Sisäinen valvonta ja riskienhallinta Helsingin kaupunkikonsernissa -ohjeen tarkistaminen

HEL 2019-012513
Asialla on uudempia käsittelyjä
8. / 250 §

Helsingin kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Helsingin kaupunginvaltuusto

Päätös

Kaupunginvaltuusto vahvisti Helsingin kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet liitteen mukaisesti.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kuntalain 14 §:n mukaan kaupunginvaltuuston tulee päättää sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista. Helsingin kaupunginvaltuusto on 30.1.2019 § 29 päättänyt sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista koskien Helsingin kaupunkikonsernin toimintaa.

Hallintosäännön mukaan kaupunginvaltuusto päättää sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista, joissa määrätään sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan linjauksista, tavoitteista ja osa-alueista sekä niiden toimeenpano-, seuranta- ja arviointimenettelyistä.

Kaupunginvaltuuston vuonna 2019 tekemä päätös sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista on tarpeen päivittää. Keskeiset päivitykset koskevat seuraavia asioita: Sopimusten hallintaa koskevat kohdat on lisätty kaupungin hallintosäännön perusteella. Kaupunginkanslian ja kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan koordinaatioryhmän tehtäviin on lisätty sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan prosessin ja sitä tukevan riskienhallintajärjestelmän käytön kehittäminen ja ohjaaminen. Lisäksi perusteisiin on tuotu kohta, joka koskee suurten muutoshankkeiden riskienhallinnan järjestämistä.

Kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteiden päivittämisestä on vastannut kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan koordinaatioryhmä. Sen tehtävänä on muun muassa ohjata ja tukea kaupunginkansliaa, toimialoja, liikelaitoksia ja tytäryhteisöjä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kehittämisessä ja se vastaa kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kaupunkiyhteisten ohjeistusten valmistelusta (kansliapäällikkö 7.4.2022 § 81).

Sisäisellä valvonnalla tarkoitetaan yleisesti kaikkia niitä toiminta- ja menettelytapoja, joilla toimielimet, johtavat viranhaltijat ja muut esihenkilöt pyrkivät varmistamaan toiminnan laillisuuden ja tuloksellisuuden, resurssien ja omaisuuden turvaamisen, sopimuksenmukaisuuden sekä raportoinnin ja tietojen luotettavuuden. Riskienhallinta puolestaan tarkoittaa järjestelmällistä ja ennakoivaa tapaa tunnistaa, analysoida ja hallita toimintaan ja tavoitteisiin liittyviä uhkia ja mahdollisuuksia.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet koskevat kaikkia kaupungin ja kaupunkikonsernin toimielimiä, johtavia viranhaltijoita, esihenkilöitä ja muuta henkilöstöä.

Sulje

Kaupunginhallitus 23.10.2023 § 615

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: Kaupunginvaltuusto vahvistaa Helsingin kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet liitteen mukaisesti.

13.01.2020 Ehdotuksen mukaan

16.12.2019 Pöydälle

Esittelijä
va. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm
Lisätiedot

Juha Kesänen, riskienhallinnan asiantuntija, puhelin: 09-310 36117

juha.kesanen@hel.fi

Pia Linja, Sisäisen tarkastuksen päällikkö, puhelin: 09 310 37927

pia.linja@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 07.11.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätietojen antaja

Juha Kesänen, riskienhallinnan asiantuntija, puhelin: 09-310 36117

juha.kesanen@hel.fi

Pia Linja, Sisäisen tarkastuksen päällikkö, puhelin: 09 310 37927

pia.linja@hel.fi