Valtuustoaloite, katutilan käyttö kasvatuksen ja koulutuksen toimialan piha-alueiksi

HEL 2020-000559
Asialla on uudempia käsittelyjä
19. / 574 §

V 7.10.2020, Valtuutettu Petra Malinin aloite katutilan ottamisesta kasvatuksen ja koulutuksen pihakäyttöön

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Valtuutettu Petra Malin ja 16 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että kaupunki selvittäisi Kööpenhaminan mallin soveltuvuutta Helsinkiin ja sitä, voisiko katutilaa ottaa Helsingissä kasvatuksen ja koulutuksen toimialan pihakäyttöön.

Kaupunginhallitus toteaa, että alueiden käytön tulee lähtökohtaisesti perustua asemakaavaan, jolla luodaan edellytykset terveelliselle, turvalliselle ja viihtyisälle elinympäristölle, palveluiden alueelliselle saatavuudelle ja liikenteen järjestämiselle. Kaavoitusmenettelyllä varmistetaan osallisten vuorovaikutusmahdollisuudet ja arvioidaan kaavan vaikutukset riittävässä laajuudessa. Ympäristön kannalta laadukkaimpaan lopputulokseen päästään asemakaavoitusmenettelyllä, joskin aloitteessa esitetyn pihakäytön toteuttamiseen kaavaprosessi voi olla tarpeettoman raskas menettelytapa.

Kaupunginhallitus suhtautuu myönteisesti aloitteessa esitetyn selvityksen tekemiseen katualueiden hyödyntämismahdollisuuksista kasvatuksen ja koulutuksen toimialan piha-alueina. Katualueiden käyttö kasvatuksen ja koulutuksen piha-alueina tarjoaisi uuden ratkaisun yhä tiiviimmässä kaupunkitilassa sijaitsevien koulujen toimintojen järjestämiselle. Selvityksessä tulee kiinnittää huomiota muun muassa katutilan toimivuuteen, turvallisuuteen ja terveellisyyteen. Katutilan käyttö piha-alueena edellyttää koululaisten turvallisuuteen liittyvien vastuiden selvittämistä. Ennen kaikkea on tarpeen pohtia, millaisella päätöksentekoprosessilla katualue voidaan osoittaa kasvatuksen ja koulutuksen piha-alueeksi, jos tätä ei ole osoitettu asemakaavassa.

Sekä kaupunkiympäristölautakunta että kasvatus- ja koulutuslautakunta kannattavat lausunnoissaan selvityksen tekemistä katualueiden ottamisesta varhaiskasvatuksen ja koulujen käyttöön. Kasvatus- ja koulutuslautakunta katsoo lausunnossaan, että kaupunginkanslian ja kaupunkiympäristön toimialan olisi perusteltua ottaa vastuu selvitystyöstä. Kasvatus- ja koulutuslautakunta osallistuisi selvityksen tekemiseen toiminnollisuuden ja turvallisuuden takaamiseksi. Lisäksi lautakunta esitti, että mahdollisten katupihojen suunnitteluun osallistettaisiin käyttäjiä ja kaupunkilaisia.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja päätti 15.4.2020 § 3, että hallintosäännön 30 luvun 11 §:ssä tarkoitetut valtuutetun aloitteet, joiden kaupunginvaltuustolle esittämisen määräaika on 1.4.-7.10.2020, tulee kaupunginhallituksen esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi viimeistään 7.10.2020. Hallintosäännön 30 luvun 20 §:n mukaan kaupunginvaltuuston puheenjohtaja voi erityisestä syystä myöntää kaupunginhallitukselle luvan 30 luvussa tarkoitettujen määräaikojen ylittämiseen.

Sulje

Kaupunginhallitus 14.09.2020 § 524

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Anna Vuorjoen ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 37313

suvi.ramo@hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 17.03.2020 § 163

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Kaupunkiympäristölautakunta kannattaa valtuustoaloitteessa esitetyn selvityksen tekemistä katualueiden hyödyntämismahdollisuuksista kasvatuksen ja koulutuksen piha-alueina.

Alueiden käytön tulee lähtökohtaisesti perustua asemakaavaan, jolla luodaan edellytykset terveelliselle, turvalliselle ja viihtyisälle elinympäristölle, palveluiden alueelliselle saatavuudelle ja liikenteen järjestämiselle. Kaavoitusmenettelyllä varmistetaan osallisten vuorovaikutusmahdollisuudet ja arvioidaan kaavan vaikutukset riittävässä laajuudessa. Lopputuloksen kannalta laadukkain ympäristö saavutetaan, kun kaikki maankäytön suunnitteluun vaikuttavat seikat ovat riittävän aikaisessa vaiheessa tiedossa.

Kaupunkirakenteen tiivistyessä koulujen koot ovat kasvaneet ja koulut täytyy sijoittaa yhä tiiviimpään kaupunkirakenteeseen. Tällöin tehokkaampaan kaupunkitilan käyttöön on etsittävä myös uusia ratkaisuja. Katualueella on jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden lisäksi väistämättä tarvetta autoliikenteelle. Tonttien toiminnot edellyttävät usein pysäköinti-, saatto-, jakelu- ja huoltoliikennettä. Tontin saavutettavuus myös pelastusajoneuvoilla on varmistettava kaikissa olosuhteissa. Selvityksessä tulee kiinnittää huomiota katutilan toimivuuteen, turvallisuuteen ja terveellisyyteen. Katutilan käyttö piha-alueena edellyttää koululaisten turvallisuuteen liittyvien vastuiden selvittämistä. Tarpeen on myös pohtia, minkälaisella päätöksentekoprosessilla katualue voidaan osoittaa kasvatuksen ja koulutuksen piha-alueeksi, jos tätä ei ole osoitettu asemakaavassa.

Käsittely

Vastaehdotus:
Atte Kaleva: Lisätään kappaleen (2) loppuun:

"Samalla lautakunta toteaa, että katualueet eivät lähtökohtaisesti sovellu kasvatuksen ja koulutuksen varsinaisiksi piha-alueiksi."

Kannattaja: Nuutti Hyttinen

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Atte Kalevan vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna

Jaa-äänet: 11
Sirpa Asko-Seljavaara, Mia Haglund, Antti Koskela, Jape Lovén, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Laura Rissanen, Anni Sinnemäki, Sameli Sivonen, Osmo Soininvaara, Heta Tuura

Ei-äänet: 2
Nuutti Hyttinen, Atte Kaleva

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin 11 - 2.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho
Lisätiedot

Jouni Korhonen, tiimipäällikkö: 310 37080

jouni.korhonen@hel.fi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 03.03.2020 § 46

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi seuraavan lausunnon Petra Malinin valtuustoaloitteesta katutilan hyödyntämisestä kasvatuksen ja koulutuksen piha-alueena:

Katualueiden mahdollisessa hyödyntämisessä tulee varmistaa piha-alueiden toimivuus, turvallisuus, terveellisyys ja valvottavuus toiminta-aikana. Lisäksi selvityksessä on huomioitava alueen saavutettavuus ja rajautuvuus sekä varmistettava, että katupihat eivät aiheuta lisäkustannuksia toimialalle. Selvityksen yhteydessä on myös tärkeää varmistaa kevyen liikenteen sujuvuus sekä varmistaa lasten ja nuorten turvallinen liikkuminen piha-alueella ja kouluteillä.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta esittää, että vastuu selvitystyöstä on kaupunginkanslialla tai kaupunkiympäristön toimialalla, jonka toimintaan katualueiden ja tonttien kehittäminen kuuluu. Lautakunta edellyttää, että kasvatuksen ja koulutuksen toimiala osallistuu selvitystyöhön toiminnollisuuden ja turvallisuuden takaamiseksi. Lisäksi lautakunta esittää, että mahdollisten katupihojen suunnitteluun osallistetaan käyttäjiä ja kaupunkilaisia.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen
Lisätiedot

Vera Schulman, yksikön päällikkö, puhelin: 310 20777

vera.schulman@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 30.09.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 09 310 37313

suvi.ramo@hel.fi