Vahingonkorvaus, kiinteistövaurio 22.-23.1.2019, Mechelininkatu 15, Asunto Oy Mechelinintalo

HEL 2020-000068
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 6

Kaupunkitekniikan yksikönjohtajan päätös vahingonkorvausasiaan koskien kiinteistövauriota 22-23.1.2019 Mechelininkadulla

Yksikönjohtaja

Päätös

Yksikönjohtaja päätti hyväksyä hakijan vahingonkorvausvaatimuksen 2.488,96 euroa kiinteistön vaurioitumisesta aiheutuneisiin kustannuksiin.

Menotosite talousyksikköön ja pöytäkirjanote oikaisuvaatimusohjein Staran kaupunkitekniikan rakentamiselle, jonka tulee huolehtia asian tiedottamisesta asianosaisille.

Päätöksen perustelut

Hakijan vahingonkorvausvaatimuksen mukaan Stara on Mechelininkadun perusparannustöihin kuuluvien johtotöiden yhteydessä vaurioittanut As. Oy Mechelinintalon kiinteistön kellaritiloja. Vaurio oli havaittu ensimmäisen kerran 18.tammikuuta 2019 kellaritilassa vuotavan viemäriputken muodossa.

Vaateen mukaan vuotoa oli ryhdytty 22.1.2019 korjaamaan ja sitä aloitettaessa oli havaittu viemäriputken padottavan. Paikalle oli tilattu 23.1.2019 imuauto ja padotuksen syyksi oli havaittu työvirhe kiinteistön runkoviemärin kytkennässä. Hakijan mukaan runkoviemäri oli kytketty käytöstä poistettuun tulpattuun pääviemäriin katutöiden yhteydessä. Hakija vaatii Staraa korvaamaan aiheuttamansa vauriot hakijalle laskujen mukaan Eerola-Yhtiöt Oy:n imuauton käyttökustannukset 902,24 ja 614,56 euroa, sekä RR-talotekniikka Oy:n hätätyöt vesi-imurointeineen 972,16 euroa, kaikki yhteensä 2.488,96 euroa.

Työyksiköstä saamamme selvityksen mukaan Stara kaupunkitekniikan rakentaminen on tehnyt kyseisenä aikana Mechelininkadun perusparannustöitä ja niihin kuuluvia johtotöitä. Valitettavasti kyseisessä kohdassa viemärikytkentä oli suoritettu virheellisesti.

Edellä kerrotun perusteella Stara on voinut aiheuttaa hakijan mainitsemat kiinteistön kellaritilojen vauriot ja Stara korvaa hakijan vaatimuksen mukaan yhteensä 2.488,96 euroa hakijan ilmoittamalle tilille.

Päätös tullut nähtäväksi 25.02.2020

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Juha M Lahti, tuotantopäällikkö, puhelin: +358931039626

juham.lahti@hel.fi

Päättäjä

Hannu Halkola
yksikönjohtaja

Liitteet (pdf)

1. Vahingonkorvausvaatimus
2. Kirjeenvaihtoa1
3. Selvitys ja laskut

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.