Toivomusponsi, talousarvioprosessin läpinäkyvyyden ja demokraattisuuden vahvistaminen

HEL 2019-012433
Asialla on uudempia käsittelyjä
19. / 638 §

Valtuutettu Katju Aron toivomusponsi selvittää mahdollisuuksia vahvistaa talousarvioprosessin läpinäkyvyyttä ja demokraattisuutta myös pienempien poliittisten ryhmien näkökulmasta

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 27.11.2019 hyväksymän toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Osana budjettiprosessin kehittämistä parannetaan pienempien poliittisten ryhmien tiedonsaantia liittyen talousarvion valmisteluun, koskien sekä valmisteluasiakirjoja että talousarviota koskevien valtuustoryhmien tietopyyntöjen vastauksia.

Käsittely

Vastaehdotus:
Veronika Honkasalo: Lisätään päätösehdotukseen:

Osana budjettiprosessin kehittämistä parannetaan pienempien poliittisten ryhmien tiedonsaantia liittyen talousarvion valmisteluun, koskien sekä valmisteluasiakirjoja että talousarviota koskevien valtuustoryhmien tietopyyntöjen vastauksia.

Kannattaja: Mai Kivelä

Äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Veronika Honkasalon vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna

Jaa-äänet: 5
Terhi Koulumies, Pia Pakarinen, Wille Rydman, Daniel Sazonov, Jan Vapaavuori

Ei-äänet: 9
Fatim Diarra, Veronika Honkasalo, Mai Kivelä, Mika Raatikainen, Nasima Razmyar, Tomi Sevander, Mikko Särelä, Reetta Vanhanen, Sanna Vesikansa

Tyhjä: 1
Marcus Rantala

Kaupunginhallitus hyväksyi Veronika Honkasalon vastaehdotuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen äänin 5 - 9 (1 tyhjä).

Katso äänestystulos taulukkona

Äänestys 1

Jaa: Esityksen mukaan

Ei: Lisätään päätösehdotukseen: Osana budjettiprosessin kehittämistä parannetaan pienempien poliittisten ryhmien tiedonsaantia liittyen talousarvion valmisteluun, koskien sekä valmisteluasiakirjoja että talousarviota koskevien valtuustoryhmien tietopyyntöjen vastauksia.

Jäsen Valtuustoryhmä
Koulumies, Terhi Ei valtuustoryhmää
Pakarinen, Pia Ei valtuustoryhmää
Rydman, Wille Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Sazonov, Daniel Ei valtuustoryhmää
Vapaavuori, Jan Ei valtuustoryhmää
Sulje
Jäsen Valtuustoryhmä
Diarra, Fatim Vihreä valtuustoryhmä
Honkasalo, Veronika Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Kivelä, Mai Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Raatikainen, Mika Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Razmyar, Nasima Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Sevander, Tomi Ei valtuustoryhmää
Särelä, Mikko Ei valtuustoryhmää
Vanhanen, Reetta Vihreä valtuustoryhmä
Vesikansa, Sanna Ei valtuustoryhmää
Sulje
Jäsen Valtuustoryhmä
Rantala, Marcus Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Sulje
Jäsen Valtuustoryhmä
Sulje
Äänestystulos valtuustoryhmittäin
Valtuustoryhmä Jaa Ei Tyhjä Poissa
Ei valtuustoryhmää 4 3 0 0
Perussuomalaisten valtuustoryhmä 1 1 0 0
Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä 0 0 1 0
Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä 0 1 0 0
Vasemmistoliiton valtuustoryhmä 0 2 0 0
Vihreä valtuustoryhmä 0 2 0 0
Sulje

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 27.11.2019 hyväksymän toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Sulje

Käsitellessään Helsingin kaupungin talousarviota vuodeksi 2020 ja taloussuunnitelmaa vuosille 2020−2022 (27.11.2019 § 340) kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavan toivomusponnen: ”Valtuusto toivoo selvitettävän mahdollisuuksia vahvistaa talousarvioprosessin läpinäkyvyyttä ja demokraattisuutta myös pienempien poliittisten ryhmien näkökulmasta. (Katju Aro)”

Kaupunginkanslian vuoden 2020 toimintasuunnitelmassa ja tulosbudjetissa yhtenä toimenpiteenä on talousarvioprosessin leanaus. Toimintasuunnitelman mukaan kaupunginkanslian johdolla sujuvoitetaan kaupungin talousarvioprosessia, johon kuuluvat talousarviovalmistelu, laatimisohjeet, noudattamisohjeet, ennusteet sekä talouden ohjauksen ryhmä. Leanaus ja siihen perustuva talousarvioprosessin kehittämistyö tehdään yhteistyössä kaupungin toimialojen kanssa.

Talousarvioprosessin kehittäminen aloitettiin toimintasuunnitelman mukaisesti vuoden 2020 alussa keskeisten talousarvioprosessiin osallistuvien henkilöiden haastatteluilla. Haastatteluilla kartoitettiin prosessin keskeisimpiä haasteita ja alustavia ehdotuksia parantamistoimenpiteiksi. Haastattelujen perusteella haasteet ryhmiteltiin eri aihekokonaisuuksiin. Talouden ohjausryhmässä ja kaupungin johtoryhmässä käsiteltiin haastattelujen tuloksia. Ensimmäisiksi kehittämiskohteiksi valittiin laskelmat, laskentaperusteet ja tietopohja sekä aikataulut. Lisäksi todettiin, että prosessin läpinäkyvyyden parantaminen kytkeytyy kaikkiin kehittämiskohteisiin.

Valituista kehittämiskohteista järjestettiin työpajat, joissa haasteita ja alustavia parantamistoimenpiteitä jalostettiin eteenpäin. Työpajoihin kutsuttiin laaja osallistujajoukko toimialoilta, kansliasta, liikelaitoksista, yhteystyökumppaneista sekä valtuustoryhmistä. Työpajojen osallistujat olivat toimialoilta, kansliasta ja liikelaitoksista. Työpajojen jälkeen konkreettisten kehittämiskohteiden eri vaiheiden parantamistoimenpiteiden työstämistä jatkettiin pienryhmissä, joiden osallistujat olivat kansliasta ja toimialoilta. Koronaepidemian vuoksi pienryhmien työskentelyn jälkeen pidettäväksi aiottu isomman osallistujajoukon työpaja jouduttiin peruuttamaan ja lisäksi uusien kehittämiskohteiden työstämisen aloittaminen on viivästynyt.

Pienryhmätyöskentelystä saatiin konkreettisia kehittämistoimenpiteitä, joita on otettu käyttöön vuoden 2021 talousarvion valmisteluprosessissa. Kehittämistoimenpiteet on esitelty kaupungin johtoryhmässä. Esimerkkejä kehittämistoimenpiteistä ovat talousarvioprosessin uusi aikataulu, laatimisohjeiden jakautuminen teknisiin valmisteluohjeisiin sekä raamiin ja laatimisohjeisiin, talousarviovalmistelun tietopankki toimialoille, talousarviokirjan informatiivisuuden lisääminen, kaupungin johtoryhmän yhteinen tilannekuva ja keskustelu taloustilanteesta ja talousarvion valmistelusta sekä yhteistyön tiivistäminen kanslian ja toimialojen välillä talousarvion valmistelussa.

Talousarvioprosessin kehittämistä on tehty tiiviissä yhteistyössä kanslian, toimialojen ja kaupungin johtoryhmän kesken. Kehittäminen on tapahtunut pääosin virkamiesorganisaatiossa, luottamushenkilöille on tarjottu mahdollisuutta osallistua laajan osallistujajoukon työpajaan. Koronaepidemia vaikutti prosessin läpivientiin ja tiedottaminen laajemmalle joukolle jäi puutteelliseksi.

Kaupunginhallitus toteaa, että läpinäkyvyyden parantaminen on keskeinen osa talousarvioprosessin kehittämisen kaikkia toimenpiteitä. Demokraattisuuden vahvistaminen ei noussut esille leanauksessa kartoitetuissa talousarvioprosessin haasteissa ja on suurelta osin valtuustoryhmien keskenään sovittava asia. Osana vuoden 2021 talousarviovalmistelua valtuustoryhmät ovat kokoontuneet kesäkuussa 2020 kaksi kertaa muodostamaan talouden tilannekuvaa. Talousarvion valmistelusta tullaan pyydettäessä kertomaan valtuustoryhmille. Talousarviovalmisteluun liittyvissä valtuustokeskusteluissa ryhmäpuheenvuorot ja käyty keskustelu analysoidaan. Kaupunginhallitus pitää tärkeänä, että talousarvioprosessin kehittämisen tuloksena syntyvistä toimenpiteistä tiedotetaan avoimesti.

Hallintosäännön 30 luvun 14 §:n mukaan kaupunginhallituksen on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä.

Sulje

Kaupunginhallitus 28.09.2020 § 611

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Anna Vuorjoen ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Riikka Henriksson, erityissuunnittelija, puhelin: 310 25543

riikka.henriksson@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 20.10.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Riikka Henriksson, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 25543

riikka.henriksson@hel.fi