Virkamatka, kaupunginhallituksen elinkeinojaosto, opintomatka Amsterdamiin

HEL 2019-012373
Asialla on uudempia käsittelyjä
8. / 860 §

Kaupunginhallituksen elinkeinojaoston matka Alankomaihin Amsterdamiin ajalla 18.–20.3.2020

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa kaupunginhallituksen elinkeinojaoston jäsenet tekemään virkamatkan Amsterdamiin, Alankomaihin ajalla 18.–20.3.2020.

Virkamatkasta aiheutuvat välttämättömät kustannukset korvataan enintään kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen matkakustannusten korvauksia koskevan liitteen sekä virkamatkoista annetun ohjeen mukaisina.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Virkamatkan aikana tutustutaan muun muassa Amsterdamin kaupungin innovaatiopolitiikkaan, startup-ekosysteemiin, maahanmuuttajien kotouttamiseen sekä kaupungin markkinointiin, kestävään kehitykseen ja sosiaaliseen vastuuseen. Lisäksi tutustutaan paikallisiin elinkeinoelämän toimintaa tukeviin organisaatioihin. Matkan alustava ohjelma (liite 1) toteutetaan 19.–20.3.2020. Matkajärjestely on suunniteltu sellaiseksi, että osallistujat voivat valintansa mukaan lähteä matkalle myös 18.3.2020 illalla.

Matkalle osallistuvat kaupunginhallituksen elinkeinojaoston jäsenet, ja luottamushenkilöitä osallistuu siten enintään yhdeksän. Matkalle osallistuvat myös elinkeinojohtaja ja edustajia kaupunginkansliasta. Kaupungin henkilöstön matkakustannukset maksetaan asianomaisten yksiköiden määrärahoista.

Matka- ja majoituskustannukset ovat noin 1000 euroa osanottajaa kohden. Lisäksi tulevat kuljetukset, ateriat paikan päällä, päivärahat ja matkatoimiston kustannukset. Ansionmenetykset korvataan luottamushenkilöille luottamushenkilöiden taloudellisista etuuksista tehdyn kaupunginvaltuuston päätöksen 19.6.2019 § 211 mukaisesti.

Kaupunginhallituksen päätöksen 6.5.2019 § 321 mukaan kaupunginhallitus päättää kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja kaupunginhallituksen jaostojen virkamatkoista muualle kuin kotimaahan. Korvausta virkamatkasta aiheutuneista kustannuksista ja päivärahasta haetaan kirjallisesti. Hakemukseen liitetään tarvittava kirjallinen selvitys virkamatkasta aiheutuneista kustannuksista.

Virkamatkasta aiheutuvat kustannukset sekä mahdolliset luottamushenkilöiden ansionmenetyskorvaukset maksetaan talousarvion kohdalta 15001 Toimielinten toimintakustannukset, pormestarin ja kaupunginkanslian käytettäväksi (tulosyksikkö 1000024, projekti 105001000401, Virkamatkat, luottamushenkilöt).

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 08.01.2020

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Jani Moliis, kansainvälisten asioiden päällikkö, puhelin: 09 310 22781

jani.moliis@hel.fi

Liitteet (pdf)

1. Alustava ohjelma

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.