Toivomusponsi, talousarvioprosessin läpinäkyvyyden ja demokraattisuuden vahvistaminen

HEL 2019-012433
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 19. / 638 §

Valtuutettu Katju Aron toivomusponsi selvittää mahdollisuuksia vahvistaa talousarvioprosessin läpinäkyvyyttä ja demokraattisuutta myös pienempien poliittisten ryhmien näkökulmasta

Helsingfors stadsstyrelse

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 27.11.2019 hyväksymän toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Osana budjettiprosessin kehittämistä parannetaan pienempien poliittisten ryhmien tiedonsaantia liittyen talousarvion valmisteluun, koskien sekä valmisteluasiakirjoja että talousarviota koskevien valtuustoryhmien tietopyyntöjen vastauksia.

Käsittely

Vastaehdotus:
Veronika Honkasalo: Lisätään päätösehdotukseen:

Osana budjettiprosessin kehittämistä parannetaan pienempien poliittisten ryhmien tiedonsaantia liittyen talousarvion valmisteluun, koskien sekä valmisteluasiakirjoja että talousarviota koskevien valtuustoryhmien tietopyyntöjen vastauksia.

Kannattaja: Mai Kivelä

Äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Veronika Honkasalon vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna

Jaa-äänet: 5
Terhi Koulumies, Pia Pakarinen, Wille Rydman, Daniel Sazonov, Jan Vapaavuori

Ei-äänet: 9
Fatim Diarra, Veronika Honkasalo, Mai Kivelä, Mika Raatikainen, Nasima Razmyar, Tomi Sevander, Mikko Särelä, Reetta Vanhanen, Sanna Vesikansa

Tyhjä: 1
Marcus Rantala

Kaupunginhallitus hyväksyi Veronika Honkasalon vastaehdotuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen äänin 5 - 9 (1 tyhjä).

Se röstningsresultatet i tabellform

Äänestys 1

Ja: Esityksen mukaan

Nej: Lisätään päätösehdotukseen: Osana budjettiprosessin kehittämistä parannetaan pienempien poliittisten ryhmien tiedonsaantia liittyen talousarvion valmisteluun, koskien sekä valmisteluasiakirjoja että talousarviota koskevien valtuustoryhmien tietopyyntöjen vastauksia.

Medlem Fullmäktigegrupp
Koulumies, Terhi Ej fullmäktigegrupp
Pakarinen, Pia Ej fullmäktigegrupp
Rydman, Wille Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Sazonov, Daniel Ej fullmäktigegrupp
Vapaavuori, Jan Ej fullmäktigegrupp
Stäng
Medlem Fullmäktigegrupp
Diarra, Fatim Vihreä valtuustoryhmä
Honkasalo, Veronika Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Kivelä, Mai Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Raatikainen, Mika Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Razmyar, Nasima Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Sevander, Tomi Ej fullmäktigegrupp
Särelä, Mikko Ej fullmäktigegrupp
Vanhanen, Reetta Vihreä valtuustoryhmä
Vesikansa, Sanna Ej fullmäktigegrupp
Stäng
Medlem Fullmäktigegrupp
Rantala, Marcus Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Stäng
Medlem Fullmäktigegrupp
Stäng
Efter fullmäktigegrupp
Fullmäktigegrupp Ja Nej Tomt Bort
Ej fullmäktigegrupp 4 3 0 0
Perussuomalaisten valtuustoryhmä 1 1 0 0
Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä 0 0 1 0
Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä 0 1 0 0
Vasemmistoliiton valtuustoryhmä 0 2 0 0
Vihreä valtuustoryhmä 0 2 0 0
Stäng

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 27.11.2019 hyväksymän toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Stäng

Käsitellessään Helsingin kaupungin talousarviota vuodeksi 2020 ja taloussuunnitelmaa vuosille 2020−2022 (27.11.2019 § 340) kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavan toivomusponnen: ”Valtuusto toivoo selvitettävän mahdollisuuksia vahvistaa talousarvioprosessin läpinäkyvyyttä ja demokraattisuutta myös pienempien poliittisten ryhmien näkökulmasta. (Katju Aro)”

Kaupunginkanslian vuoden 2020 toimintasuunnitelmassa ja tulosbudjetissa yhtenä toimenpiteenä on talousarvioprosessin leanaus. Toimintasuunnitelman mukaan kaupunginkanslian johdolla sujuvoitetaan kaupungin talousarvioprosessia, johon kuuluvat talousarviovalmistelu, laatimisohjeet, noudattamisohjeet, ennusteet sekä talouden ohjauksen ryhmä. Leanaus ja siihen perustuva talousarvioprosessin kehittämistyö tehdään yhteistyössä kaupungin toimialojen kanssa.

Talousarvioprosessin kehittäminen aloitettiin toimintasuunnitelman mukaisesti vuoden 2020 alussa keskeisten talousarvioprosessiin osallistuvien henkilöiden haastatteluilla. Haastatteluilla kartoitettiin prosessin keskeisimpiä haasteita ja alustavia ehdotuksia parantamistoimenpiteiksi. Haastattelujen perusteella haasteet ryhmiteltiin eri aihekokonaisuuksiin. Talouden ohjausryhmässä ja kaupungin johtoryhmässä käsiteltiin haastattelujen tuloksia. Ensimmäisiksi kehittämiskohteiksi valittiin laskelmat, laskentaperusteet ja tietopohja sekä aikataulut. Lisäksi todettiin, että prosessin läpinäkyvyyden parantaminen kytkeytyy kaikkiin kehittämiskohteisiin.

Valituista kehittämiskohteista järjestettiin työpajat, joissa haasteita ja alustavia parantamistoimenpiteitä jalostettiin eteenpäin. Työpajoihin kutsuttiin laaja osallistujajoukko toimialoilta, kansliasta, liikelaitoksista, yhteystyökumppaneista sekä valtuustoryhmistä. Työpajojen osallistujat olivat toimialoilta, kansliasta ja liikelaitoksista. Työpajojen jälkeen konkreettisten kehittämiskohteiden eri vaiheiden parantamistoimenpiteiden työstämistä jatkettiin pienryhmissä, joiden osallistujat olivat kansliasta ja toimialoilta. Koronaepidemian vuoksi pienryhmien työskentelyn jälkeen pidettäväksi aiottu isomman osallistujajoukon työpaja jouduttiin peruuttamaan ja lisäksi uusien kehittämiskohteiden työstämisen aloittaminen on viivästynyt.

Pienryhmätyöskentelystä saatiin konkreettisia kehittämistoimenpiteitä, joita on otettu käyttöön vuoden 2021 talousarvion valmisteluprosessissa. Kehittämistoimenpiteet on esitelty kaupungin johtoryhmässä. Esimerkkejä kehittämistoimenpiteistä ovat talousarvioprosessin uusi aikataulu, laatimisohjeiden jakautuminen teknisiin valmisteluohjeisiin sekä raamiin ja laatimisohjeisiin, talousarviovalmistelun tietopankki toimialoille, talousarviokirjan informatiivisuuden lisääminen, kaupungin johtoryhmän yhteinen tilannekuva ja keskustelu taloustilanteesta ja talousarvion valmistelusta sekä yhteistyön tiivistäminen kanslian ja toimialojen välillä talousarvion valmistelussa.

Talousarvioprosessin kehittämistä on tehty tiiviissä yhteistyössä kanslian, toimialojen ja kaupungin johtoryhmän kesken. Kehittäminen on tapahtunut pääosin virkamiesorganisaatiossa, luottamushenkilöille on tarjottu mahdollisuutta osallistua laajan osallistujajoukon työpajaan. Koronaepidemia vaikutti prosessin läpivientiin ja tiedottaminen laajemmalle joukolle jäi puutteelliseksi.

Kaupunginhallitus toteaa, että läpinäkyvyyden parantaminen on keskeinen osa talousarvioprosessin kehittämisen kaikkia toimenpiteitä. Demokraattisuuden vahvistaminen ei noussut esille leanauksessa kartoitetuissa talousarvioprosessin haasteissa ja on suurelta osin valtuustoryhmien keskenään sovittava asia. Osana vuoden 2021 talousarviovalmistelua valtuustoryhmät ovat kokoontuneet kesäkuussa 2020 kaksi kertaa muodostamaan talouden tilannekuvaa. Talousarvion valmistelusta tullaan pyydettäessä kertomaan valtuustoryhmille. Talousarviovalmisteluun liittyvissä valtuustokeskusteluissa ryhmäpuheenvuorot ja käyty keskustelu analysoidaan. Kaupunginhallitus pitää tärkeänä, että talousarvioprosessin kehittämisen tuloksena syntyvistä toimenpiteistä tiedotetaan avoimesti.

Hallintosäännön 30 luvun 14 §:n mukaan kaupunginhallituksen on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä.

Stäng

Kaupunginhallitus 28.09.2020 § 611

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Anna Vuorjoen ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Riikka Henriksson, erityissuunnittelija, puhelin: 310 25543

riikka.henriksson@hel.fi
Stäng

Detta beslut publicerades 20.10.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Mer information fås av

Riikka Henriksson, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 25543

riikka.henriksson@hel.fi