Vahingonkorvaus, autovaurio, 12.12.2019, Länsisatama

HEL 2020-000091
Asialla on uudempia käsittelyjä
2. / 74 §

Oikaisuvaatimus kaupunkitekniikan rakentamisen päätökseen 1.9.2020 § 29

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta (Stara)

Päätös

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta päätti hylätä hakijan oikaisuvaatimuksen kaupunkitekniikan rakentamisen päätökseen 1.9.2020 29 § koskien korvausvaatimusta autovauriosta ja pitää yksikönjohtajan päätöksen voimassa alla mainituin perustein.

Asiassa ei ole esitetty sellaista uutta tietoa tai lisänäyttöä, jonka perusteella yksikönjohtajan päätös tulisi kumota.

Johtokunnan päätös on Helsingin kaupungin kannanotto yksittäiseen korvausasiaan. Mikäli hakija haluaa saada korvausasiasta kaupunkia oikeudellisesti sitovan ratkaisun, hänen tulee haastaa kaupunki Helsingin käräjäoikeuteen sillä tavoin kuin vastapuoli riita-asiassa haastetaan.

Pöytäkirjanote esitysteksteineen, muutoksenhakuohjeineen ja liitteineen kaupunkitekniikan rakentamiselle, jonka tulee huolehtia päätöksen tiedoksiannosta asianosaiselle.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Korvauksenhakija on 2.9.2020 jättänyt kaupungin kirjaamoon oikaisuvaatimuksen kaupunkitekniikan rakentamisen yksikönjohtajan päätöksestä 1.9.2020 29 §, jolla yksikönjohtaja on hylännyt hakijan korvaushakemuksen määrältään yhteensä 796,95 euroa.

Kuntalain 134 §:n 1 ja 2 momentin mukaan viranomaisen päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen laissa mainitulle toimielimelle.

Oikaisuvaatimus on kuntalain 138 §:n mukaan tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Ellei muuta näytetä, tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä päätöksen postittamisesta.

Korvauksen hakijalle on lähetetty häntä koskeva päätös oikaisuvaatimusohjeineen 1.9.2020. Oikaisuvaatimus on saapunut yleisen määräajan kuluessa kaupungin kirjaamoon.

Korvauksenhakijan perusteluista

Alkuperäisen hakemuksen mukaan Staran vuonna 2019 loppuvuodesta tekemien kadunperusparannuksen yhteydessä suoritettujen töiden seuraamuksena hakijan ajoneuvon oikeanpuoleinen takarengas kylkivaurioitui ja takavanne naarmuuntui. Hakijan mukaan hän oli autoa kuljettaessaan kääntynyt ”vanhasta tottumuksesta” Rionkadulta Tyynenmerenkadulle ja risteykseen ajaessaan osunut kadulla olevaan painaumaan kun auton oikea takarengas puhkesi (kylkivaurio talvirenkaassa).

Hakija on vaatinut Staralta korvausta esinevahingostaan (1 kpl käytetty Continental-merkkinen nastarengas ja naarmuuntunut takavanne) aiheutuneista kuluista, jotka ostokuitin mukaan ovat uudesta Michelin-merkkisestä talvirengassarjasta (4 kpl) yhteensä 796,65 euroa. Alkuperäinen hakemus liitteineen oli saapunut Helsingin kaupungin kirjaamoon 7.1.2020 ja se on siirretty 29.1.2020 Helsingin Energialle. Asia on palautunut sieltä kaupungin käsittelyyn 30.7.2020.

Korvauksenhakija vaatii oikaisuvaatimuksessaan Staraa korvaamaan hänelle aiheutuneena vahinkona uuden talvirengassarjan hankintahinnan alkuperäisen korvaushakemuksensa mukaan.

Oikeudellinen arviointi ja tapahtumista saatu selvitys

Vahingonkorvauslain 2 luvun 1 §:n mukaan joka tahallisesti tai tuottamuksesta aiheuttaa toiselle vahingon, on velvollinen korvaamaan sen, jollei siitä, mitä vahingonkorvauslaissa säädetään, muuta johdu.

Työyksiköstä saadun selvityksen mukaan Stara on tehnyt perusparannustöitä sekä rakentanut katuja kyseisellä alueella vuonna 2019 ja tehnyt kaivuutöitä rakentaen liikenneympyrää kyseisellä kohdalla Tyynenmerenkadulla. Jalkakäytävän puolella kyseisessä risteyksessä on Helsingin Energian kaapelikaivanto joka oli aidattu. Staran työyksikkö toteaa, että kyseisessä kohdassa kadun pinnassa ei ole havaittavissa sellaisia vaurioita, kuoppia taikka mitään muuta syytä mikä olisi voinut aiheuttaa po. takarenkaaseen tai vanteeseen hakijan mainitsemia vaurioita. Kyseiseltä kadun kohdalta ei ole tullut muilta tienkäyttäjiltä valituksia eikä ilmoituksia minkäänlaisista vahingoista.

Yleinen vahingonkorvausoikeudellinen periaate on, että näyttövelvollisuus aiheutuneista vahingoista, vahingon suuruudesta sekä korvausvastuussa olevasta tahosta on vahingonkärsijällä. Yleisen vahingonoikeudellisen periaatteen mukaan korvauksen saamisen ei myöskään tule johtaa liialliseen hyvitykseen niin, että vahingonkärsijä olisi korvauksen jälkeen paremmassa asemassa kuin ennen vahinkotapahtumaa. Tässä tapauksessa ei myöskään voida poissulkea hakijan omaa myötävaikutusta rengasvahinkonsa syntyyn ilmoittamassaan paikassa.

Asiasta tehdyn selvityksen ja edellä kerrotun perusteella voidaan todeta, että Staralle ei ole syntynyt korvausvastuuta hakijan esinevahingosta puuttuvan syy-yhteyden johdosta.

Esittelijä

Esittelijän mukaan johtokunnan tulee hylätä hakijan oikaisuvaatimus perusteluna se, että asiassa ei ole esitetty sellaisia uusia tietoja tai uutta näyttöä, joiden perusteella yksikönjohtajan päätös tulisi kumota.

Sulje

Keskushallinto Rakentamispalveluliikelaitos Kaupunkitekniikan rakentaminen Yksikönjohtaja 01.09.2020 § 29

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 18.09.2020

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella vain se, joka on tehnyt alkuperäistä päätöstä koskevan oikaisuvaatimuksen.

Mikäli alkuperäinen päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa tähän päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksella myös

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
 • päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:    
helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 42079
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 42000

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

 1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
 2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
 3. vaatimusten perustelut;
 4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Oikaisuvaatimuksen tekijä saa valittaessaan oikaisuvaatimuspäätöksestä esittää vaatimuksilleen uusia perusteluja. Hän saa esittää uuden vaatimuksen vain, jos se perustuu olosuhteiden muutokseen tai oikaisuvaatimuksen tekemisen määräajan päättymisen jälkeen valittajan tietoon tulleeseen seikkaan.

Valitukseen on liitettävä:

 1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
 2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
 3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireillepanijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Sulje

Esittelijä

toimitusjohtaja
Timo Martiskainen

Lisätietojen antaja

Juha M Lahti, tuotantopäällikkö, puhelin: +358931039626

juham.lahti@hel.fi

Liitteet (pdf)

1. Oikaisuvaatimus

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.