Virkasuhteen täyttäminen, kaupunkiympäristön toimiala, ympäristötarkastajan määräaikainen virka, työavain 6-129-19

HEL 2019-010575
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 2

Kaupunkiympäristön toimialan palvelut- ja luvat palvelukokonaisuuden ympäristöpalveluiden ympäristöyksikön asumisterveystiimin ympäristötarkastajan määräaikaisen viran täyttäminen

Tiimipäällikkö

Päätös

Kaupunkiympäristön toimialan palvelut- ja luvat palvelukokonaisuuden ympäristöpalveluiden ympäristöyksikön asumisterveystiimin tiimipäällikkö päätti valita ympäristötarkastajan määräaikaiseen virkaan (023010) ********** 1.12.2019-31.7.2020 väliseksi ajaksi 3 196,65 euron tehtäväkohtaisella palkalla.

Lisäksi tiimipäällikkö päätti todeta, että mikäli virkaan otetaan
henkilö, joka ei ole kaupungin palveluksessa eikä terveydellisiä
tietoja ole käytettävissä virkaan ottaessa, päätös on ehdollinen, kunnes henkilön terveydentilasta saadun selvityksen perusteella virkaan ottaminen on vahvistettu. Selvitys on esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Koeaikaa ei ole, koska henkilö on toiminut asumisterveysyksikön ympäristötarkastajan viransijaisena 22.5.2019 alkaen.

Päätöksen perustelut

Viran täyttömenettely

Virka on ollut julkisesti haettavana 12.8.19-30.8.2019. Hakuaika päättyi 30.8.2019 klo 16.00. Hakuilmoitus julkaistiin kaupungin sähköisessä rekrytointipalvelussa, TE-palvelussa, LinkedIn-palvelussa, Kuntatekniikan foorumissa, Duunitorissa sekä Ympäristö ja Terveys –lehden verkkosivuilla.

Ympäristötarkastaja toimii ympäristöterveysyksikön asumisterveystiimissä. Viran tehtäviin kuuluvat terveydensuojelulain mukaiset asumisterveyden neuvonta- ja valvontatehtävät sekä mahdollisesti myös tupakkalain mukaisten asuntoyhteisöjen tupakointikieltohakemusten käsittely ja kieltojen valvonta. Asumisterveyteen liittyvissä tehtävissä käsitellään mm. asuntojen sisäilman laatua ja ilmanvaihtoa, home- ja kosteusvaurioita sekä meluasioita. Tehtävään kuuluu tarkastuksia ja mittauksia, asiakirja- ja päätösvalmistelua sekä yhteydenpitoa mm. asukkaisiin ja kiinteistöjen omistajiin.

Ympäristötarkastajan viran kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva alempi korkeakoulututkinto tai muu vastaava, esimerkiksi insinööri (AMK). Tämän lisäksi kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Hakuilmoituksessa ilmoitettiin myös arvostettavan hyviä vuorovaikutus- ja neuvottelutaitoja sekä kokemusta vastaavista tehtävistä ja riittävää englannin kielen taitoa sekä ajokorttia.

Virkaa täytettäessä tulee varsinaisten kelpoisuusehtojen lisäksi ottaa huomioon perustuslain 125 §:ssä säädetyt yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin eli taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Valintaprosessi

Ympäristötarkastajan virkaan ilmoittautui ilmoittautumisajan kuluessa 46 henkilöä. Hakijoista viisi henkilöä ei täyttänyt kelpoisuusvaatimuksia. Liitteenä on hakemusten perusteella laadittu yhteenveto hakijoista. Yhteenvedon tiedot perustuvat hakijan hakemuksessaan antamiin tietoihin.

Hakemusten perusteella haastatteluun kutsuttiin neljä henkilöä: ********** Hakijoita haastattelivat 18.9.2019 ja 19.9.2019 **********

**********

**********

**********

Perustelut valinnalle

Ympäristötarkastajan tehtävässä korostuu nyt ja tulevaisuudessa erilaisten neuvonta- ja valvontatehtävien hallinta sekä tähän liittyvä prosessiosaaminen.

Kokonaisarvioinnin perusteella, joka perustuu hakuasiakirjoihin ja haastatteluun, parhaimmat edellytykset ympäristötarkastajan viran menestykselliseen hoitamiseen on **********

Hän on suorittanut maatalous- ja metsätieteen maisterin tutkinnon vuonna 1996. Hänellä on monipuolinen työkokemus erilaisista ympäristösuojelun viranomaistehtävistä, mukaan lukien tarkastus- ja valvontatehtävät.

Päätös tullut nähtäväksi 24.10.2019

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Päivi Vepsäläinen, tiimipäällikkö, puhelin: +358 9 310 64323

paivi.vepsalainen@hel.fi

Päättäjä

Päivi Vepsäläinen
tiimipäällikkö

Liitteet (pdf)

1. Hakijayhteenveto, työavain 6-129-19, henkilörekisteri, julkisuus rajoitettu

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.