Hankinta, talviasfalttityöt 1.12.2019 - 30.4.2020, Stara

HEL 2019-010231
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 13

Staran talviasfalttityöt ajalla 1.12.2019 - 30.4.2020, yksikönjohtajan lisätyöpäätös nro 1.

Yksikönjohtaja

Päätös

Yksikönjohtaja päätti hyväksyä YIT Teollisuus Oy:n 30.3.2020 antaman lisätyötarjouksen kivituhkakäytävän pinnoituksen työvaiheesta "Kivituhka #0-6mm levitettynä ja tiivistettynä, yksikköhintaan 48,80 euroa/tonni, arvioitu tarve 100 tonnia".

Lisätyöhankinnan ennakoitu arvo on 5 000 euroa (AVL 8 c §).

Pöytäkirjanote muutoksenhakukieltoineen tiedoksiantona päätöksestä asianosaiselle.

Päätöksen perustelut

Staran kaupunkitekniikan rakentamisen ja ylläpidon osastot toteuttavat antamiensa tarjousten ja tilaajahallintokuntien tekemien tilausten perusteella vuosittain useita katu-, vesihuolto- ja viherrakentamishankkeita. Hankkeet toteutetaan omajohtoisesti ja niissä käytetään oman tuotannon lisäksi runsaasti monen tyyppisiä kilpailutettuja aliurakoita ja -hankintoja. Talvipäällystystyöurakka on tällainen tyypillinen alihankinta jossa on välttämätöntä käyttää erikoiskaluston omaavaa ja ammattiosaamiseen keskittynyttä aliurakointia.

Tarjouspyyntöön on sisältynyt lisähankintamahdollisuus koskien Rakennusurakoiden yleisissä sopimusehdoissa (YSE 98) tarkoitettujen urakan suorittamiseksi tarpeellisten lisä- ja muutostöiden hankkimista varten. Lisätöiden ennakoitu arvo on otettu huomioon laskettaessa alkuperäisen sopimuksen kokonaisarvoa.

Kaupunkitekniikan rakentamisen yksikönjohtajalla on oikeus päättää lisä- ja muutostöiden hankkimisesta johtokunnan päätöksen 20.6.2017 § 7 mukaisesti.

Lisätyön tarve on aiheutunut Kaupunkiympäristön tilaamasta ja Staran kaupunkitekniikan rakentamisen alue 3:n urakoimasta Marjaniemen puiston kohteesta, jossa kevyenliikenteen väylän pinnan kivituhkaus on tarkoituksenmukaista teettää päällysteurakoitsijalla. Tälläisen työn tarvetta ei osattu huomioida tarjouspyyntövaiheessa. Sopimusta joudutaan siksi täydentämään tämän työvaiheen osalta.

Saatua lisätyötarjousta voidaan pitää hyväksyttävänä sekä hintatasoltaan että toimitusehdoiltaan. Lisätyön ennakoitu arvo tässä kohteessa on yhteensä 5 000,00 euroa (AVL 8 c §). Urakassa ei ole aiemmin tehty lisätyöpäätöksiä. Sopimuksen ennakoitu arvo, tai yksikönjohtajan lisä- ja muutostöiden hankintaoikeus eivät ylity tämän päätöksen johdosta.

Lisätyönä tilattavat työvaihe: LT1; "Kivituhka #0-6mm, levitettynä ja tiivistettynä, yksikköhintaan 48,80 euroa/tonni, arvioitu tarve 100 tonnia" lisätään urakan puitesopimuksiin 4700001913 ja 4700001914 ja se on käytettävissä vastaavissa kohteissa tarpeen mukaan urakan aikana.

Päätös tullut nähtäväksi 07.04.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 123 § ja 146 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Heikki Laristo, projektipäällikkö, puhelin: 09 310 39241

heikki.laristo@hel.fi

Päättäjä

Hannu Halkola
yksikönjohtaja