Hankinta, Innovaatiokilpailu, Ressun älykoulukiinteistön kehittäminen iot-teknologiaa hyödyntäen

HEL 2019-010947
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 112

Pienhankinta Ressun älykoulukiinteistön innovaatiokilpailu

Elinkeinojohtaja

Päätös

Elinkeinojohtaja päätti hyväksyä Xortec Oy:n tarjouksen sellaisenaan ja Aureolis Oy:n tarjouksen tarjouspyynnön mukaisen neuvottelukierroksen jälkeen Ressun peruskoulun älykoulukiinteistön innovaatiokilpailuun.

Hankinnan arvonlisäveroton kokonaisarvo on 20 000 euroa ja se jakaantuu seuraavasti: Xortec Oy 8 000 euroa ja Aureolis Oy 12 000 euroa. Kyseessä on kansallisen kynnysarvon alle jäävä pienhankinta, johon ei sovelleta hankintalakia.

Hankintaan liittyvät kustannukset maksetaan 10 000 euron osalta talousavion kohdalta 1 50 04 keskitetty hanketoiminta, projektinumero 10980010040702 ja 10 000 euron osalta talousarvion kohdalta 1 40 01, projektinumero 1801005011.

Sitova sopimus osapuolten välille syntyy vasta erikseen allekirjoitettavalla hankintasopimuksella.

Päätöksen perustelut

Hankinta toteutetaan osittain osana 6AIKA Tulevaisuuden älykkäät oppimisympäristöt –hanketta, jota rahoittaa Euroopan aluekehitysrahasto. Hanketta johtaa Helsingin kaupungin elinkeino-osasto.

Innovaatiokilpailu ja siihen kuuluva tarjouspyyntö julkaistiin 27.8.2019 Tulevaisuuden älykkäät oppimisympäristöt- hankkeen verkkosivuilla sekä Helsingin kaupungin verkkosivuilla. Määräaikaan mennessä 25.10.2019 kello 12:00 saapui kaksi tarjousta:

- Aureolis Oy

- Xortec Oy

Työryhmä avasi saapuneet tarjoukset ja käsitteli ne 30.10.2019 pitämässään kokouksessa. Molemmat tarjoukset todettiin tarjouspyynnön mukaiseksi. Tarjoukset pisteytettiin tarjouspyynnön vertailuperusteiden mukaisesti. Vertailutaulukko on liitteenä.

Tarjotun ratkaisun laadun osalta työryhmä totesi, että Xortecin tarjouksessa tarjottavan ratkaisun lisäarvo on kuvattu selkeästi ja uskottavasti. Työryhmän arvion mukaan tarjottavalla ratkaisulla on potentiaalia hyödyntää sekä kiinteistön omistajaa, ylläpitoa että käyttäjää. Aureoliksen tarjouksen osalta tarjotun ratkaisun lisäarvo oli vähemmän selkeä ja vaihteli osittain tarjouksen eri osa-alueiden välillä. Siten työryhmä antoi korkeammat pisteet Xortecin tarjoukselle.

Pilotin aikaisten kehittämistavoitteiden osalta työryhmä totesi, että Xortecin tarjouksessa kehittämistavoitteet ovat selkeästi ilmaistut, rajatut ja suhteutettu pilotin laajuuteen. Aureoliksen tarjouksessa ei ollut yhtä selkeästi kirjoitettu auki, mitä yritys tavoittelee pilotilla ja miten se auttaa yritystä kehittämään tuotetta tai liiketoimintaa.

Toteuttajan resurssien osalta työryhmä arvioi, että Aureolis Oy:n mahdollisuudet kaupallistaa tässä kokeilussa kehitettävää tuotetta ovat paremmat, sillä heidän tuotekokonaisuutensa on kehittyneempi ja valmiimpi kuin Xortecin tarjouksessa kuvattu kokonaisuus. Xortecin tarjouksessa kaupallistaminen vaatii enemmän tuotekehityspanoksia ja siten kaupallinen myynti ei ole niin todennäköistä lähitulevaisuudessa kuin Aureoliksella. Toimittajien kyvykkyys viedä tuotetta eteenpäin itsenäisesti pilotin jälkeen arvioitiin yhtä vahvaksi, joskin Aureolis todettiin selvästi isommaksi yritykseksi.

Pisteytyksen jälkeen työryhmä totesi, että Aureoliksen kanssa halutaan käydä tarjouspyynnön mukainen neuvottelukierros, jotta myös heidän tarjoamansa pilotti voidaan toteuttaa. Neuvottelujen tuloksena Aureolis laski hintaansa siten, että molemmat tarjoukset mahtuvat tarjouspyynnössä mainittuun budjettiin.

Päätös tullut nähtäväksi 29.11.2019

MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta tekemällä hankintaoikaisuvaatimuksen tai kuntalain mukaisen oikaisuvaatimuksen taikka molemmat.

OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI
Oikaisuvaatimusaika

Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta ratkaisusta.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksiantopäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla

  • hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi.

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

OHJEET KUNTALAIN MUKAISEN OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto, tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava muutoksenhakijan nimi ja kotikunta. Jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamies, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, hänen laillisen edustajansa tai asiamiehen allekirjoitettava. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin muutoksenhakija haluaa vedota vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Raigo Megerild, yritysasiamies, puhelin: 09 310 83014

raigo.megerild@hel.fi

Päättäjä

Marja-Leena Rinkineva
elinkeinojohtaja
Santtu von Bruun
yksikön päällikkö