Hallituksen toimikausi on kaksi vuotta. Vanha hallitus jatkaa siihen saakka, kunnes uusi ottaa tehtävät vastaan. Siinä tapauksessa, ettei valintoja ole suoritettu 1.9. mennessä, hallituksen asiana on valita valitsematta jääneet hallituksen jäsenet.

Kaupungin nimeämä säätiön hallituksen varsinainen jäsen Noora Laak (Vas.) on ilmoittanut eroavansa hallituksesta. Hänen tilalleen on tarpeen nimittää uusi varsinainen jäsen.

Lopuksi

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää jäsenien ja jäsenehdokkaiden nimeämisestä yhteisöjen ja säätiöiden toimielimiin.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 18.11.2019

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Tiina Leinonen, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 36109

tiina.leinonen@hel.fi