Virkasuhteen täyttäminen, Stadin ammatti- ja aikuisopisto, tuntiopettajan virka, KASKO-03-15-19

HEL 2019-011214
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 4

Virkasuhteen täyttäminen, Stadin ammatti- ja aikuisopisto, tuntiopettaja (media-alan), määräaikainen virka, työavain KASKO-03-15-19

Koulutuspäällikkö, Oppimisyksikkö 3-4

Päätös

Koulutuspäällikkö päätti valita media-alan tuntiopettajan määräaikaiseen virkasuhteiseen tehtävään taiteen maisteri ********** ajalle 4.11.2019-30.4.2020.

Päätöksen perustelut

Stadin ammatti- ja aikuisopistossa oli haettavana 30.9.2019- 14.10.2019 media-alan määräaikaisen tuntiopettajan tehtävä 4.11.2019-30.4.2020 väliselle ajalle. Määräaikaisen tehtävän sijoituspaikka on Stadin ammatti- ja aikuisopiston kampus 3 (Kullervonkadun toimipaikka).

Tehtävä oli avoinna Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä työavaimella KASKO-03-15-19. Määräaikaan 14.10.2019 klo 16 mennessä tehtävään haki yksitoista (11 henkilöä). Hakijoista 1 henkilö täytti opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 1998/986 mukaisen kelpoisuusvaatimuksen.

Määräaikaisen tuntiopettajan tehtävänä on media-alan opetus- ja ohjaustyö ja sen suunnittelu opettajatiimissä, opiskelijoiden osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen liittyvät työtehtävät, työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjaaminen sekä näyttöjen arviointi toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa Stadin ammatti- ja aikuisopistossa. Hakuilmoituksessa edellytettiin hyviä vuorovaikutus- ja tiimityötaitoja sekä joustavuutta suunnitella yhdessä tiimin kanssa opiskelijoiden henkilökohtaiset opintopolut.

Haastatteluun kutsuttiin hakemusten perusteella yksi (1) hakija.

Haastattelut pidettiin 15.10.2019 ja haastattelijoina toimivat kampuksen koulutuspäällikkö sekä media-alan ammattiopettaja.

Tehtävään valittu täyttää tehtävän kelpoisuusehdot. Pedagogiset opinnot hän on suorittanut 12.2.2009 Taideteollisessakorkeakoulussa osana kuvataideopettajan opintoja (TaM). Hänellä on työkokemusta opettajana toimimisesta noin 4 vuoden ajalta. Hänellä on media-alan työkokemusta.

Tehtävään valittu omaa hyvät vuorovaikutus- ja tiimityötaidot ja hän on työskennellessään joustava suunnitellessaan henkilökohtaisia opintopolkuja. Hänellä on kokemusta työtehtävässä eduksi katsottavassa osaamisessa mm. printtiosaamisesta, verkko-osaamisesta, kuvankäsittelystä, sivuntaitosta ja grafiikasta. Lisäksi hänellä on hyvät työelämäyhteydet. Hakija täyttää vuorotteluvapaan sijaiselle asetetut ehdot.

Stadin ammatti- ja aikuisopiston koulutuspäällikkö katsoo hakijoiden työkokemuksen, koulutuksen sekä haastattelussa ilmenevien seikkojen kokonaisarvion perusteella, että parhaat edellytykset määräaikaisen työsuhteen menestykselliseen hoitamiseen on **********

Päätös annetaan tiedoksi virkaan valitulle sekä muille hakijoille oikaisuvaatimusohjeineen. Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

Päätös tullut nähtäväksi 28.11.2019

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Katri Tuomainen, koulutuspäällikkö, puhelin: 040 836 4114

katri.tuomainen@hel.fi

Päättäjä

Katri Tuomainen
koulutuspäällikkö, Oppimisyksikkö 3-4