Käytätkö Päätökset-palvelua säännöllisesti? Etsimme nyt osallistujia noin tunnin kestäviin käyttäjätesteihin. Osallistumalla autat meitä kehittämään palvelua paremmaksi. 

Hankerahoitus, EU-rahoitushaku, 6Aika -hanke Carbon neutral tourism through smart solutions

HEL 2019-010663
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 25

Määrärahan myöntäminen vuodelle 2020 hankkeelle ”6Aika: Carbon neutral tourism through smart solutions”

Strategiajohtaja

Päätös

Vt. strategiajohtaja päätti, että keskitettyyn hanketoimintaan varatusta määrärahasta talousarviokohdasta 1 50 04 voidaan myöntää kaupunginkanslian elinkeino-osaston yrityspalvelut -yksikölle enintään 300 509 euroa vuodelle 2020 hankkeen ”6Aika: Carbon neutral tourism through smart solutions” (projektinumero 109800100303) kustannusten maksamiseen. Määräraha sisältää partnereille välitettävät tukiosuudet sekä Forum Virium Helsinki Oy:lle maksettavan kuntaosuuden 56 942 euroa (projektinumero 10980010030303). Myönnetylle määrärahalle saadaan valtion ja EU:n tukea arviolta yhteensä enintään 207 000 euroa.

Päätöksen perustelut

6Aika: Carbon neutral tourism through smart solutions -hankkeen tavoitteena on kehittää datapankki, jonka avulla matkailun kestävyyttä mitataan ja syntynyttä dataa jaetaan laajasti. Helsinki osallistuu hankkeeseen päätoteuttajana sekä kuntarahoittajana. Osahankkeelle tehdään määrärahapäätökset kalenterivuosittain. Hanke toteutetaan vuosina 2020–2021.

Kansliapäällikkö on hyväksynyt hankkeen ”6Aika: Carbon neutral tourism through smart solutions” hakemuksen päätöksellään 18.10.2019 § 195 ja hanke on saanut myönteisen rahoituspäätöksen Uudenmaan liitolta 3.3.2020 hankekoodilla A75862.

Helsingin osahankkeen arvioidut kustannukset vuonna 2020 ovat 110 567 euroa, jonka lisäksi Helsingin kaupunki varautuu välittämään hankekumppaneiden tukiosuuksia, joita on arviolta 133 000 euroa sekä maksamaan kuntaosuutta Forum Virium Helsingille enintään 56 942 euroa. Tukia määrärahalle saadaan arviolta yhteensä 207 000 euroa. Hankkeen kokonaisbudjetti on 899 423 euroa, josta EU-tuen ja valtion osuus on 602 614 euroa. Helsingin kaupungin osahankkeen kokonaisbudjetti on 231 949 euroa, josta EU:n ja valtion tuki on yhteensä enintään 155 406 euroa ja Helsingin kaupungin omarahoitusosuus 76 543 euroa. Forum Virium Helsinki Oy:lle maksettava kuntaosuus on enintään 105 766 euroa hankkeen toteutusajalta 2020–2021. Helsingin osahankkeen kustannukset ja niitä vastaavat tuet sekä maksettavat kuntaosuudet tulee kirjata avatuille projektirakenneosille. Osahankkeen toteuttamisessa tulee noudattaa Helsingin kaupungin ja rahoittajan antamia sääntöjä ja ohjeita.

Kansliapäällikkö on päätöksellään 31§ 11.2.2020 jakanut osan talousarviokohdan 1 50 04 määrärahasta strategiajohtajan käytettäväksi.

Vt. strategiajohtajan päätös on sidottu hankkeen Uudenmaan liitolta saadun rahoituspäätöksen ehtoihin. Mikäli hankkeen toteutuksessa tai rahoituksessa tapahtuu muutoksia, jotka vaikuttavat tähän päätökseen, tulee ne välittömästi saattaa tiedoksi tämän päätöksen tekijälle.

Päätös tullut nähtäväksi 25.03.2020

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Anna Lehtovaara, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 36685

anna.lehtovaara@hel.fi

Päättäjä

Sami Sarvilinna
vt. strategiajohtaja
Jani Moliis
kansainvälisten asioiden päällikkö

Liitteet (pdf)

1. Hyväksytty hankehakemus 6Aika Carbon neutral tourism
2. Päätös 6Aika Carbon neutral tourism

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.