Käytätkö Päätökset-palvelua säännöllisesti? Etsimme nyt osallistujia noin tunnin kestäviin käyttäjätesteihin. Osallistumalla autat meitä kehittämään palvelua paremmaksi. 

Toiminnan kieltäminen, elintarvikelaki 56 §, Kampin Leipomo Oy

HEL 2019-012363
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 50

Kampin Leipomo Oy:n toiminnan kieltämistä koskeva elintarvikelain 56 §:n mukainen päätös

Yksikön päällikkö

Päätös

Elintarviketurvallisuusyksikön päällikkö päätti asian johdosta seuraavaa:

Toimija

Kampin Leipomo Oy, Runeberginkatu 6 B, 00100 Helsinki, y-tunnus 2501406-2

Elintarviketurvallisuusyksikön päällikön ratkaisu

Päätös koskee Kampin Leipomo Oy:n leipomon ja kahvilatoiminnan kieltämistä toistaiseksi.

Elintarviketurvallisuusyksikön päällikkö päätti kieltää Kampin Leipomo Oy:n leipomon ja kahvilan toiminnan toistaiseksi. Kielto koskee Kampin Leipomot Oy:n koko toimintaa.

Edellä mainittu kielto voidaan kumota, kun ympäristöpalvelut on tarkastuksella todennut seuraavaa:

1) Tiloissa on suoritettu haittaeläintorjunta ja haittaeläintorjunnan onnistumisesta on esitetty ympäristöpalveluille kirjallinen todistus.

2) Pinttyneen sekä tuoreen lian peittämät pinnat eri tiloissa on puhdistettu perusteellisesti (mm. lattiat ja seinät). Lisäksi likaiset laitteet, työpöydät sekä välineet on puhdistettu perusteellisesti.

3) Lattioiden, seinien ja kattojen rikkoontuneet kohdat on kunnostettu siten, että ne ovat ehjiä ja helposti puhtaana pidettävissä.

4) Kylmähuone ja nostatuskaappi on kunnostettu pintojen osalta. Jos kylmähuonetta pintojen kunnostuksen jälkeen käytetään kylmäkaappina, on jäähdytyslaitteisto lisäksi korjattava toimivaksi ja tiivistymisvedet johdettava suljetusti viemäriin.

5) Leipomossa on riittävä määrä toimivia kylmäkaappeja. Kylmänä säilytettävät elintarvikkeet ovat lainsäädännön vaatimusten mukaisissa lämpötiloissa. Kylmätilojen lämpötilanseurantaa varten on asianmukainen erillinen lämpömittari.

6) Toimijalla on kirjallinen suunnitelma omavalvonnasta(omavalvontasuunnitelma).

Täytäntöönpano

Lisäksi elintarviketurvallisuusyksikön päällikkö päätti, että tämä päätös tulee voimaan välittömästi ja että päätöstä on noudatettava muutoshausta huolimatta, jollei valitusviranomainen toisin määrää.

Asiaan liittyvät taustatiedot

Toimijalle on annettu 23.9.2019 päivätty elintarvikelain 55 §:n mukainen määräys (HEL 2019-008709). Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut (jäljempänä ympäristöpalvelut) teki 26.11.2019 tarkastuksen Kampin Leipomo Oy:n tiloihin, Runeberginkatu 6 B, 00100 Helsinki. Tarkastuksella todettiin, että määräystä ei oltu noudatettu. Tarkastuksella havaittiin muun muassa seuraavia vakavia epäkohtia, joista voi aiheutua terveysvaaraa:

- Toimijan tiloista löytyi rotan ulosteita ja kuollut lintu.

- Tarkastuksella todettiin myös, että lattiat, seinät ja katot sekä muut pinnat olivat kaikissa tiloissa rikkinäisiä ja erittäin likaisia.

- Kylmähuonetta ei oltu kunnostettu asianmukaisesti, eikä ko. tilan lämpötila ollut asianmukainen.

- Leipomossa ei ollut riittävää määrää kylmäsäilytystiloja/-kaappeja.

- Toimijalla ei ollut omavalvontasuunnitelmaa eikä siihen liittyviä tarvittavia kirjauksia.

Yksityiskohtaisempi tarkastuskertomus on liitteenä (Liite 1).

Havaittujen vakavien epäkohtien ja terveysvaaran vuoksi Kampin Leipomo Oy:n toiminta kiellettiin suullisesti tarkastuksella ja 26.11.2019 elintarvikelain 63 §:n mukaisena kiiretoimenpiteenä (liite 2). Toimijalle lähetettiin sähköpostilla 26.11.2019 elintarvikelain 63 §:n mukainen väliaikainen kieltopäätös koskien leipomon ja kahvilan toimintaa. Toimijan edustaja kuittasi 26.11.2019 sähköpostitse väliaikaisen kieltopäätöksen perille toimitetuksi.

Kuuleminen

Kampin Leipomo Oy:tä ei ole kirjallisesti kuultu päätöksestä. Kuuleminen ei ole tarpeen, koska hallintolain 34 §:n 2 momentin 4 kohdan mukaan kuulemista ei tarvitse tehdä silloin, kun kuulemisesta aiheutuva asian käsittelyn viivästyminen aiheuttaa huomattavaa haittaa ihmisen terveydelle. Toimijan edustaja kertoi tarkastuksen yhteydessä toimijan ryhtyvän kunnostamaan tiloja.

Päätöksen perustelut

Elintarvikelain (23/2006) 63 §:n mukaan kiireellisissä tapauksissa elintarvikevalvontatehtäviä suorittava kunnan viranhaltija, jolle ei ole siirretty toimivaltaa hallinnollisten pakkokeinojen käyttöön tämän lain 32 §:n 3 momentin mukaisesti, on oikeutettu ryhtymään 55 ja 56 §:ssä tarkoitettuihin hallinnollisiin pakkokeinoihin.

Elintarvikelain 56 §:n mukaan valvontaviranomainen voi kieltää elintarvikkeen valmistuksen, kaupanpidon, tarjoilun tai muun luovutuksen taikka käytön elintarvikkeen valmistuksessa, jos elintarvike tai siitä annetut tiedot, elintarvikkeen tuotanto-, jalostus- tai jakeluvaihe taikka
elintarvikehuoneisto tai niissä harjoitettava toiminta ovat sellaiset, että ne aiheuttavat tai niiden voidaan perustellusta syystä epäillä aiheuttavan vakavaa terveysvaaraa eikä terveysvaaraa voida muilla tavoin estää. Kampin Leipomo Oy:n toiminnassa havaittiin vakavia epäkohtia, jotka vaarantavat elintarviketurvallisuuden.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (852/2004, jäljempänä yleinen elintarvikehygienia-asetus) 3 artiklan mukaan elintarvikealan toimijoiden on varmistettava, että kaikki niiden vastuulla olevat elintarvikkeiden tuotanto-, jalostus- ja jakeluvaiheet täyttävät tässä asetuksessa säädetyt asiaa koskevat hygieniavaatimukset.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (178/2002) 17 artiklan mukaan kaikissa tuotannon, jalostuksen ja jakelun vaiheissa toimivien elintarvikealan toimijoiden on vastuullaan olevissa toiminnoissa huolehdittava siitä, että elintarvikkeet täyttävät niiden toiminnan kannalta asiaankuuluvat elintarvikelainsäädännön vaatimukset ja varmistettava, että kyseiset vaatimukset täyttyvät. Elintarvikelain 16 §:n mukaan elintarvikealan toimijan on noudatettava kaikessa toiminnassaan riittävää huolellisuutta, jotta elintarvike ja elintarvikehuoneisto sekä elintarvikkeen säilytys-, kuljetus- ja käsittelyolosuhteet täyttävät tämän lain mukaiset vaatimukset. Kampin Leipomo Oy on laiminlyönyt elintarvikealan toimijan velvollisuudet siten, että toiminta vaarantaa elintarviketurvallisuuden.

Yleisen elintarvikehygienia-asetuksen (852/2004, liite II luku I ja V) mukaan elintarvikehuoneistot on pidettävä puhtaina ja hyvässä kunnossa sekä kaikki elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvat esineet, välineet ja laitteet on puhdistettava tehokkaasti ja tarvittaessa desinfioitava. Kampin Leipomo Oy:n tilojen ja laitteiden puhtaanapitoa oli selvästi laiminlyöty, sillä tiloissa ja laitteissa oli pinttynyttä likaa ja rasvaa.

Elintarvikelain 11 §:n mukaan elintarvikkeita on käsiteltävä ja säilytettävä niin, ettei elintarvikkeiden hyvä hygieeninen laatu vaarannu. Kampin Leipomo Oy:n kaikki tilat ja laitteet olivat erittäin likaiset.

Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitettujen elintarvikehuoneistojen elintarvikehygieniasta antaman asetuksen (1367/2011, jäljempänä elintarvikehuoneistoasetus) 4 §:n mukaan elintarvikehuoneistossa ei saa säilyttää huoneiston toimintaan kuulumattomia tavaroita tai aineita. Kampin Leipomo Oy:n tiloissa säilytettiin ylimääräistä toimintaan kuulumatonta tavaraa (mm. rikkinäisiä laitteita).

Elintarvikehuoneistoasetuksen (1367/2011) 3 §:n mukaan elintarvikehuoneiston siivousvälineet on puhdistettava, huollettava ja säilytettävä hygieenisesti. Kampin Leipomo Oy:n siivousvälinetilan siisteys ja järjestys oli erittäin huono ja siivousvälineet olivat erittäin likaisia.

Elintarvikehuoneistoasetuksen (1367/2011) 7 §:n mukaan muu helposti pilaantuva elintarvike, mukaan lukien maito, kerma, idut, paloitellut kasvikset, elävät simpukat, sushi, muut kuin tämän lain 1 momentissa mainitut helposti pilaantuvat kalastustuotteet ja 5 momentissa mainitut kalakukot on säilytettävä enintään 6 asteessa. Yleisen elintarvikehygienia- asetuksen (852/2004, liite II luku IX, 4 artikla) mukaan raaka-aineita, valmistusaineita, puolivalmiita tuotteita ja valmiita tuotteita, joissa patogeeniset mikro-organismit saattavat lisääntyä tai joissa saattaa muodostua toksiineja, ei saa säilyttää lämpötiloissa, jotka saattavat aiheuttaa terveysriskin. Kylmäketjua ei saa katkaista. Kampin Leipomo Oy:n tiloissa ei ollut riittävästi toimivia laitteita elintarvikkeiden kylmässä säilyttämistä varten.

Elintarvikelain 7 §:n mukaan elintarvikkeiden tulee olla kemialliselta, fysikaaliselta ja mikrobiologiselta sekä terveydelliseltä laadultaan, koostumukseltaan ja muilta ominaisuuksiltaan sellaisia, että ne ovat ihmisravinnoksi soveltuvia, eivät aiheuta vaaraa ihmisen terveydelle eivätkä johda kuluttajaa harhaan.

Yleisen elintarvikehygienia-asetuksen (EU) N:o 852/2004 liitteen II luvussa IX säädetään mm. seuraavaa: 4. On käytettävä asianmukaisia menetelmiä tuhoeläinten torjumiseksi. Yleisen elintarvikehygienia-asetuksen (EU) N:o 852/2004 liitteen II luvussa I säädetään, että elintarvikehuoneistojen on oltava pohjapiirrokseltaan, suunnittelultaan, rakennustavaltaan, sijainniltaan ja kooltaan sellaiset, että a) ne voidaan asianmukaisesti huoltaa, puhdistaa ja/tai desinfioida, niissä voidaan ehkäistä tai vähentää ilman kautta tulevaa saastumista ja niissä on riittävät työtilat kaikkien toimien suorittamiseksi hygieenisesti, b) voidaan torjua likaantuminen, joutuminen kosketuksiin myrkyllisten materiaalien kanssa, hiukkasten variseminen elintarvikkeisiin ja kosteuden tiivistyminen ja haitallisen homeen muodostuminen pinnoille, c) ne mahdollistavat hyvän elintarvikehygieniakäytännön noudattamisen, myös saastumiselta suojaamisen ja erityisesti tuhoeläinten torjunnan, ja d) elintarvikehuoneistoissa on tarvittaessa asianmukaiset kapasiteetiltaan riittävät lämpötilavalvotut käsittely- ja varastointiolosuhteet elintarvikkeiden pitämiseksi sopivassa lämpötilassa, ja huoneistot on suunniteltu siten, että lämpötilaa voidaan valvoa ja että se voidaan tarvittaessa kirjata muistiin. Kampin Leipomo Oy:n tiloissa havaittiin rottien ulosteita ja kuollut lintu.

Päätöksen perusteena olevat asiakirjat

1. Tarkastuskertomus 26.11.2019.

2. Väliaikainen käyttökielto 26.11.2019

Sovellettavat oikeusohjeet

Elintarvikelaki (23/2006) 7, 11, 16, 17, 56, 63, 74 ja 78 §.
Hallintolaki 34 §
Maa- ja metsätalousministeriön asetus ilmoitettujen elintarvikehuoneistojen elintarvikehygieniasta (1367/2011) 3, 4, 7 §
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (178/2002), 17 §, 18 artikla
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (852/2004), 3 ja 4 artikla, liite II

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje on liitteenä

Tiedoksiantotapa

Pöytäkirjanote haastetiedoksiantona Kampin Leipomo Oy:lle.

Päätös tullut nähtäväksi 28.11.2019

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jona päätös on luovutettu asianosaiselle tai hänen lailliselle edustajalleen.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä päätöksestä katsotaan asianomaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto.

Ympäristö- ja lupajaoston asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
Helsingin kaupungin kirjaamo
 
Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto
 
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11–13 
Puhelinnumero:
(09) 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Liina-Lotta Nousiainen, elintarviketarkastaja, puhelin: +358 9 310 31589

liina-lotta.nousiainen@hel.fi

Päättäjä

Riikka Åberg
yksikön päällikkö

Liitteet (pdf)

1. Tarkastuskertomus 26.11.2019
2. Elintarvikelain 63 §:n mukainen väliaikainen kieltopäätös 26.11.2019

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.