Käytätkö Päätökset-palvelua säännöllisesti? Etsimme nyt osallistujia noin tunnin kestäviin käyttäjätesteihin. Osallistumalla autat meitä kehittämään palvelua paremmaksi. 

Vahingonkorvaus, henkilövahinko, 10.11.2019, Erik Tulindbergin kuja

HEL 2019-012015
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 3

Vahingonkorvaushakemuksen hylkääminen, kaatuminen Saukontorin työmaa-alueella.

Yksikönjohtaja

Päätös

Yksikönjohtaja päätti hylätä hakijan vahingonkorvaushakemuksen alla mainituin perustein.

Rakentamispalveluliikelaitos Staran (myöhemmin Stara) kaupunkitekniikan rakentamisen yksikönjohtajan päätös korvausasiassa ei ole kaupunkia juridisesti sitova oikeudellinen ratkaisu, vaan kaupungin kannanotto hakijan korvausasiaan. Vahingon korvaamisesta säädetään vahingonkorvauslaissa ja vahingon korvaamista koskevan erimielisyyden osalta asia on sisällöllisesti yksityisoikeudellinen. Mikäli hakija haluaa saada korvausasiasta kaupunkia oikeudellisesti sitovan ratkaisun, hänen tulee haastaa kaupunki Helsingin käräjäoikeuteen sillä tavoin kun vastapuoli riita-asiassa haastetaan.

Pöytäkirjanote Staran kaupunkitekniikan rakentamiselle, jonka tulee huolehtia päätösasian tiedottamisesta asianosaisille.

Päätöksen perustelut

Hakemuksen mukaan hakija oli kompastunut työmaan linjalankaan Saukontorilla kävellessään kodistaan raitiotien pysäkille. Hakija kertoo vaatimuksessaan että työmaa-aluetta ei oltu aidattu. Hakija vaatii Staraa korvaamaan rikkoutuneita vaatteita yhteensä 519 euron arvosta.

Kyseisessä kohdassa Staran kaupunkitekniikan rakentaminen on rakennuttanut aliurakoitsijalla Saukontorin luonnonkivilaatoitusta. Koko alue Heimo Kasken kadulla ja Saukontorilla on ollut työmaa-aluetta jonne materiaalit ja työmaakoneet oli sijoitettu.

Työyksikön selvityksen mukaan Saukontorin laatoitettava alue on ollut rajattu kivilavoilla ja aidoilla. Hakija on ilmeisesti kulkenut työmaatoimintaan tarkoitetun kulkuaukon kautta työmaa-alueelle ja kompastunut keskeneräisen työvaiheen välineistöön. Kaatuminen on tapahtunut työpäivän aikana jolloin aliurakoitsijalla on ollut kivityöt käynnissä alueella. Tapahtumahetkellä on ollut valoisaa ja työmaa-alueella olevat riskit ovat olleet havaittavissa.

Jalankulkijoiden käyttöön on ollut varattu kiinteistön vieressä sijaitseva tasanne jonka kautta liikkuminen on järjestetty turvalliseksi. Vahinkotilanteessa jalankulkija ei ole havainnoinut riittävästi ympäristöä, kuten työmaa-alueen ympäristössä olisi tarpeellista, eikä ole noudattanut työmaan ohjauslaitteita ja kulkureittejä. Hakijan omaa myötävaikutusta vahinkotapahtuman syntymiseen ei voida jättää huomiomatta.

Edellä kerrotun perusteella Stara ei katso olevansa korvausvelvollinen asiassa.

Päätös tullut nähtäväksi 06.02.2020

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Heikki Laristo, projektipäällikkö, puhelin: 09 310 39241

heikki.laristo@hel.fi

Päättäjä

Hannu Halkola
yksikönjohtaja