Virkasuhteen täyttäminen, Stadin ammatti- ja aikuisopisto, kauneudenhoitoalan tuntiopettajan määräaikainen virkasuhde, työavain 5-2612-19

HEL 2019-010039
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 4

Virkasuhteen täyttäminen, Stadin ammatti- ja aikuisopisto, kauneudenhoitoalan tuntiopettajan määräaikainen virkasuhde, työavain 5-2612-19

Koulutuspäällikkö, Oppimisyksikkö 4-3

Päätös

Stadin ammatti ja aikuisopiston koulutuspäällikkö päätti valita kauneudenhoitoalan tuntiopettajan määräaikaiseen työsuhteeseen (2.8.2019-31.7.2020) estenomi, AMK **********

Päätöksen perustelut

Toimialajohtajan delegointipäätöksen (3.5.2019, 40 §) mukaan opettajan ottamisesta määräaikaiseen työsuhteeseen virkasuhteeseen päättää koulutuspäällikkö. Tehtävän palkkaus ja palvelussuhteen ehdot määräytyvät ammatillisen oppilaitoksen opetushenkilöstöä koskevan virka- ja työehtosopimuksen mukaan (OVTES 2018-19, osio C, liite 1).

Ammatillisen tuntiopettajan tehtävä on ollut julkisesti haettavana ajalla 19.6.2019-24.7.2019 Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä sekä muissa Helsingin kaupungin rekrytointikanavissa. Tehtävän ensimmäinen sijoituspaikka on Vilppulantien toimipaikka.

Tuntiopettajan tehtävänä on kauneudenhoitoalan ammatillisen opettajan tehtävät hius- ja kauneudenhoitoalan perustutkinnossa, ohjaus- ja arviointitehtävät sekä toiminta monialaisissa opettajatiimeissä.

Tehtävää haki hakuajan kuluessa 3 henkilöä. Hakijoista 2 henkilöä täytti opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 1998/986 (muutettu 1150/2017) ammatillisen opintojen opettajan 13§:n kelpoisuutta ja 17§:n kielitaitovaatimusta koskevien säännösten mukaiset ehdot. Haastatteluun kutsuttiin kaksi henkilöä.

Haastattelu pidettiin 30.7.2019 ja haastattelijoina toimivat kampuksen kaksi koulutuspäällikköä. Haastattelun perusteella tehtävään valittiin estenomi AMK **********

********** täyttää tehtävän kelpoisuusehdot. Hän on koulutukseltaan estenomi 2013, lisäksi hän on suorittanut kosmetologin erikoisammattitutkinnon 2009 ja CIDESCO -tutkinnon 2015 sekä opettajan pedagogiset opinnot 2016. Hän on toiminut vuodesta 2012 alkaen kauneudenhoitoalan opettajana 5,5 vuoden ajan.

********** on kokemusta kauneudenhoitolan opetuksesta yrittäjämäisessä ympäristössä, työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjaamisesta sekä näyttöjen arvioinnista ja järjestämisestä. ********** vahvuutena on hoitotyötaitojen käytännön osaaminen. Hän on joustava sekä yhteistyötaitoinen.

Stadin ammatti- ja aikuisopiston kampus 4 koulutuspäällikkö katsoo hakijoiden työkokemuksen, koulutuksen, haastattelun sekä kokonaisarvioinnin perusteella, että parhaat edellytykset tuntiopettaja tehtävän menestykselliseen hoitamiseen on Kim Hovisillala.

Päätös annetaan tiedoksi valitulle sekä muille hakijoille oikaisuvaatimusohjeineen. Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

Päätös tullut nähtäväksi 27.09.2019

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Mari Pohjanpelto, koulutuspäällikö, puhelin: 050 552 3053

mari.pohjanpelto@hel.fi

Päättäjä

Mari Pohjanpelto
koulutuspäällikkö, Oppimisyksikkö 4-3