Talousarvion noudattamisohjeet vuodelle 2020

HEL 2019-012053
Asialla on uudempia käsittelyjä
8. / 819 §

Vuoden 2020 talousarvion noudattamisohjeet

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus päätti antaa liitteen mukaiset vuoden 2020 talousarvion noudattamisohjeet kaupungin kaikille lauta- ja johtokunnille sekä keskushallinnolle, toimialoille ja liikelaitoksille.

Käsittely

Liitteeksi 2 lisättiin vuoden 2020 talousarvion noudattamisohjeita koskeva henkilöstötoimikunnan lausunto.

Vastaehdotus:
Sanna Vesikansa: Lisätään lukuun 5.1 KÄYTTÖTALOUDEN MÄÄRÄRAHAN SITOVUUS JA YLITTÄMINEN neuvottelutuloksesta:

"Lastensuojelun kustannusten arvioidaan palvelutarpeen kasvun vuoksi ylittyvän vuonna 2019 noin 13,8 miljoonalla eurolla. Sosiaali- ja terveyslautakunnan tulee seurata lastensuojelun avohuollon, sijoitusten ja jälkihuollon palvelutarvetta ja kustannuskertymää säännöllisesti. Jos lastensuojelun palvelutarve aiheuttaa käyttösuunnitelman ylittymisen vuoden 2019 tavoin myös vuonna 2020, tulee sosiaali- ja terveyslautakunnan hakea lisärahoitusta kaupunginhallituksen käyttövaroista 5 miljoonaan euroon asti, eikä toimialan pidä sopeuttaa tätä ylitystä muista sosiaali- ja terveyspalveluista. Tätä mahdollista lisämäärärahaa ei tulkita sosiaali- ja terveystoimialan budjetin ylittymisenä tai muiden sitovien tavoitteiden toteutumattomuutena."

Kannattaja: Kaisa Hernberg

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Sanna Vesikansan vastaehdotuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen.

Kaupunginhallitus päättää antaa liitteen mukaiset vuoden 2020 talousarvion noudattamisohjeet kaupungin kaikille lauta- ja johtokunnille sekä keskushallinnolle, toimialoille ja liikelaitoksille.

Sulje

Kaupunginvaltuusto on 27.11.2019 hyväksynyt kaupungin talousarvion vuodeksi 2020 ja taloussuunnitelman vuosiksi 2020−2022. Hallintosäännön mukaan tarkemmat ohjeet talousarvion täytäntöönpanoksi annetaan vuosittain talousarvion noudattamisohjeissa, joista päättää kaupunginhallitus.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 27.9.2017 kaupunkistrategian vuosille 2017−2021. Kaupunkistrategia oli lähtökohtana valmisteltaessa vuoden 2020 talousarviota ja tulee olemaan lähtökohta valmisteltaessa vuoden 2021 talousarviota ja -suunnitelmaa 2021−2023 sekä toimenpiteitä. Kaupunginhallitus kehotti kaupunginvaltuuston kaupunkistrategian hyväksymistä koskevassa täytäntöönpanopäätöksessään (Khs 13.10.2017 § 910) lauta- ja johtokuntia, toimialoja, virastoja ja liikelaitoksia sekä tytäryhteisöjä muun muassa toteuttamaan kaupunkistrategiaa ja ottamaan kaupunkistrategian lähtökohdaksi valmisteltaessa valtuustokauden talousarvioita ja -suunnitelmia.

Kaupunginhallitus hyväksyi 12.3.2018 ja 18.3.2019 kaupunkistrategian kaupunkitason mittarit sekä merkitsi tiedoksi seurattavat kansainväliset vertailut. Kaupunginhallitus kehotti päätöksessään toimialoja, virastoja ja liikelaitoksia ottamaan mittarit huomioon strategiakauden talousarvioiden tavoitteita, toimenpiteitä ja toiminnan mittausta valmisteltaessa. Kaupunkistrategian mittaristo muodostaa hierarkkisen kokonaisuuden, jossa kaupunkitason, toimialojen ja talousarvion mittareiden tulee kytkeytyä toisiinsa.

Kaupunkistrategian toimenpiteiden toteuttaminen on osa vuosittaista talouden ja toiminnan suunnittelua. Toimintasuunnitelmiin sisällytetään tiivistelmä, joka sisältää vuoden 2020 keskeisimmät toimenpiteet strategian toteuttamiseksi sekä keskeisimmät toimialatason strategiamittarit. Talousarvion toteutumisennuste laaditaan vuonna 2020 kolme kertaa. Lisäksi laaditaan tammikuussa 2021 alustava tilinpäätös. Talousarvion toteutumisennusteet sisältävät toimialojen, virastojen ja liikelaitosten euromääräisten ennusteiden lisäksi ennusteet sitovan toiminnan tavoitteiden ja niiden mittareiden sekä määrä- ja suoritetavoitteiden toteutumisesta. Ennusteissa raportoidaan eteneminen toimintasuunnitelmiin kirjatuissa kaupunkistrategian keskeisimmissä toimenpiteissä sekä keskeisimmät poikkeamat toimintaympäristössä. Kaupunkitason strategiamittareiden seurantatiedot ovat osa talouden ja toiminnan seurantaa ja julkaistaan talouden ja toiminnan seurantaraporteissa. Keskushallinto, toimialat ja liikelaitokset seuraavat talouden toimintaympäristöä, ajankohtaisia talousteemoja ja talousarvion toteutumista ja valmistelua talouden ohjausryhmässä sekä yhtenäistävät talousarviosuunnittelun lähtötietoja ja toimintasuunnitelmia yhteissuunnitteluryhmässä.

Digitaalinen johtoryhmä on perustettu 27.3.2019 kansliapäällikön päätöksellä. Diogijoryssä käsitellään säännöllisesti kaikki digiohjelman hankkeet ja toimialojen, virastojen ja liikelaitosten digisuunnitelmat ja seuranta. Digijory käsittelee yhteiset digitalisaatio- ja tietohallintokustannusten raportointikäytänteet.

Kunnallisten virka- ja työehtosopimusten sopimuskausi päättyy 31.3.2020. Keskushallinnon, toimialojen ja liikelaitosten tulee varautua tulosbudjeteissaan virka- ja työehtosopimuksiin keskushallinnon, toimialojen ja liikelaitosten talousarvion määrärahojen puitteissa.

Kertaluonteiseen palkitsemiseen (kertapalkkiot ja ideapalkkiot) varataan vuodelle 2020 tulosbudjeteissa määräraha, joka on suuruudeltaan 1 % henkilöstön palkkasummasta.

Noudattamisohjeiden liitteenä 1 on kaupunginhallituksen budjettineuvottelujen lopputulos 20.10.2019 ja liitteenä 2 neuvottelutuloksen mukaiset muutokset vuoden 2020 talousarvioehdotukseen ja vuosien 2020−2022 taloussuunnitelma ehdotukseen. Keskushallinnon, toimialojen ja liikelaitosten tulee ottaa painotukset huomioon toimintasuunnitelmissa ja tulosbudjeteissa.

Henkilöstötoimikunta on antanut noudattamisohjeista lausunnon.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 11.12.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

pormestari
Jan Vapaavuori

Lisätietojen antaja

Riikka Henriksson, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 25543

riikka.henriksson@hel.fi