Ajankohtaiskatsaus vuonna 2020, Seure Henkilöstöpalvelut Oy

HEL 2020-000512
Asialla on uudempia käsittelyjä
3. / 101 §

Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n ajankohtaiskatsaus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n ajankohtaiskatsauksen.

Käsittely

Asian aikana kuultavana olivat Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n toimitusjohtaja Anne Sivula ja hallituksen puheenjohtaja Satu Heikintalo. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n toimialana on harjoittaa pääosaa toiminnastaan sen omistavien hankintayksiköiden, kuntien, kuntayhtymien sekä näiden tytäryhteisöjen ja -säätiöiden kanssa tuottamalla niille tilapäisen työvoiman vuokraukseen ja henkilöstöhankintaan liittyviä palveluja, sekä omistaa toimintaansa liittyviä osakkeita ja kiinteistöjä.

Yhtiö toimii julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007) tarkoittamassa mielessä omistajiensa sidosyksikkönä. Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa eikä se myöskään jaa osinkoa. Mahdollinen voitto käytetään yhtiön kehittämiseen.

Helsingin kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 56,4 %. Yhtiön muut omistajat ovat Espoon (18,8 %), Vantaan (18,8 %) ja Kauniaisten (1 %) kaupungit sekä Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (HUS) (5 %). Lisäksi Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä omistaa neljä osaketta ja Helsingin seudun asioimistulkkikeskus Oy, Koulutuskuntayhtymä Omnia ja Vantaan Tilapalvelut Oy omistavat kukin yhden Seuren osakkeen.

Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n suurimmat omistajat ovat käynnistäneet yhteisen valmistelun yhtiötä koskevan omistajastrategian laatimiseksi.

Yhtiölle on asetettu Helsingin kaupungin talousarviossa vuodelle 2020 seuraavat tavoitteet:

Kaupunginvaltuustolle raportoitava tavoite:

  • Kiinteät kulut ja poistot yhteensä yhtä täytettyä työvuoroa kohden alenevat 4 % vuodesta 2019.

Konsernijaostolle raportoitavat tavoitteet:

  1. Henkilöstövuokrauksella asiakkaille tuotetut työvuorot kasvavat 10 % vuodesta 2019.
  2. Liikevaihto/henkilötyövuosi paranee edellisestä vuodesta.
  3. Asiakastyytyväisyys NPS-mittarilla on >35.

Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n toimitusjohtaja Anne Sivula antaa yhtiötä koskevan suullisen ajankohtaiskatsauksen konsernijaoston kokouksessa. Kokouksessa on läsnä myös hallituksen puheenjohtaja Satu Heikintalo.

Sulje

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 10.02.2020 § 8

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n ajankohtaiskatsauksen.

Käsittely

Asian aikana kuultavina olivat Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n toimitusjohtaja Anne Sivula ja hallituksen puheenjohtaja Satu Heikintalo. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718

pia.halinen@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 25.11.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Pia Halinen, controller, puhelin: 09 310 25718

pia.halinen@hel.fi