Tulosbudjetti vuonna 2020, HKL

HEL 2019-012405
Asialla on uudempia käsittelyjä
2. / 209 §

HKL:n vuoden 2020 tulosbudjetin hyväksyminen

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päätti hyväksyä liikennelaitoksen vuoden 2020 tulosbudjetin.

Käsittely

Johtokunta päätti, että HKL:n tuloskorttia täydennetään seuraavalla kirjauksella:

Kaukolämmön ekosertifioinnista HSL:n ja Helen Oy:n kanssa sovitaan vuoden 2020 aikana.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Yleistä

Esityksen liitteenä on jaettu johtokunnan jäsenille HKL:n vuoden 2020 tulosbudjetti, joka sisältää HKL:n tavoitteet, tulos- ja rahoituslaskelmat sekä investointi- ja henkilöstösuunnitelman.

Tulosbudjetissa asetetut tavoitteet pohjautuvat vuonna 2016 johtokunnassa hyväksytyn HKL:n tavoiteohjelman tavoitteisiin sekä valtuuston vuonna 2017 hyväksymään kaupungin strategiaan.

Tulosbudjetissa esitettävät HKL:n sitovat tavoitteet ovat samat kuin kaupunginvaltuuston hyväksymässä kaupungin talousarviossa.

Suoritemuutokset 2020

HKL:n liikennesuoritteissa ei tapahdu merkittäviä muutoksia. Metroliikenteessä varaudutaan jatkamaan Tapiolaan päättyvien junien liikenne Matinkylään asti ruuhka-aikana vuonna 2020. Raitioliikenteessä Hämeentien perusparannus aiheuttaa vielä muutoksia raitioliikenteessä.

Talousarvion sitovat tavoitteet 2020

Vastuullinen taloudenpito

 • Tilikauden tulos on vähintään nolla (0)
Kestävän kasvun turvaaminen
 • Liikennöinnin luotettavuus raitio- ja metroliikenteessä säilyy vähintään vuoden 2016 tasolla
  Raitioliikenne 99,84 % (toteuma 2016: 99,84 %)
  Metroliikenne 99,84 % (toteuma 2016: 99,84 %)
Uudistuvat palvelut
 •  Asiakastyytyväisyys (liikennöitsijäarvosana) paranee vuoden 2018 tasosta ja saavuttaa seuraavat tavoitetasot:
  Raitioliikenne 4,03 (toteuma 2018: 4,01)
  Metroliikenne 4,05 (toteuma 2018: 3,90) 

Tulosbudjetin tuloskorttitavoitteet

HKL:n tuloskorttitavoitteet on asetettu neljästä näkökulmasta: henkilöstö, talous, asiakas ja kehittäminen. Tuloskorttitavoitteet on esitetty esityksen liitteenä olevassa tulosbudjettikirjassa.

Käyttötalous 2020

HKL:n tulostavoite on 0. Samalla tulostavoite on kaupungin talousarviossa sitova tavoite.

HKL:n liikevaihto on 222,6 (2019: 208,8) milj. euroa vuonna 2020. Liikevaihto muodostuu seuraavista eristä:

 • HSL:ltä laskutettavista liikennöintikorvauksista raitioliikenteestä 56,9 (2019: 52,8) milj. euroa, metroliikenteestä 43,0 (2019: 42,0) milj. euroa ja Suomenlinnan lauttaliikenteessä 5,0 (2019: 4,1) milj. euroa eli yhteensä 103,9 (2019: 99,7) milj. euroa. 
 • HSL:ltä laskutettavasta infrakorvauksesta 83,2 (2019: 82,3) milj. euroa. Infrakorvaus sisältää metro-, raitio-, juna-, bussi- ja lauttaliikenteenliikenteen infraomaisuuden pääomakuluja sekä ylläpito- ja hallintokuluja. 
 • Helsingin kaupungilta saatavasta tuesta 21,7 (2019: 13,7) milj. euroa. Tuella korvataan sellaiset infran kaltaiset menoerät, joita HKL ei voi laskuttaa HSL:ltä HSL:n perussopimuksen mukaan. Länsimetron pääomavastikekulut nostavat kaupungin tukea vuonna 2019.
 • Muista myyntituotoista 13,7 (2019: 13,0) milj. euroa, joka sisältää pääosin laskutusta länsimetron huolto- ja kunnossapitotöistä LM Oy:ltä.

Valmistusta omaan käyttöön on 6,3 (2019: 5,7) milj. euroa, joka sisältää ratojen rakentamiseen ja kunnossapitoon liittyviä töitä, vanhojen raitiovaunujen peruskorjauksia sekä HKL:n hankepalveluiden ja Raide-Jokeri-hankkeen menot.

Liiketoiminnan muut tuotot, 21,0 (2019: 20,2) milj. euroa, koostuvat pääosin vuokra- ja mainostuloista.

Aineita ja tarvikkeita on budjetoitu 18,7 (2019: 18,9) milj. euroa. Suurin erä on sähkömaksut 10,7 (2019: 10,7) milj. euroa. Sähkömaksujen nousua johtuu länsimetron asemien ja länsimetron liikennöinnin sähkömenoista.

Ulkopuolisten palvelujen ostoihin on budjetoitu 44,5 (2019: 41,2) milj. euroa. Suurimmat yksittäiset menoerät ovat vartiointi 7,3 (2019: 8,0) milj. euroa, asiantuntijapalvelut 5,3 (2019: 4,6) milj. euroa, Suomenlinnan lauttaliikenteen korvaus 4,6 (2019: 4,6) milj. euroa, koneiden korjaukset 3,5 (2019: 2,2) milj. euroa, ratojen korjaukset ja huollot 2,7 (2019: 1,5) milj. euroa, rakennusten siivoukset 2,7 (2019: 2,4) milj. euroa ja muut ulkopuoliset palvelut 2,6 (2019: 2,8) milj. euroa, joka on pääosin kaupunkipyöräjärjestelmän maksuja.

Palkkojen ja palkkioiden arvioidaan olevan 55,5 (2019: 51,7) milj. euroa. Henkilösivukulut ovat yhteensä 14,8 (2019: 14,3) milj. euroa. HKL:n keskimääräinen henkilömäärä on 1 289 henkilöä vuonna 2020 eli 42 henkilöä vuotta 2019 enemmän. Henkilömäärän nousu johtuu pääosin uusien raitio- ja metrokuljettajien palkkaamisesta. Palkoissa on mukana noin 1,0 %:n palkankorotusvaraus vuodesta 2019.

Vuoden 2020 poistot ovat 50,5 (2019: 45,7) milj. euroa. Poistotasoa nostaa erityisesti uusien raitiovaunujen ja metrovaunujen poistot ja uuden kulunvalvontajärjestelmän käyttö kantametron puolella.

Liiketoiminnan muut kulut ovat 28,4 (2019: 24,2) milj. euroa. Liiketoiminnan muissa kuluissa suurin erä on vuokrat ja vastikkeet. HKL:n Länsimetro Oy:lle maksamat hoito- ja rahoitusvastikkeet nostavat vastikemenoja 5,3 milj. eurolla vuodesta 2019.

Lainojen korkokulut ovat 6,1 (2019: 5,5) milj. euroa vuonna 2020. HKL maksama tuottotavoite pääomalle A on 9 % eli 8,4 milj. euroa vuodessa. Lisäksi HKL palauttaa Helsingin kaupungille HSL:ltä laskutetut infraomaisuuden korkotuotot 19,2 (2019: 19,5) milj. euroa. Vastaavat korkotuotot ovat tulona HSL:ltä HKL:n liikevaihdossa.

HKL:n tulos ennen varauksien muutoksia on 3,7 (2019: 5,1) milj. euroa vuonna 2020.

Investointisuunnitelma 2020

HKL:n nettoinvestoinnit ovat 200,1 milj. euroa. Vuoden 2020 suurimmat investointikohteet ovat Raide-Jokerin ratainfran investoinnit 84,0 milj. euroa, Raide-Jokerin varikko 16,9 milj. euroa, Artic-raitiovaunujen maksut 13,5 milj. euroa, Kalasataman raitiotieinfra 8,9 milj. euroa ja M100-metrojunien peruskorjaus 5,7 milj. euroa.

HKL on budjetoinut valtionapua 20,8 milj. euroa Raide-Jokeriin.

Rahoitus 2020

Uutta lainaa (kaupungin sisäistä) arvioidaan nostettavan 20,0 milj. euroa vuonna 2020. Talousarviossa lainamäärä oli myös 20,0 milj. euroa.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 20.12.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätietojen antaja

Ari Päivärinta, taloussuunnittelupäällikkö, puhelin: 09 310 78433

ari.paivarinta@hel.fi

Ville Lehmuskoski, toimitusjohtaja, puhelin: 09 310 35091

ville.lehmuskoski@hel.fi