Tulosbudjetti vuonna 2020 ja talousarvion toteutumisennusteet, tarkastuslautakunta ja tarkastusvirasto

HEL 2019-012703
Asialla on uudempia käsittelyjä
6. / 55 §

Tarkastuslautakunnan ja -viraston talousarvion toteutumisennuste 2-2020

Tarkastuslautakunta

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti merkitä tiedoksi tarkastuslautakunnan ja
-viraston vuoden 2020 toisen toteutumisennusteen.

Lisäksi lautakunta päätti todeta, ettei ennuste anna aihetta enempiin toimenpiteisiin.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Tarkastuslautakunnan ja -viraston käyttötalouden ennustetaan alittavan talousarvio noin sadallatuhannella eurolla. Toiminnan tavoitteiden toteutumista on varmistettu siirtymällä laajamittaisesti etätyöskentelyyn ja sähköisten sovellusten käyttöön koronavirusepidemian aikana. Käyttötalouden ja tavoitteiden tarkemmat ennustetiedot ovat liitteessä 1.

Kustannustason muutoksen vaikutuksen huomioon ottaminen talousarvion toteutumisennusteen laadinnassa: Valtiovarainministeriön tuorein ennuste (16.6.2020) kuntien toimintamenojen kustannuskehitystä kuvaavan peruspalvelujen hintaindeksin muutokseksi vuonna 2020 on 1,00 %. Kaupungin talousarvion 2020 laadintavaiheessa ennuste peruspalvelujen hintaindeksin muutokseksi oli 2,70 %. Indeksin alenema
on 1,70 %-yksikköä, minkä seurauksena vuoden 2020 toimintamenojen tulee lähtökohtaisesti toteutua 1,7 % talousarviota alempina. Vuoden toisen talousarvioennusteen mukaan tarkastustoimen toimintamenot toteutuvat lähes 5 % talousarviota alempina.

Ennusteiden laadinnassa noudatetaan kaupunginhallituksen antamia vuoden 2020 talousarvion noudattamisohjeita. Talousarvion toteutumisennuste laaditaan kolme kertaa vuoden 2020 aikana. Toteutumisennuste on saatettava lautakunnan tietoon. Lautakunnan on lähetettävä asiasta Kanslian taloussuunnitteluosastolle pöytäkirjanote, josta käy ilmi, mihin toimenpiteisiin se on päättänyt ennusteen johdosta ryhtyä.

Sulje

Tarkastuslautakunta 12.05.2020 § 39

10.12.2019 Ehdotuksen mukaan

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 27.08.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

tarkastusjohtaja
Timo Terävä

Lisätietojen antaja

Vilma Lamminpää, controller, puhelin: 09 310 36581

vilma.lamminpaa@hel.fi