Valtuustoaloite, Kotihoitajien päätäntävallan lisääminen potilaskohtaisesta ajankäytöstä

HEL 2019-010087
Asialla on uudempia käsittelyjä
14. / 56 §

V 12.2.2020, Valtuutettu Petrus Pennasen aloite kotihoitajien asiakaskohtaisen ajankäytön harkinnan lisäämisestä

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Valtuutettu Petrus Pennanen ja 16 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan kotihoitajien asiakaskohtaisen ajankäytön harkinnan lisäämistä.

Kaupunginhallitus toteaa, että kotihoidossa toimitaan aloitteessa ehdotetulla tavalla ammattitaitoisesti ja joustavasti yhteistyössä asiakkaiden ja heidän läheistensä kanssa. Hoitajien asiakaskohtainen ajankäyttö suunnitellaan tarkoituksenmukaisesti toiminnanohjausjärjestelmän ja optimointisovelluksen avulla. Kotikäynnillä hoitajien työhön kuuluu asiakkaan voinnin ja palvelutarpeen muutoksen arviointi. Asiakkaan yksilölliseen palvelu- ja hoitosuunnitelmaan tehtävät muutokset käydään läpi moniammatillisesti tarvittaessa sairaanhoitajan, fysioterapeutin tai lääkärin kanssa.

Asiasta on saatu sosiaali- ja terveystoimialan lausunto. Vastaus on toimialan lausunnon mukainen.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Sulje

Sosiaali- ja terveystoimiala 19.11.2019

Lausunto

Sosiaali- ja terveystoimiala antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon valtuutettu Petrus Pennasen ja 16 muun valtuutetun aloitteesta koskien kodinhoitajien päätäntävallan lisäämistä potilaskohtaisesta ajankäytöstä.

Sosiaalihuoltolaki (SHL1301/2014) määrittelee kotipalvelun ja kotipalvelujen tukipalvelujen sisällön ja kohteen. Kotipalvelulla tarkoitetaan asumiseen, hoitoon ja huolenpitoon, toimintakyvyn ylläpitoon, asiointiin sekä muihin jokapäiväiseen elämään kuuluvien tehtävien ja toimintojen suorittamista tai niissä avustamista. Kotihoidolla tarkoitetaan kotipalvelun ja terveydenhuoltolain (1326/2010) 25 §:ään sisältyvien kotisairaanhoidon tehtävien muodostamaa kokonaisuutta. Kotihoidon palvelua antaa sosiaali- ja terveystoimialan sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalveluihin kuuluvat kotihoitoyksiköt.

Kotihoidon palvelut tukevat kotona asuvaa asiakasta niissä päivittäisissä toiminnoissa, joista asiakas ei suoriudu itse. Tällaisia toimintoja ovat syöminen, peseytyminen, pukeutuminen, sängystä ja tuolista siirtyminen, kävely ja WC-käynnit. Kotihoidon asiakkaat saavat myös tarvitsemansa terveyden- ja sairaanhoidon kotiin, mikäli sen järjestäminen muilla tavoin ei ole järkevää. Kotipalveluun sisältyvinä tukipalveluina annetaan ateria-, vaatehuolto- ja siivouspalveluja sekä sosiaalista kanssakäymistä edistäviä palveluja.

Kotisairaanhoito ja kotisairaalahoito määritellään terveydenhoitolain (THL 126/2010) 25 §:ssä. Kotisairaanhoito on hoito- ja palvelusuunnitelman mukaista tai tilapäistä potilaan asuinpaikassa, kotona tai siihen verrattavassa paikassa moniammatillisesti toteutettua terveyden ja sairaanhoidon palvelua. Kotisairaanhoidosta päättää lääkäri.

Kotisairaalahoito on määräaikaista, tehostettua kotisairaanhoitoa. Helsingissä kotisairaala on osa kaupunginsairaalan toimintaa. Kotisairaala hoitaa sairaalatasoista hoitoa tarvitsevia potilaita heidän kotonaan. Kotisairaala toimii ympärivuorokautisesti. Lääkäri on paikalla virka-aikana. Kotisairaalan hoidon tarpeen ja määrän päättää lääkäri.

Kotihoidon asiakkaan palvelutarpeen arviointi palvelun alkaessa ja sen aikana

Kotihoidon asiakkaaksi tullaan keskitetyn asiakasohjausyksikkö Helppiseniorin palvelutarpeen arvioinnin kautta. Arviointiyksikkö voi ohjata asiakkaan kuntouttavalle arviointijaksolle, jonka aikana häntä kuntoutetaan ja mietitään palvelutarpeita yhdessä asiakkaan kanssa. Sairaalasta kotiutuvat, jatkohoitoa tarvitsevat asiakkaat ohjataan myös kuntouttavan arviointiyksikön jaksolle, jonka aikana palvelutarpeet konkretisoituvat. Jos arviointijaksolla todetaan, että asiakas tarvitsee jatkossa kotihoitoa, keskitetty asiakasohjaus laatii yhdessä asiakkaan ja hänen läheistensä sekä kotihoidon lähipalvelualueen kanssa palvelu- ja hoitosuunnitelman. Asiakassuunnitelmassa todetaan palvelun tarkoitus ja määrä sekä palvelun toteuttamisen ajankohdat.

Kotihoito toteuttaa asiakkaan palvelu-ja hoitosuunnitelmaa. Mikäli kotihoidon hoitaja havaitsee kotikäynnillä asiakkaan luona, että käynnit vaativat suunniteltua enemmän aikaa tai jos asiakkaalla on tilapäisesti avun tarve suurentunut, niin hoitaja ottaa yhteyttä työnsuunnittelijaan. Työnsuunnittelija lisää asiakkaan suunnitelmaan lisääntyneen tilapäisen tarpeen vaatimat käynnit tai pidentää käyntejä kotikäyntejä tekevän hoitajan arvioin mukaan. Hoitaja voi keskustella asiakkaan muuttuneesta palvelutarpeesta myös lähipalvelualueen sairaanhoitajan, fysioterapeutin tai lääkärin kanssa.

Kotihoidossa on käytössä toiminnanohjausjärjestelmä, johon lähipalvelualueen työnsuunnittelija suunnittelee asiakkaiden käynnit eri hoitajille. Työnsuunnittelija tarkkailee asiakkaiden suunnitelmia ja käyntien toteutumia asiakaskohtaisesti. Mikäli asiakkaan suunniteltujen ja toteutuneiden käyntien välillä on enintään 10 prosentin ero, tai jos asiakkaan tilapäisesti suurentunut palveluntarve muuttuu pysyväksi, otetaan yhteys lähipalvelualueen kotihoidon ohjaajaan. Samoin toimitaan, jos asiakkaan muuttunut avuntarve muuttaa myös asiakkaan kotihoidon asiakasmaksua. Kotihoidonohjaaja voi keskustella muuttuneesta palvelutarpeesta hoitajan lisäksi myös lähipalvelualueen sairaanhoitajan, fysioterapeutin tai lääkärin kanssa ennen suunnitelman muuttamista.

Kotihoidon hoitajien reitityksen suunnittelun avuksi on otettu käyttöön optimointisovellus vuoden 2019 aikana. Sovellus huomioi asiakkaan hoidon tarpeen, hoitajien osaamisen ja liikkumistavan kotikäynnille, ja laskee optimaalisimmat reitit hoitajien kotikäynneille. Optimointisovellus helpottaa työnsuunnittelijan työtä ja helpottaa huomioimaan asiakkaan tilapäiset muutokset hoidon tarpeessa.

Helppiseniorin asiakasohjaaja tekee uuden palvelu- ja hoitosuunnitelman lähipalvelualueen arvion pohjalta joustavasti ilman erillistä kokousta tai muuta vastaavaa käytäntöä. Asiakkaalle voidaan lisätä myös kotihoidon tukipalveluja tai muita kotona asumista tukevia palveluja. Mikäli asiakkaan palveluntarve on olennaisesti muuttunut, esim. asiakkaan kotona pärjääminen on olennaisesti heikentynyt, Helppiseniorin asiakasohjaaja tekee uuden palvelutarpeen arvion.

Yhteenveto

Kotisairaalan hoito määräytyy aina sairauden vaatiman hoidon perusteella ja sen sisällön määrää lääkäri. Kotisairaalan hoito on aina määräaikaista. Kotisairaalahoito ja kotihoito ovat sisällöltään erilaisia palveluja ja asiakkaaksi tullaan erilaisin perustein.

Kotihoidon hoitajien työhön kuuluu asiakaan voinnin arviointi kotikäynnillä sekä palvelutarpeessa tapahtuvan muutoksen arviointi. Kotihoidon asiakkaan voinnin ja palvelutarpeen arviointi on ammattitaitoa vaativaa moniammatillista työtä. Kotihoidon asiakkaan palvelu- ja hoitosuunnitelmaa arvioidaan joustavasti ja ammattitaitoisesti lähipalvelualueilla. Lähipalvelualueiden hoitajia ja sairaanhoitajia on systemaattisesti koulutettu voinnin ja palvelutarpeen arviointiin akuuttitilanteissa (Pätijä = päivystykselliset tilanteet kotihoidossa ja palveluasumisessa -hanke) tänä vuonna ja koulutusta jatketaan vuonna 2020. Kotihoitoa toteutetaan joustavasti yhteistyössä asiakkaiden ja heidän läheistensä kanssa.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Kotihoidon asiakkaat hyötyvät joustavasti toteutetusta kotihoidosta, joka vastaa muuttuneisiin palvelutarpeisiin ammattitaitoisesti. Kotihoidon hoitajan ammattitaitoa vastaava toimenkuva lisää hoitajan työtyytyväisyyttä ja työhyvinvointia.

Lisätiedot

Seija Meripaasi, sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja, puhelin: 310 52482

seija.meripaasi@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 12.02.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36184

marja-liisa.rautanen@hel.fi