Valtuustoaloite, Antinniityn puistoon penkit

HEL 2019-010081
Asialla on uudempia käsittelyjä
23. / 47 §

Valtuutettu Juhani Strandénin aloite puistonpenkkejä Antinniitylle

Helsingin kaupunginvaltuusto

Päätös

Kaupunginvaltuusto katsoi aloitteen loppuun käsitellyksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Valtuutettu Juhani Strandén ja 19 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että kaupungin tulisi järjestää Kannelmäen Antinniitylle riittävä määrä penkkejä, jotta levähdyshetket mahdollistuisivat ja ikäihmiset uskaltavat lähteä liikkeelle.

Kaupunginhallitus toteaa, että kaupunkiympäristön toimialan ylläpitopalvelu asentaa Antinniitylle 2−3 uutta penkkiä. Alueelle myöhemmin laadittavassa puistosuunnitelmassa ratkaistaan penkkien lopullinen määrä ja sijoittaminen.

Kaupunkiympäristön toimiala on parhaillaan laatimassa Kaarelan aluesuunnitelmaa ja tässä yhteydessä Antinniitty on tunnistettu suunnittelutarvealueeksi. Aluesuunnitelman asukaskyselyssä Antinniitty nousi yhdeksi kehitettäväksi kohteeksi ja penkkien lisäämistarve kävi ilmi.

Asiasta on saatu kaupunkiympäristölautakunnan lausunto. Vastaus on lautakunnan lausunnon mukainen.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Sulje

Kaupunginhallitus 27.01.2020 § 60

Esitys

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden@hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 10.12.2019 § 649

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Puistonpenkkien lisääminen Antinniityn puistoon on kannatettavaa ja tärkeää.

Aloitteessa esitetään, että kaupungin strategian mukaisesti liikkumista tulee lisätä kaupungissa. Lisäämällä penkkejä Antinniityn puistoon tuettaisiin ikääntyvän väestön liikkumismahdollisuuksia. Vanhusten ja huonokuntoisten liikunnan tukeminen tuo myös säästöjä kansanterveydelle. Aloitteessa todetaan lisäksi, että monet huonokuntoiset ja liikuntarajoitteiset vanhukset eivät jaksa lähteä ulos liikkumaan, vaikka niin haluaisivatkin. Penkkien puuttuminen Kannelmäen Antinniityn puistossa heikentää vanhusväestön mahdollisuuksia tulla puistoon kävelylle. Lisäämällä penkkejä puistoon alueen vanhusväestön ulkoilumahdollisuudet parantuisivat penkkien tuomien lepopaikkojen myötä.

Antinniityn puistoon asennetaan loppuvuoden 2019 aikana ylläpidon toimesta 2-3 kappaletta uusia penkkejä. Kaupunkiympäristön toimialalla on parhaillaan tekeillä Kaarelan aluesuunnitelma. Aluesuunnitelmassa Antinniityn puisto on tunnistettu suunnittelutarvealueeksi. Aluesuunnitelman asukaskyselyssä Antinniitty nousi yhdeksi korjattavaksi ja kehitettäväksi puistokohteeksi. Samassa kyselyssä tunnistettiin myös puiston penkkien lisäämistarve.

Akuuttiin puistopenkkien puutteeseen vastataan tämän syksyn aikana. Myöhemmin tehtävässä tarkemmassa puistosuunnittelussa ratkaistaan puiston penkkien lopullinen määrä ja sijoittuminen.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho
Lisätiedot

Anu Lämsä, maisema-arkkitehti: 310 37479

anu.lamsa@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 27.02.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätietojen antaja

Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36550

timo.linden@hel.fi