Virkasuhteen täyttäminen, Stadin ammatti- ja aikuisopisto, sisustusala, määräaikainen tuntiopettajan virka, työavain KASKO-03-29-19

HEL 2019-011462
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 13

Kasko, Stadin ammatti- ja aikuisopisto, sisustusalan tuntiopettajan määräaikainen virkasuhteinen tehtävä, työavain KASKO-03-29-19

Koulutuspäällikkö, Oppimisyksikkö 5-5

Päätös

Koulutuspäällikkö päätti ottaa Stadin ammatti- ja aikuisopistoon sisustusalan tuntiopettajan määräaikaiseen virkasuhteiseen tehtävään ********** ajalle 1.11.2019 - 30.6.2020.

Päätöksen perustelut

Haku sisustusalan tuntiopettajan virkasuhteiseen tehtävään oli avoinna 7.10. – 21.10.2019 välisenä aikana Helsingin kaupungin rekrytointijärjestelmässä sekä työ- ja elinkeinopalveluiden mol.fi internet -sivuilla. Tehtävää haki neljä hakijaa. Hakijoista yksi täytti opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 1998/986 (muutettu 1150/2017) mukaiset kelpoisuusvaatimukset.

Kelpoisuusvaatimusten lisäksi hakuilmoituksessa ilmoitettiin edellytettävän vahvaa asiakaspalvelun, sisustussuunnittelun ja pintakäsittelyn osaamista sekä kalusteiden että tilojen osalta. Lisäksi edellytettiin näyttöä monipuolisesta pedagogisesta osaamisesta vastaavissa tehtävissä ja kohderyhmässä, näyttöä tuloksellisesta opetuksen kehittämisestä, monipuolisista opetusmenetelmistä sekä digitaalisuuden hyödyntämisestä opetuksessa ja valmiutta oman osaamisen kehittämiseen.

Lisäksi hakuilmoituksessa ilmoitettiin katsottavan eduksi positiivinen suhtautuminen digitalisaation tuomiin mahdollisuuksiin ja Wilman hallinta, yhteistyö erilaisten sidosryhmien kanssa sekä valmius erityisvastuisiin koulutuksen kehittämiseen ja toteutukseen liittyen. Eduksi luettiin myös tuore kokemus ammatillisesta koulutuksesta.

Haastattelut pidettiin 24.10.-30.10.2019 ja haastattelijoina toimivat **********

Haastatteluun kutsuttiin hakemusten perusteella kolme henkilöä, joilla hakemusten perusteella on monipuolista kokemusta vastaavista tehtävistä. Yksi kutsutuista veti hakemuksen pois. Haastateltavat olivat **********

Kokonaisarvioin perusteella ********** on sopivin sisustusalan tuntiopettajan tehtävään. Hän täyttää hakuilmoituksessa mainitut lisäedellytykset parhaiten.

Pöytäkirjanote ja oikaisuvaatimusohje lähetään tehtävään hakeneille Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

Päätös tullut nähtäväksi 05.11.2019

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Elina Tirinen, koulutuspäällikkö, puhelin: 09 310 89266

elina.tirinen@hel.fi

Päättäjä

Elina Tirinen
koulutuspäällikkö, Oppimisyksikkö 5-5