Virkasuhteen täyttäminen, Stadin ammatti- ja aikuisopisto, kampus 5, tuntiopettaja, erityisopetus, työavain 5-3415-19

HEL 2019-010296
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 10

Stadin ammatti- ja aikuisopisto, kampus 5, määräaikainen tuntiopettajan tehtävä, erityisopetus, työavain 5-3415-19

Koulutuspäällikkö, Oppimisyksikkö 5-5

Päätös

Koulutuspäällikkö päätti ottaa Stadin ammatti- ja aikuisopistoon perusopetuksen erityisopettajan virkasuhteiseen tehtävään ********** ajalle 1.10.2019 - 31.7.2020.

Päätöksen perustelut

Haku perusopetuksen erityisopettajan virkasuhteiseen tehtävään oli avoinna 03.09. - 16.09.2019 välisenä aikana Helsingin kaupungin rekrytointijärjestelmässä sekä työ- ja elinkeinopalveluiden mol.fi internet -sivuilla. Tehtävää haki kymmenen hakijaa. Hakijoista kolme täytti opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 1998/986 (muutettu 1150/2017) mukaisen kelpoisuusvaatimuksen.

Kelpoisuusvaatimusten lisäksi hakuilmoituksessa ilmoitettiin edellytettävän vahvaa näyttöä monipuolisesta oppimisen tuen kokonaisuuden muotojen ja menetelmien hallinnasta vastaavissa tehtävissä ja kohderyhmässä, näyttöä tuloksellisesta opetuksen kehittämisestä, monipuolisista opetusmenetelmistä sekä digitaalisuuden hyödyntämisestä opetuksessa. Lisäksi edellytettiin vahvaa konsultatiivisen työotteen hallintaa, taitoa ohjata ja tukea myös opettajia.

Lisäksi hakuilmoituksessa ilmoitettiin katsottavan eduksi valmius kehittää omaa osaamista, positiivinen suhtautuminen digitalisaation tuomiin mahdollisuuksiin ja Wilman hallinta sekä yhteistyö erilaisten sidosryhmien kanssa. Eduksi luetaan myös tuore kokemus erityisopetuksesta.

Haastattelut pidettiin 23.9.2019 ja 26.9.2019, haastattelijoina toimivat **********

Haastatteluun kutsuttiin hakemusten perusteella neljä henkilöä, joilla hakemusten perusteella on monipuolista kokemusta vastaavista tehtävistä. Yksi kutsuttu veti hakemuksen pois. Haastateltavat olivat **********

Kokonaisarvion perusteella ********** on sopivin perusopetuksen erityisopettajan tehtävään. Hän täyttää hakuilmoituksessa mainitut lisäedellytykset parhaiten.

Päätös annetaan tiedoksi virkaa hakeneille. Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

Päätös tullut nähtäväksi 08.10.2019

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Elina Tirinen, koulutuspäällikkö, puhelin: 09 310 89266

elina.tirinen@hel.fi

Päättäjä

Elina Tirinen
koulutuspäällikkö, Oppimisyksikkö 5-5