Suunnitteluvaraushakemus, luisteluareena, Malmi Longinoja, WasaGroup Oy

HEL 2019-010340
Asialla on uudempia käsittelyjä
21. / 860 §

Alueen varaamisen jatkaminen Malmin Longinojalta WasaGroup Oy:lle liikuntakeskuksen suunnittelua varten

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus jatkoi Malmin Longinojalla sijaitsevan maa-alueen varaamista WasaGroup Oy:lle monitoimiliikuntakeskuksen suunnittelua varten 30.6.2022 asti seuraavin ehdoin:

1

Varausalue käsittää asemakaavan 10850 korttelissa 38155 olevan tontin 16. Varsinaisen vuokra-alueen rajat määräytyvät myöhemmin tehtävän maanvuokrasopimuksen mukaisesti.

2

Varausmaksuna peritään 6 316,80 euroa, joka on maksettava kaupungin lähettämää laskua vastaan.

3

Jääurheilutilojen toteuttaminen on selvitettävä yhteistyössä Oy Helsingin Luisteluareenan kanssa.

4

Hankkeen luonnospiirustukset on esitettävä liikuntapalvelukokonaisuuden hyväksyttäväksi ennen rakennusluvan hakemista.

5

Varauksensaajan tulee esittää vuokraushakemus hyvissä ajoin ennen varausajan päättymistä. Vuokrasopimuksen on oltava voimassa ennen kuin rakennuslupa myönnetään.

6

Varauksensaaja vastaa kaikkien viranomaislupien hakemisesta aiheutuvista kustannuksista ja kaikista rakentamiskustannuksista sekä tulevalla vuokra-alueella mahdollisesti tarvittavien kulkuväylien, johtojen, ojien ym. siirroista.

7

Kaupunki ei vastaa vahingosta, joka varauksensaajalle saattaa aiheutua siitä, ettei hankkeelle saada rakennuslupaa tai ettei varsinaista maanvuokrasopimusta tehdä.

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kaupunginhallitus on 25.5.2020 § 317 varannut WasaGroup Oy:lle Malmin Longinojalla sijaitsevan alueen liikuntakeskuksen suunnittelua varten. WasaGroupin tarkoituksena on rakentaa varausalueelle liikuntakeskus, jonka keskeisenä osana on jääpallolle soveltuva täysimittainen jääkenttä.

Kehittämisvaraus on päättynyt 30.6.2021. WasaGroup on ennen varausajan päättymistä toimittanut kaupungille hakemuksen varauksen jatkamisesta 30.6.2022 saakka. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on 26.10.2021 § 168 esittänyt kaupunginhallitukselle varauksen jatkamista.

Hakemuksen mukaan suunnittelutyössä on edistytty kuluneen vuoden aikana hyvin, mutta hanketta ovat viivästyttäneet koronapandemia sekä neuvottelut asemakaavoituksen ja tilojen käyttäjien kanssa. Hanketta on suunniteltu yhdessä Oy Helsingin Luisteluareenan kanssa, jonka on tarkoitus tulla jääurheilutilojen vuokralaiseksi.

Liikuntakeskukseen on suunniteltu Suomen ensimmäinen jääpallolle soveltuva täysimittainen katettu jääkenttä. Se takaisi jääpallolle ympärivuotiset olosuhteet ja toisi lisää jääkapasiteettia myös taitoluistelijoille ja juniorijääkiekkoilijoille. Keskukseen on tarkoitus rakentaa myös muita sisäliikuntatiloja ja kaupallista tilaa. Liikuntatilat on suunniteltu kiinteistön yläkertaan (10 900–11 900 k-m²), liiketilat alakertaan (6 000 k-m²) ja pysäköinti kellarikerrokseen (3 500 m² / 105 autopaikkaa).

Ympäristöarvot ovat olleet keskeisessä roolissa hankkeen suunnittelussa. Jääkoneiden tuottaman hukkalämmön on tarkoitus kattaa koko jäähallin tarvitsema lämpö, jääkoneiden ja suihkujen lämmin vesi sekä lähes kokonaan muiden tilojen lämmitystarpeet.

Hankkeen kustannusarvio on 37 miljoonaa euroa, josta noin 24 miljoonaa kohdistuu liikuntatiloihin ja 13 miljoonaa muihin tiloihin. WasaGroupin on tarkoitus rahoittaa hanke pääosin oman Funds-rahastonsa (osuus 14 800 000 euroa) ja ulkopuolisen rahoituslaitoksen (osuus 12 580 000 euroa) avulla. Näiden lisäksi WasaGroup on suunnittelut hakevansa kaupungilta lainaa yhteensä 40 prosenttia keskuksen liikuntatilojen kustannusarvion osalta (9 620 000 euroa).

Varausalue käsittää asemakaavan 10850 korttelin 38155 tontin 16. Maa-alue on kaupungin omistuksessa. Tontti kuuluu 4.5.2001 lainvoiman saaneessa asemakaavassa urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueeseen (YU). Asemakaava mahdollistaa liikuntakeskuksen rakentamisen, mutta tämänhetkisten suunnitelmien mukainen kerrosneliömetrimäärä ylittää kaavan salliman rakennusoikeuden. Poikkeamislupaa koskevia neuvotteluja asemakaavoituksen kanssa jatketaan varausaikana. Kaavamuutosta ei ole tarkoitus tehdä.

Varausmaksuna peritään 6 316,80 euroa. Varausmaksun suuruus perustuu liikuntatonttien kohdalla käytettyyn laskentatapaan, jossa alueelle määritellään laskennallinen vuosivuokra ja varausmaksuna peritään yhden kuukauden vuokraa vastaava summa.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on esityksessään tuonut esiin, että hankkeen toteutuminen lisää osaltaan painetta liikunnan tilojenkäytön avustusmäärärahoihin.

Hallintosäännön 8 luvun 1 §:n 2 momentin 2 kohdan mukaan kaupunginhallitus päättää kaupungin maa-alueiden varaamisesta rakentamiseen.

Sulje

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 26.10.2021 § 168

Esitys

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta esitti kaupunginhallitukselle maa-alueen varaamisen jatkamista WasaGroup Oy:lle Helsingin kaupungin 38. kaupunginosasta (Malmi) tontilta 16, korttelista 38155, moniliikuntakeskuksen suunnittelua varten 30.6.2022 asti seuraavin ehdoin:

1
Varausalue käsittää asemakaavan nro 10850 korttelissa 38155 olevan tontin numero 16. Varausalue kuuluu 4.5.2001 lainvoiman saaneen asemakaavan (nro 10850) mukaan urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueeseen (YU). Varsinaisen vuokra-alueen rajat määräytyvät myöhemmin tehtävän vuokrasopimuksen mukaisesti. Maa-alue on Helsingin kaupungin omistuksessa.

2
Varausalueesta perittävä vuokra on 6 316,80 euroa vuodessa (12 800 kem² x 12 e/kem² x 0,05 x 19,74 x 50 % x 1/12 kk). Se on maksettava 30.7.2020 mennessä kaupungin lähettämää laskua vastaan Helsingin kaupungin talouspalveluiden varainhallintaan tai kaupungin osoittamalle pankkitilille.

3
Jääurheilutilojen toteuttaminen on selvitettävä yhteistyössä Oy Helsingin Luisteluareenan kanssa.

4
Hankkeen luonnospiirustukset on esitettävä liikuntapalvelukokonaisuuden hyväksyttäväksi ennen rakennusluvan hakemista.

5
Varauksensaajan tulee esittää vuokraushakemus hyvissä ajoin ennen varausajan päättymistä. Vuokrasopimuksen on oltava voimassa ennen kuin rakennuslupa myönnetään.

6
Varauksensaaja vastaa kaikkien viranomaislupien hakemisesta aiheutuvista kustannuksista ja kaikista rakentamiskustannuksista sekä tulevalla vuokra-alueella mahdollisesti tarvittavien kulkuväylien, johtojen, ojien ym. siirroista.

7
Helsingin kaupunki ei vastaa siitä vahingosta, mikä varauksensaajalle saattaa aiheutua siitä, ettei hankkeelle saada rakennuslupaa tai ettei varsinaista maanvuokrausta voida solmia.

8
Kaupunki ei vastaa varauksensaajalle aiheutuneista kustannuksista, mikäli päätös oikaisuvaatimuksen tai kunnallisvalituksen johdosta muuttuu tai kumoutuu.

05.05.2020 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen
Lisätiedot

Petteri Huurre, liikuntapaikkapäällikkö, puhelin: 310 87791

petteri.huurre@hel.fi

Kaupunginhallitus 25.05.2020 § 317

Päätös

Kaupunginhallitus varasi WasaGroup Oy:lle Malmin Longinojalla sijaitsevan maa-alueen monitoimiliikuntakeskuksen suunnittelua varten 30.6.2021 asti seuraavin ehdoin:

1

Varausalue käsittää asemakaavan 10850 korttelissa 38155 olevan tontin numero 16. Varausalue kuuluu 4.5.2001 lainvoiman saaneen asemakaavan mukaan urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueeseen (YU). Varsinaisen vuokra-alueen rajat määräytyvät myöhemmin tehtävän vuokrasopimuksen mukaisesti. Maa-alue on kaupungin omistuksessa.

2

Varausmaksuna peritään 6 297,60 euroa. Se on maksettava 30.7.2020 mennessä kaupungin lähettämää laskua vastaan.

3

Jääurheilutilojen toteuttaminen on selvitettävä yhteistyössä Oy Helsingin Luisteluareenan kanssa.

4

Hankkeen luonnospiirustukset on esitettävä liikuntapalvelukokonaisuuden hyväksyttäväksi ennen rakennusluvan hakemista.

5

Varauksensaajan tulee esittää vuokraushakemus hyvissä ajoin ennen varausajan päättymistä. Vuokrasopimuksen on oltava voimassa ennen kuin rakennuslupa myönnetään.

6

Varauksensaaja vastaa kaikkien viranomaislupien hakemisesta aiheutuvista kustannuksista ja kaikista rakentamiskustannuksista sekä tulevalla vuokra-alueella mahdollisesti tarvittavien kulkuväylien, johtojen, ojien ym. siirroista.

7

Helsingin kaupunki ei vastaa vahingosta, joka varauksensaajalle saattaa aiheutua siitä, ettei hankkeelle saada rakennuslupaa tai ettei varsinaista maanvuokrasopimusta voida solmia.

8

Kaupunki ei vastaa varauksensaajalle aiheutuneista kustannuksista, jos päätös oikaisuvaatimuksen tai kunnallisvalituksen johdosta muuttuu tai kumoutuu.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 29.11.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 21731

maria.nyfors@hel.fi

Liitteet (pdf)

1. WasaGroupin varaushakemus

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.