Hankinta, luonnonkivityöt 2020 Staran alue A3, Rakentamispalveluliikelaitos

HEL 2020-000137
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 7

Staran luonnonkivityöt, itäiset kaupunginosat lisätyöpäätös nro 1-6

Yksikönjohtaja

Päätös

Yksikönjohtaja päätti hyväksyä Peab Industri Oy:n

lisätyötarjoukset nro 1-6:

LT1 Adrianinpuisto (24.6.2020)

Gran. noppakivi, Taivassalon punainen 8/10 272 m2 yks 141,00 €

yht. 38 352 €

Gran. nupukivi 140x80x220, 1- kiven raita Taivassalon punainen lohkottu 149 jm 173,00 €

yht. 25 777 €

LT2 Petter Wetterin tie (25.8.2020) Reunakivi R80 10 kpl 500,00 €

yht. 5 000 €

LT3 Vesalan koulu (25.8.2020) Reunakivi R80 Luonnonkivi, harmaa 85 jm 58,00 € yht. 4 930 €

LT4 Kirsikkapuisto (4.9.2020) upotettava gran. viistereunakivi V22 Ristijärven harmaa 200 jm 141,00€ yht. 28 200€

LT5 Adriananpuiston astinkivet (4.9.2020) 10 kpl 500,00 € yht. 5 000 €

LT6 Otonkuja gran. Noppakivi 8/10 (100x100x100 mm) musta lohkottu (5.11.2020) 146,00 € 4,5 m2
yht. 657 €

Lisätöiden ennakoitu arvo yhteensä on 107 914 € (AVL 8 c §).

Pöytäkirjanote muutoksenhakuohjeineen tiedoksiantona päätöksestä asianosaisille

Päätöksen perustelut

Staran kaupunkitekniikan rakentamisen tuki on kilpailuttanut Staran luonnonkivityöt urakan ajalle 1.4 -30.11.2020. Hankinta tämän urakan osalta suoritetaan alkuvuodesta 2020 avointa hankintamenettelyä käyttäen. Edullisemman tarjouksen jättänyt Peab Industri Oy valittiin sopimusurakoitsijaksi, rakentamispalvelu liikelaitoksen johtokunnan päätös 27.2.2020/ § 28.

Hankintalain mukaan hankintayksikkö voi tehdä lisätilauksen, joka ei muodosta olennaista muutosta alkuperäiseen sopimukseen eikä vai-kuta sopimuksen yleiseen luonteeseen. Vähäarvoisesta
sopimusmuutoksesta on katsottava olevan kyse silloin, kun lisätilausten yhteenlaskettu arvo rakennusurakassa on korkeintaan 15 % alkuperäisen hankintasopimuksen arvosta.

Tarjouspyyntöön on sisältynyt lisähankintamahdollisuus koskien Rakennusurakoiden yleisissä sopimusehdoissa (YSE 98) tarkoitettujen urakan suorittamiseksi tarpeellisten lisä- ja muutostöiden hankkimista varten. Lisätöiden ennakoitu arvo on otettu huomioon laskettaessa alkuperäisen sopimuksen kokonaisarvoa.

Yksikönjohtajalla on oikeus päättää lisä- ja muutostöistä rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunnan päätöksen 28.2.2019 /20 § mukaisesti.

Lisätyön tarve aiheutui kaupunkiympäristön tilaamasta rakentamistöistä, joita ei ole alkuperäisessä sopimuksessa.

Saatuja lisätyötarjouksia voidaan pitää hintatasoltaan, että toimitusehdoiltaan hyväksyttävänä. Lisätyön ennakoitu arvo on tässä kohteessa yhteensä 107 914 € (AVL 8 c §). Urakassa ei ole aiemmin tilattu lisätöitä.

Yksikönjohtajan lisä- ja muutostöiden hankintaoikeus ei ylity tämän päätöksen johdosta.

Päätös tullut nähtäväksi 03.02.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 123 § ja 146 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Ari Luoto, viherrakennuttaja, puhelin: 09 310 39613

ari.luoto@hel.fi

Päättäjä

Hannu Halkola
yksikönjohtaja

Liitteet (pdf)

1. Tarjous 1
2. Tarjous 2
3. Tarjous 3
4. Tarjous 4
5. Tarjous 5
6. Tarjous 6

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.