Lainan myöntäminen, pääomalaina, Urhea-halli Oy

HEL 2019-010960
Asialla on uudempia käsittelyjä
9. / 820 §

Pääomalainan myöntäminen Urhea-halli Oy:lle

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus päätti

 • hyväksyä 3 000 000 euron suuruisen pääomalainan myöntämisen Urhea-halli Oy:lle liitteenä olevan pääomalainasopimuksen mukaisesti,
 • myöntää kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston käytettäväksi vuoden 2020 talousarviomäärärahoja 3 000 000 euroa pääomalainan maksamiseen talousarvion tililtä 9 01 02 33, Lainat kaupunkikonsernin yhteisöille, sekä
 • kehottaa kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosastoa allekirjoittamaan pääomalainasopimuksen kaupungin osalta sekä tekemään siihen tarvittaessa teknisluonteisia tai muuten vähäisiä muutoksia.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti muuttaa 1.4.2019, § 222 tekemäänsä päätöstä siten, että Urhea-halli Oy:n pääomalainan maksamiseen talous- ja suunnittelukeskuksen käytettäväksi myönnettyjen 2 000 000 euron suuruisten vuoden 2019 talousarviomäärärahojen talousarviotiliksi oikaistaan 9 01 02 33, Lainat kaupunkikonsernin yhteisöille.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Taustaa

Urhea-säätiö sr:n tarkoituksena on tukea ja kehittää metropolialueella opiskelevan urheilijan opiskelun ja urheilun yhteensovittamista. Säätiö luo edellytyksiä, kehittää ja tukee erityisesti huipulle tähtäävien ja huipulla olevien urheilijoiden päivittäistä valmentautumista ja kokonaisvaltaista kehittymistä lajissaan sekä edistää urheilun ja liikunnan tutkimusta.

Urhea-säätiö perusti Urhea-halli Oy:n huhtikuussa 2018. Halliyhtiön toimialana on hallita vuokrasopimuksen perusteella Helsingin kaupungin 22 kaupunginosassa (Vallila) korttelissa 22586 sijaitsevaa tonttia nro 3 sekä omistaa, hallita ja vuokrata tontilla sijaitsevia ja rakennettavia rakennuksia ja/tai niiden osia.

Urhea-halli Oy:n tavoitteena on rakentaa Mäkelänrinteen lukion viereen noin 12 000 m2 suuruinen kansainvälisen tason urheilun arkiharjoittelukeskus, joka on päivisin urheiluakatemiaurheilijoiden, koululaisten ja lukion opiskelijoiden käytössä ja iltaisin sekä viikonloppuisin urheiluseurojen ja lajiliittojen käytössä.

Pääomalaina

Urhea-halli Oy:n osakassopimuksen mukaan Koripallosäätiö sr, Urheiluopistosäätiö sr, Suomen Urheiluliitto ry, Suomen Voimisteluliitto ry ja Kisakalliosäätiö sr sitoutuvat osakemerkinnän yhteydessä antamaan yhtiölle pääomalainaa erikseen sovitulla tavalla osakemerkintänsä keskinäisessä suhteessa. Myös Urhea-säätiö sr ja kaupunki sijoittavat yhtiöön varoja / antavat rahoitusta erikseen sovituin ehdoin (hankkeen valmistelu- ja rakennusvaiheen rahoitus).

Kaupunki on omalta osaltaan varautunut osallistumaan Urhea-hallin rakentamisen rahoittamiseen. Kaupunginvaltuuston hyväksymän vuoden 2019 talousarvion liitteeseen kirjatussa listassa vuosina 2019–2021 suunnitteilla olevista vuokra- ja osakekohteiden uudis- ja peruskorjaushankkeista kaupungin osuudeksi Urhea-hallin kiinteistöosakeyhtiömuotoiseen hankkeeseen on merkitty viisi miljoonaa euroa vuosille 2019–2020.

Kaupungin osallistuminen hankkeeseen toteutetaan siten, että kaupunki myöntää Urhea-halli Oy:lle kaksi (2) yhteensä 5 000 000 euron suuruista, kirjanpitolain 5 luvun 5 c §:ssä tarkoitettua oman pääoman luonteista pääomalainaa. Ensimmäinen pääomalaina, yhteensä 2 000 000 euroa, hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 1.4.2019, § 222, ja nyt on tarkoitus hyväksyä maksettavaksi jäljelle jäänyt pääomalainaosuus 3 000 000 euroa. Pääomalaina on tarkoitus maksaa vuoden 2020 talousarviomäärärahoista.

Pääomalaina on erityisehtoinen velka. Urhea-halli Oy:n toiminnan aikana lainapääoman maksaminen on rajoitettu osakeyhtiölain (624/2006) pääomalainaa koskevien 12 luvun säännösten mukaisesti. Laina merkitään yhtiön taseeseen oman pääoman erilliseksi eräksi.

Pääomalaina on eräpäivätön, eikä velkojalla ole oikeutta vaatia velallista maksamaan lainan pääomaa takaisin, vaan velallinen voi suorittaa lainan pääomaa takaisin haluamanaan ajankohtana. Takaisinmaksu edellyttää kaikkien Urhea-halli Oy:n osakkeenomistajien yksimielistä päätöstä. Lainan pääoma voidaan maksaa takaisin velkojalle vain siltä osin, kuin velallisen vapaan oman pääoman ja kaikkien pääomalainojen määrä maksuhetkellä ylittää velallisen viimeksi päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan tai sitä uudempaan tilinpäätökseen sisältyvän taseen mukaisen tappion määrän.

Lainapääomalle maksetaan korkoa kolme prosenttia vuodessa siitä lähtien, kun 30 vuotta on kulunut lainan pääoman maksamisesta Urhea-halli Oy:n tilille. Lainan korkoa voidaan maksaa vain siinä määrin kuin yhtiön vapaan oman pääoman ja kaikkien pääomalainojen määrä maksuhetkellä ylittää yhtiön viimeksi päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan tai sitä uudempaan tilinpäätökseen sisältyvän taseen mukaisen tappion määrän. Jos koron maksaminen ei ole edellä mainittujen ehtojen johdosta jonakin vuonna mahdollista, kumuloituvat maksamattomat korot.

Pääomalainasopimusluonnos on liitteenä. Urhea-halli Oy tekee vastaavan sisältöiset pääomalainasopimukset muidenkin osakassopimuksessa pääomalainan myöntämiseen sitoutuneiden osakkeenomistajiensa kanssa.

Urhea-halli -hankkeen rahoittamiseen oli vuoden 2019 talousarviossa varattu 2 miljoonaa euroa talousarviotilille 8 06 02, Arvopaperit, muut kohteet, Khn käytettäväksi. Taloushallintopalveluliikelaitoksen kanssa tehdyn selvityksen perusteella oikea talousarviotili on rahoitusosan 9 01 02 33, Lainat kaupunkikonsernin yhteisöille, joten kaupunginhallituksen päätöstä 1.4.2019, 222 § on perusteltua muuttaa tältä osin.

Kuntalaki ja valtiontuki

Kuntalain 129 §:n 1 momentin mukaan kunnan myöntämä laina, takaus tai muu vakuus ei saa vaarantaa kunnan kykyä vastata sille laissa säädetyistä tehtävistä. Kunta ei saa myöntää lainaa, takausta tai muuta vakuutta, jos siihen sisältyy merkittävä taloudellinen riski. Kunnan edut tulee turvata riittävän kattavilla vastavakuuksilla.

Urhea-halli Oy:lle myönnettävä pääomalaina ei ole suuruudeltaan sellainen, että se vaarantaisi kaupungin kykyä vastata lakisääteisistä tehtävistään. Kaupungin talouden tunnuslukujen perusteella arvioituna voidaan todeta, että kaupungin lakisääteisten tehtävien hoitamisen tai talouden ei erittäin varovaisestikaan arvioituna voida katsoa vaarantuvan yksittäiselle yhteisölle myönnettyjen miljoonien tai edes kymmenien miljoonien eurojen lainoista tai takauksista. Pääomalainan myöntämiseen ei myöskään liity kuntalaissa tarkoitettua merkittävää taloudellista riskiä ottaen huomioon hallihankkeen kiinteä suunnittelu ja valmistelu yhdessä kaupungin kanssa, hallihankkeen kokonaiskustannukset, Urhea-halli Oy:n laaja omistuspohja sekä hallihankkeen rahoitustarpeen osittainen jakautuminen yhtiön omistajien katettavaksi. Osakeyhtiölain mukaan pääomalainalle ei saa antaa vakuutta.

Tuki myönnetään komission asetuksen (EU) N:o 651/2014 (yleinen ryhmäpoikkeusasetus, jäljempänä asetus) 55 artiklan mukaisena investointitukena urheiluinfrastruktuureille ja monikäyttöisille vapaa-ajan infrastruktuureille.

Infrastruktuurihankkeeseen on myönnetty lainaa, johon on sisältynyt korkotukea 1 486 141 euroa (khs 24.6.2019, § 480). Myönnettävän pääomalainan myötä hankkeeseen myönnetty investointituki on yhteensä 6 486 141 euroa. Asetuksen sallima enimmäistukimäärä on 30 miljoonaa euroa. Hankkeen tukikelpoiset kustannukset ovat hankkeen rakennuskustannukset 35,7 miljoonaa euroa. Asetus edellyttää, että tukimäärä ei saa ylittää tukikelpoisten kustannusten ja investoinnin liikevoiton erotusta. Tuensaajaa Urhea-halli Oy:tä kohtaan ei ole annettu sellaista komission aikaisempaan päätökseen perustuvaa maksamatonta perintäpäätöstä, jossa tuki olisi julistettu sääntöjenvastaiseksi ja sisämarkkinoille soveltumattomaksi eikä Urhea-halli Oy ole asetuksen mukaisesti vaikeuksissa oleva yritys. Tuki täyttää myös muut asetuksen 1 luvun mukaiset yhteisten sääntöjen edellytykset.

Kaupunginkanslian oikeuspalvelut tekee kaupunginhallituksen päätöksestä komissiolle työ- ja elinkeinoministeriön välityksellä asetuksen mukaisen jälki-ilmoituksen.

Lopuksi

Nyt tehtävä päätös pääomalainasta on valmisteltu yhteistyössä kaupunginkanslian oikeuspalveluiden kanssa.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 11.12.2019

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • oikaisuvaatimuksen tekijä
 • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
 • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Miia Aho, konsernilakimies, puhelin: 09 310 36445

miia.aho@hel.fi