Hankinta, palomuurien huolto,- hallinta- ja valvontapalvelu, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

HEL 2019-013471
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 20
Tämä toimielin tai virka on lakkautettu

Hankinta, palomuurien huolto,- hallinta- ja valvontapalvelu

Tietohallintopäällikkö

Päätös

Tietohallintopäällikkö päätti tilata Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan kahdennettujen palomuurien (Palo Alto 5060 ja 5250) hallinta- ja valvontapalvelun 12 kk ja kahdennetun palomuurin (Palo Alto 5060) huoltopalvelun 12 kk Elisa Santa Monica Oy:tä.

Kokonaiskustannukset ovat enintään 82 000 € (Alv 0%). Palvelu kustannetaan Tietohallintopalveluiden tililtä 459200, sisäinen tilausnumero 1483000014, Tietohallintopalvelu, Hallinto ICT.

Päätöksen perustelut

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tietohallintopalvelut ulkoistaa palomuurien hallinta-,valvonta- ja huoltopalvelun 12 kuukaudeksi Elisa Santa Monica Oy:lle

Hankinta tehdään suorahankintana, koska Elisa Santa Monica Oy:llä on sellaista tietotaitoa kasvatuksen ja koulutuksen palomuureista ja verkoista, että toimittajan vaihtaminen kesken uusien palomuurien käyttöönottoprojektin ei ole tarkoituksenmukaista.

Sovelletut säädökset: Hankintalaki 40 §

Päätös tullut nähtäväksi 31.12.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 123 § ja 146 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Martti Kukkonen, tietoturvapäällikkö, puhelin: 09 310 20350

martti.kukkonen@hel.fi

Päättäjä

Soili Haapala
tietohallintopäällikkö

Liitteet (pdf)

1. Salassa pidettävä: JulkL 24 § 1 mom 20 k.
2. Salassa pidettävä: JulkL 24 § 1 mom 20 k.

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.