Ajoyhteyden nimeäminen, Mustavuori

HEL 2019-011626
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 2

Vuosaaren (54.) kaupunginosassa Mustavuoren osa-alueella sijaitsevan ajoyhteyden nimeäminen

Asemakaavapäällikkö

Päätös

Asemakaavapäällikkö päätti nimetä Vuosaaren (54.) kaupunginosassa Mustavuoren osa-alueella sijaitsevan, liitteestä 2 ilmenevän ajoyhteyden nimellä Niinisaarenpolku–Bastöstigen.

Päätöksen perustelut

Vuosaaren kaupunginosassa Mustavuoren osa-alueella osittain asemakaavoittamattomalla alueella sijaitsee nimeämätön ajoyhteys, jonka virallinen nimeäminen on katsottu tarpeelliseksi sen yleisen käytön ja alueen opastuksen ja pelastusturvallisuuden takia. Osoitettu ajoyhteys on tärkeä etenkin Vuosaarenhuipun ja Mustavuoren alueen käyttäjille.

Nimistötoimikunta on käsitellyt ajoyhteyden nimeämistä 13.11.2019 ja on esittänyt sille nimeä Niinisaarenpolku–Bastöstigen. Esitetty nimi perustuu alueen pääkadun Niinisaarentien nimeen.

Nimeämisen vireillä olosta tiedotettiin 6.2.2020 kaupungin sähköisellä ilmoitustaululla. Ajoyhteyden nimeämisestä ei jätetty mielipiteitä.

Sovelletut oikeusohjeet

MRL 55 §

Kuntalaki 29 §

Hallintosääntö 16 luku 1 § 2 mom kohta 12

Kaupunkiympäristölautakunta 15.5.2018 § 246

Päätös tullut nähtäväksi 19.03.2020

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Johanna Lehtonen, nimistönsuunnittelija, puhelin: 09 310 37386

johanna.lehtonen@hel.fi

Päättäjä

Tuomas Hakala
vs. asemakaavapäällikkö