Tulosbudjetti vuonna 2020 ja talousarvion toteutumisennusteet, tarkastuslautakunta ja tarkastusvirasto

HEL 2019-012703
Asialla on uudempia käsittelyjä
2. / 16 §

Tarkastuslautakunnan ja -viraston vuoden 2020 tulosbudjetin toteutuminen ja tilinpäätöstiedot

Tarkastuslautakunta

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti hyväksyä tarkastustoimen vuoden 2020 tulosbudjetin toteumatiedot ja vuoden 2020 tilinpäätöstiedot.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Helsingin kaupungin hallintosäännön 13 luvun 1 § 2 momentin 2 kohdan mukaan tarkastuslautakunta päättää tarkastusviraston tulosbudjetin ja toimintasuunnitelman. Virastopäällikkö vastaa tulostavoitteiden saavuttamisesta ja tulosbudjetin toteuttamisen edellyttämistä toimenpiteistä. Tulosbudjetin 2020 toteutuminen on liitteenä 1.

Helsingin kaupungin hallintosäännön 13 luvun 1 § 2 momentin 3 kohdan mukaan tarkastuslautakunta päättää kaupungin tilinpäätökseen yhdisteltävistä tarkastusviraston tilinpäätöstiedoista. Tarkastuslautakunnan ja -viraston vuoden 2020 toimintaan ja talouteen liittyvät tiedot on toimitettu kaupungin tilinpäätöstä varten Helsingin kaupungin taloushallintopalveluliikelaitokselle tilinpäätöksen laatimisohjeiden mukaisesti. Tarkastustoimen tilinpäätöstiedot vuodelta 2020 ovat liitteenä 2.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan selonteko on osa tilinpäätöstä. Viraston johtoryhmä on ennen selonteon laatimista suorittanut sisäisen valvonnan itsearvioinnin vuodelta 2020. Arvioinnin pohjalta todettiin, ettei vuonna 2020 ole realisoitunut merkittäviä riskejä ja että sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan menettelyt toimivat hyvin. Tarkastusjohtaja esittelee sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan selonteon.

Sulje

Tarkastuslautakunta 09.02.2021 § 11

17.11.2020 Ehdotuksen mukaan

25.08.2020 Ehdotuksen mukaan

12.05.2020 Ehdotuksen mukaan

10.12.2019 Ehdotuksen mukaan

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 04.03.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

tarkastusjohtaja
Timo Terävä

Lisätietojen antaja

Vilma Lamminpää, controller, puhelin: +358931036581

vilma.lamminpaa@hel.fi