Hankintaoikaisuvaatimus, ilmanpuhdistimien vuokraus, päätös 25.11.2019 § 82, UniqAir Oy

HEL 2019-013433
Asialla on uudempia käsittelyjä
27. / 69 §

Hankintaoikaisuvaatimus, ilmanpuhdistimien vuokraus (UniqAir Oy)

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus päätti hylätä UniqAir Oy:n hankintaoikaisuvaatimuksen, joka kohdistuu ilmanpuhdistimien vuokrauksesta 25.11.2019 tehtyyn hankintapäätökseen (HEL 2019-006227).

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Hankintaoikaisuvaatimus

Ilmanpuhdistimien hankinnan kilpailutuksessa (H040-19) tarjouksen antanut UniqAir Oy on esittänyt hankintaoikaisuvaatimuksen määräajassa. Hankintaoikaisuvaatimus on tämän esityksen liitteenä. UniqAir Oy ei ole valittanut asiasta markkinaoikeuteen.

Hankintamenettely

Hankintamenettelyssä saapuneita tarjouksia on arvioitu tarjouspyynnössä olleiden vaatimusten perusteella. Tarjouspyynnössä on vertailtaville ilmanpuhdistuslaitteille asetettu vaatimuksia. Yksi vaatimuksista on koskenut otsonintuottoa. Tarjoajan on tullut ladata ulkopuolisen tahon selvitys siitä, ettei tarjottu laite tuota otsonia. Hankintamenettelyssä on näin ollen tarkastettu, että tarjous ja tarjottu laite täyttävät tarjouspyynnön vaatimukset. Jos tarjottu laite ei ole täyttänyt vaatimusta, tarjous on hylätty.

Tarjouspyynnössä on myös vaadittu, että laitteet ovat uusia ja että laitteiden vuokra sisältää huollon siten, että laitteet ovat jatkuvasti toimintakunnossa ja että ne täyttävät kilpailutuksessa asetetut vaatimukset. Tämä luo osaltaan edellytykset hyväkuntoisten ja viimeisintä tekniikkaa sisältävien laitteiden vuokraamiseen.

Hankintayksiköllä on oikeus luottaa tarjouksessa annettuihin tietoihin, ellei ole perusteltua epäilystä muusta. Tarjoaja puolestaan vastaa siitä, että tarjottu laite on tarjouspyynnön vaatimusten mukainen. Hankintayksikkö myös edellyttää, että laite on sopimuskauden aikana tarjouspyynnön ja sopimuksen mukainen.

Kuulemisessa ei ole noussut esiin seikkoja, jotka tutkisivat hankintaoikaisuvaatimuksen väitteitä, vaan saaduissa lausunnoissa vakuutetaan tarjottujen laitteiden olevan tarjouspyynnön mukaisia.

Kuuleminen

Asianosaisia on hallintolain mukaisesti kuultu. Energiakonsultit insto Oy ja Cramo Finland Oy ovat toimittaneet lausunnot. Lausunnot ovat tämän esityksen liitteinä.

Säädökset ja muut normit

Hankintalain (1397/2016) 133 §:n mukaan asianosainen voi vaatia hankintaoikaisua hankintaa koskevasta päätöksestä.

Helsingin kaupungin hallintosäännön 19 luvun 4 §:n mukaan kaupunginhallituksen, sen jaoston ja sen alaisen viranomaisen päätöksestä tehdyn hankintaoikaisun käsittelee kaupunginhallitus.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 12.02.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 146 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Marja Sarmela, hankintalakimies, puhelin: 09 310 31651

marja.sarmela@hel.fi

Liitteet (pdf)

1. Hankintaoikaisuvaatimus 27.11.2019
2. Hankintaoikaisuvaatimus 27.11.2019, liite
3. Lausunto 18.12.2019, Cramo Finland Oy
4. Lausunto 19.12.2019, Energiakonsultit insto Oy

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.