Vahingonkorvaus, henkilövahinko, 10.11.2019, Erik Tulindbergin kuja

HEL 2019-012015
Asialla on uudempia käsittelyjä
20. / 29 §

Oikaisuvaatimus kaupunkitekniikan rakentamisen päätökseen 5.2.2020 § 3

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta (Stara)

Päätös

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta päätti hylätä hakijan oikaisuvaatimuksen kaupunkitekniikan rakentamisen päätökseen 5.2.2020 § 3, jolla yksikönjohtaja hylkäsi vahingonkorvaushakemuksen henkilövahingosta ja pitää yksikönjohtajan päätöksen voimassa.

Asiassa ei ole esitetty sellaista uutta tietoa tai uutta näyttöä, joiden perusteella Staralle olisi näytetty syntyneen korvausvastuu ja näin ollen yksikönjohtajan päätös tulisi kumota.

Pöytäkirjanote esitysteksteineen, muutoksenhakuohjeineen ja liitteineen kaupunkitekniikan rakentamiselle, jonka tulee huolehtia päätöksen tiedoksiannosta asianosaiselle.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Korvauksenhakija on 7.2.2020 jättänyt Helsingin kaupungin kirjaamoon oikaisuvaatimuksen kaupunkitekniikan rakentamisen yksikönjohtajan päätöksestä 5.2.2020 § 3, jolla yksikönjohtaja on hylännyt hakijan vahingonkorvausvaatimuksen henkilövahingosta. Hakijan alkuperäinen korvausvaatimus oli yhteensä 519 euroa.

Kuntalain 134 §:n 1 ja 2 momentin mukaan viranomaisen päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen laissa mainitulle toimielimelle.

Oikaisuvaatimus on kuntalain 138 §:n mukaan tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Ellei muuta näytetä, tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä päätöksen postittamisesta.

Korvauksen hakijalle on lähetetty häntä koskeva päätös alkuperäisestä vahingonkorvausvaatimuksesta oikaisuvaatimusohjeineen 6.2.2020. Oikaisuvaatimus on saapunut yleisen määräajan kuluessa Helsingin kaupungin kirjaamoon.

Korvauksenhakijan perusteluista

Vahingonkorvausvaatimuksen mukaan hakija oli kompastunut työmaan linjalankaan Saukontorilla kävellessään kodistaan raitiotiepysäkille. Hakija kertoo vaatimuksessaan että työmaa-aluetta ei oltu aidattu. Hakija vaatii Staraa korvaamaan rikkoutuneita vaatteita yhteensä 519 euron arvosta.

Hakija kertoo oikaisuvaatimuksessaan että työmaa-alueella ei ole ollut opasteita, varoituksia eikä merkkejä työmaa-alueesta. Hakijan mukaan työmaa-alue on puutteellisesti rajattu muutamilla kivilavoilla ja yksi sivu alueesta on ollut avoin. Hakija kertoo että kiviasennustyö on ollut keskeytyksissä useita kuukausia. Oikaisuvaatimuksessaan hakija kertoo että vahingon aikaan klo 15.30 ei ole ollut valoisaa.

Oikeudellinen arviointi ja tapahtumista saatu selvitys

Kyseisessä kohdassa Staran kaupunkitekniikan rakentaminen on rakennuttanut aliurakoitsijalla Saukontorin luonnonkivilaatoitusta. Koko alue Heimo Kasken kadulla ja Saukontorilla on ollut rajattu työmaa-alueeksi, jonne materiaalit ja työmaakoneet on sijoitettu.

Työyksikön selvityksen mukaan Saukontorin laatoitettava alue on ollut rajattu kivilavoilla ja aidoilla. Hakija on ilmeisesti kulkenut työmaatoimintaan tarkoitetun kulkuaukon kautta työmaa-alueelle ja kompastunut keskeneräisen työvaiheen välineistöön. Kaatuminen on tapahtunut työpäivän aikana jolloin aliurakoitsijalla on ollut kivityöt käynnissä alueella. Tapahtumahetkellä valoisuus on ollut vuodenajan olosuhteiden mukainen ja alueen katuvalaistus toiminnassa, ja työmaa-alueella olevat riskit ovat olleet havaittavissa.

Jalankulkijoiden käyttöön on ollut varattu kiinteistön vieressä sijaitseva tasanne, jonka kautta liikkuminen on järjestetty turvalliseksi. Vahinkotilanteessa jalankulkija ei ole havainnoinut riittävästi ympäristöä, kuten työmaa-alueen ympäristössä olisi tarpeellista, eikä hän ole noudattanut työmaan ohjauslaitteita ja kulkureittejä. Hakijan omaa myötävaikutusta vahinkotapahtuman syntymiseen ei voida jättää huomiomatta.

Esittelijä

Esittelijän mukaan johtokunnan tulee hylätä hakijan oikaisuvaatimus perusteluna se, että asiassa ei ole esitetty sellaisia uusia tietoja tai uutta näyttöä, joiden perusteella yksikönjohtajan päätös tulisi kumota.

Sulje

Keskushallinto Rakentamispalveluliikelaitos Kaupunkitekniikan rakentaminen Yksikönjohtaja 05.02.2020 § 3

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 28.02.2020

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella vain se, joka on tehnyt alkuperäistä päätöstä koskevan oikaisuvaatimuksen.

Mikäli alkuperäinen päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa tähän päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksella myös

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
 • päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:    
helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 42079
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 42000

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

 1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
 2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
 3. vaatimusten perustelut;
 4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Oikaisuvaatimuksen tekijä saa valittaessaan oikaisuvaatimuspäätöksestä esittää vaatimuksilleen uusia perusteluja. Hän saa esittää uuden vaatimuksen vain, jos se perustuu olosuhteiden muutokseen tai oikaisuvaatimuksen tekemisen määräajan päättymisen jälkeen valittajan tietoon tulleeseen seikkaan.

Valitukseen on liitettävä:

 1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
 2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
 3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireillepanijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Sulje

Esittelijä

vs. toimitusjohtaja
Hannu Halkola

Lisätietojen antaja

Heikki Laristo, projektipäällikkö, puhelin: 09 310 39241

heikki.laristo@hel.fi

Liitteet (pdf)

1. Oikaisuvaatimus 7.2.2020
2. Oikaisuvaatimus 7.2.2020, täydennys

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.