Hankinta, Helsinki-mitalin valmistaminen vuonna 2020, keskushallinto

HEL 2020-000421
Asialla on uudempia käsittelyjä
13. / 128 §

Helsinki-mitalin valmistaminen vuonna 2020

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että vuonna 2020 hankitaan noin 545 kpl kultaisia Helsinki-mitaleja arvioituun arvonlisäverottomaan yhteishintaan 673 000 euroa. Vuoden 2020 hankinnan lopullinen hinta määräytyy hankintasopimuksessa kerrotulla tavalla kullan ja dollarin markkina-arvon perusteella. Kustannukset maksetaan talousarvion kohdalta 1 30 01 Kaupunginhallituksen käyttövarat (tulosyksikkö 1000021, projekti 1040201 009).

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kaupunginhallitus päätti 25.1.2016 (60 §), että

  • kultaisten Helsinki-mitalien puitesopimustoimittajaksi valitaan Kultakeskus Oy sen 18.11.2015 tekemän tarjouksen mukaisesti,
  • puitesopimus tehdään määräaikaisena neljäksi vuodeksi niin, että sopimuskausi alkaa, kun kaupunki tilaa vuoden 2016 Helsinki mitalit,
  • vuosittain tehdään erillinen päätös määrärahan myöntämiseksi Helsinki-mitalien hankkimiseen.
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 04.03.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 123 § ja 146 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Julia Lövegren, tietopalvelusihteeri, puhelin: 09 310 36690

julia.lovegren@hel.fi

Leena Mällänen, johtava asiantuntija, puhelin: 09 310 36059

leena.mallanen@hel.fi

Liitteet (pdf)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.