Virkasuhteen täyttäminen, Stadin ammatti- ja aikuisopisto, sisustusalan tuntiopettajan virka, työavain KASKO-03-28-19

HEL 2019-011459
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 14

Kasko, Stadin ammatti- ja aikuisopisto, sisustusalan tuntiopettajan määräaikainen virkasuhteinen tehtävä, työavain KASKO-03-28-19

Koulutuspäällikkö, Oppimisyksikkö 5-5

Päätös

Koulutuspäällikkö päätti jättää täyttämättä Stadin ammatti- ja aikuisopistoon sisustusalan määräaikaisen tuntiopettajan virkasuhteisen tehtävän ajalle 1.11.2019 - 30.6.2020.

Päätöksen perustelut

Haku sisustusalan määräaikaiseen tuntiopettajan virkasuhteiseen tehtävään oli avoinna 7.10. – 21.10.2019 välisenä aikana Helsingin kaupungin rekrytointijärjestelmässä sekä työ- ja elinkeinopalveluiden mol.fi internet -sivuilla. Tehtävää haki seitsemän hakijaa. Hakijoista kaksi täytti opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 1998/986 (muutettu 1150/2017) mukaiset kelpoisuusvaatimukset.

Kelpoisuusvaatimusten lisäksi hakuilmoituksessa ilmoitettiin edellytettävän vahvaa sisustussuunnittelun ja pintakäsittelyn osaamista. Lisäksi edellytettiin näyttöä monipuolisesta pedagogisesta osaamisesta vastaavissa tehtävissä ja kohderyhmässä, näyttöä tuloksellisesta opetuksen kehittämisestä, monipuolisista opetusmenetelmistä sekä digitaalisuuden hyödyntämisestä opetuksessa. Edellytyksenä oli myös valmius oman osaamisen kehittämiseen.

Lisäksi hakuilmoituksessa ilmoitettiin katsottavan eduksi positiivinen suhtautuminen digitalisaation tuomiin mahdollisuuksiin ja Wilman hallinta, yhteistyö erilaisten sidosryhmien kanssa sekä valmius erityisvastuisiin koulutuksen kehittämiseen ja toteutukseen liittyen. Eduksi luettiin myös tuore kokemus ammatillisesta koulutuksesta.

Haastattelut pidettiin 24. - 30.10.2019 ja haastattelijoina toimivat **********

Hakijoista kukaan ei täyttänyt hakuilmoituksessa mainittuja lisäedellytyksiä soveltuvalla tasolla.

Pöytäkirjanote ja muutoksenhakukielto lähetetään tehtävään hakeneille Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

Päätös tullut nähtäväksi 05.11.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Elina Tirinen, koulutuspäällikkö, puhelin: 09 310 89266

elina.tirinen@edu.hel.fi

Päättäjä

Elina Tirinen
koulutuspäällikkö, Oppimisyksikkö 5-5