Toimintasuunnitelma ja tulosbudjetti vuonna 2020, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

HEL 2019-012553
Asialla on uudempia käsittelyjä
3. / 199 §

Toimintasuunnitelma ja tulosbudjetti vuonna 2020, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti hyväksyä vuoden 2020 kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan toimintasuunnitelman ja tulosbudjetit liitteiden mukaisesti (Liitteet 1–3). Samalla kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta oikeutti toimialajohtajan päättämään palvelukokonaisuuksien välisistä määrärahasiirroista sekä investointimäärärahojen kohdentamisesta.

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli talous- ja suunnittelupäällikkö Ari Tirri. Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kaupunginvaltuusto on 27.11.2019 hyväksynyt Helsingin kaupungin talousarvion vuodeksi 2020 ja taloussuunnitelman vuosille 2020 - 2022. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan vuoden 2020 toimintasuunnitelma ja tulosbudjetit on laadittu kaupunginvaltuuston hyväksymän talousarvion mukaisesti.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan tulosbudjettivalmistelun perusteena on ollut kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan 27.8.2019 hyväksymä vuoden 2020 talousarvioehdotus huomioituna kaupungin talousarviokäsittelyssä päätetyt muutokset.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala on valmistellut vuoden 2020 tulosbudjetin esityksen talousarvioehdotuksen mukaisesti.

(1 000 e)     TA 2020 TB 2020
4 10 01 Kulttuuri ja vapaa-aika toimintakate −193 950 −193 950
4 10 02 Kulttuurin laitosavustukset menot     23 047     23 047
4 10 03 Liikunnan laitosavustukset menot     15 904     15 904
8 05 04 Irtaimen omaisuuden perushankinta menot       7 346       7 346
         

Kulttuurijaosto, liikuntajaosto ja nuorisojaosto ovat käsitelleet tulosbudjetin ja toimintasuunnitelman kokouksissaan 10.12.2019 ja antaneet lautakunnalle lausuntonsa asiasta. Lausunnot näkyvät tämän esityksen päätöshistoriassa.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan henkilöstötoimikunta on käsitellyt tulosbudjetin kokouksessaan 12.12.2019.

Sulje

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto 10.12.2019 § 33

10.12.2019 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

10.12.2019 Ehdotuksen mukaan

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 27.12.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio

Lisätietojen antaja

Irene Mahlanen, controller, puhelin: 09 310 79052

irene.mahlanen@hel.fi

Ari Tirri, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 09 310 85510

ari.tirri@hel.fi