Virkasuhteen täyttäminen, Stadin ammatti- ja aikuisopisto, äidinkieli ja S2 tuntiopettajan virka, työavain KASKO-03-45-19

HEL 2019-011209
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 16

Tuntiopettajan äidinkieli ja suomi toisena kielenä määräaikaiseen virkasuhteeseen ottaminen, Stadin ammatti- ja aikuisopisto työavain 03-45-19

Koulutuspäällikkö, Oppimisyksikkö 4-1

Päätös

Koulutuspäällikkö päätti kokonaisarvion perusteella valita äidinkieli ja suomi toisena kielenä virkasuhteiseen tehtävään ********** Tehtävä on määräaikainen 1.1.2020 – 31.12.2020

Päätöksen perustelut

Toimialajohtajan delegointipäätöksen (10.9.2019, § 70) mukaan opettajan ottamisesta määräaikaiseen virkasuhteeseen päättää koulutuspäällikkö.

Stadin ammatti- ja aikuisopistossa oli haettavana 14.10.–28.10.2019 neljä (4) äidinkieli ja suomi toisena kielenä virkasuhteista tuntiopettajan tehtävää 1.1.2020- 31.12.2020 ajaksi määräaikaisena. Virkasuhteisen tehtävän sijoituspaikka on Stadin ammatti- ja aikuisopiston kampus 4.

Tehtävä oli avoinna Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä työavaimella 03-45-19. Määräaikaan 28.10.2019 klo 16 mennessä tehtävään haki kaksikymmentäviisi (25 henkilöä). Hakijoista 13 henkilöä täytti opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 1998/986 mukaisen kelpoisuusvaatimuksen.

Viranhaltijan tehtävänä on tuntiopettajan tehtävät, viestintä ja vuorovaikutus tutkinnon osan opetus-, ohjaus- ja arviointitehtävät sekä pedagoginen kehittäminen toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa Stadin ammatti- ja aikuisopistossa. Samoin tehtävään kuuluu suomen kielen tuki. Hakuilmoituksessa on edellytetty ohjaavaa ja valmentavaa opettajuutta, hyviä vuorovaikutus- ja tiimityötaitoja sekä joustavuutta suunnitella yhdessä monialaisen tiimin kanssa opiskelijoiden henkilökohtaiset opintopolut. Tehtävässä toimiminen edellyttää hyvää digitaalisen pedagogiikan osaamista ja kykyä toimia erilaisissa oppimisympäristöissä

Haastatteluun kutsuttiin hakemusten perusteella neljätoista (14) hakijaa.

Haastattelut pidettiin 30.10.2019 ja 6.11.2019. Haastattelijoina toimivat koulutuspäällikkö ********** sekä koordinoiva tiimimestari **********

Haastattelujen perusteella tehtävään valittiin **********

Valittu täyttää tehtävän edellyttämät kelpoisuusehdot. Hänellä on tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto sekä opettajan pedagoginen pätevyys.

Valittu omaa hyvät vuorovaikutus- ja tiimityötaidot ja hänellä on kokemusta moniammatillisesta toiminnasta ja kehittämisestä.

Stadin ammatti- ja aikuisopiston koulutuspäällikkö Satu Suihkonen katsoo hakijoiden työkokemuksen, koulutuksen sekä haastattelussa ilmenneiden seikkojen kokonaisarvion perusteella, että parhaat edellytykset viran menestykselliseen hoitamiseen on Anna-Kaisa Leskisellä.

Päätös annetaan tiedoksi virkaan valitulle sekä muille hakijoille oikaisuvaatimusohjeineen.

Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

Päätös tullut nähtäväksi 17.12.2019

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Satu Suihkonen, koulutuspäällikkö, puhelin: 040 661 5064

satu.suihkonen@edu.hel.fi

Päättäjä

Satu Suihkonen
koulutuspäällikkö, Oppimisyksikkö 4-1