Edustajien nimeäminen yhteisöihin ja säätiöihin keväällä 2020

HEL 2020-000568
Asialla on uudempia käsittelyjä
9. / 16 §

Edustajien nimeäminen yhteisöihin ja säätiöihin keväällä 2020

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Päätös

A

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kehottaa

1

kaupungin yhtiökokousedustajaa

- toimimaan liitteessä 1 mainittujen yhtiöiden vuoden 2020 varsinaisissa yhtiökokouksissa siten, että hallitusten jäsenet ja varajäsenet valitaan seuraavaksi toimikaudeksi liitteen 1 mukaisesti.

2

kaupungin yhtiökokousedustajaa kaupungin tytäryhtiöiden vuoden 2020 varsinaisissa yhtiökokouksissa

- toimimaan siten, että hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille päätetään maksaa palkkiot kulloinkin voimassa olevien kaupunginhallituksen hyväksymien palkkioperusteiden mukaisesti, ellei osakassopimuksessa tai yhtiöjärjestyksessä ole toisin sovittu tai määrätty taikka muuten erikseen päätetty.

- hyväksymään kaupungin puolelta yhtiökokouksessa yhtiön yhtiöjärjestysmuutoksen, mikäli yhtiökokouksessa käsitellään yhtiön yhtiöjärjestyksen muuttamista ja muutos on olennaisilta osin kaupungin hyvään hallinto- ja johtamistapaan perustuva.

B

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti

1

nimetä liitteessä 1 mainittujen säätiöiden hallituksen jäsenet ja varajäsenet seuraavaksi toimikaudeksi liitteen 1 mukaisesti.

2

kehottaa kaupungin nimeämiä jäseniä kaupungin tytärsäätiöiden hallituksissa toimimaan niin, että

- hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan palkkiot kulloinkin voimassa olevien kaupunginhallituksen hyväksymien palkkioperusteiden mukaisesti, ellei säännöissä ole toisin määrätty tai muutoin toisin sovittu ja että

- säätiön säännöt muutetaan kaupunginkanslian kanssa tunnistetun tarpeen mukaan ja soveltuvin osin ja niin että muutos on olennaisilta osin kaupungin hyvään hallinto- ja johtamistapaan perustuva.

C

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti panna pöydälle edustajien nimeämisen Helsingin kaupungin asunnot Oy:n hallitukseen.

Käsittely

Konsernijaosto päätti yksimielisesti Jasmin Hamidin ehdotuksesta panna pöydälle edustajien nimeämisen Helsingin kaupungin asunnot Oy:n hallitukseen.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Hallituksen jäsenten nimeäminen ja hallituspalkkiot

Konsernijaoston päätettäväksi on valmisteltu keskitetysti nimeämisesitykset liitteen 1 mukaisesti kaupunkikonserniin kuuluvien tytäryhteisöjen ja -säätiöiden sekä muiden kaupungin nimeämisoikeuden piirissä olevien yhteisöjen ja säätiöiden varsinaisiin yhtiökokouksiin ja vuosikokouksiin liittyen.

Kaupunginhallitus päätti 12.3.2018, § 145 hyväksyä tytäryhteisöjen ja
-säätiöiden hallitusten jäsenten yleiset palkkioperusteet liitteen 2 mukaisesti.

Kaupungin tytäryhteisöissä ja -säätiöissä noudatetaan kaupunginhallituksen päättämiä palkkioperusteita hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten vuosi-/kokouspalkkioiden osalta, ellei osakassopimuksessa tai
yhtiöjärjestyksessä ole toisin sovittu tai määrätty. Kaupunginhallituksen hyväksymiä palkkioperusteita noudatetaan liitteessä 1 mainituissa yhteisöissä ja säätiöissä, ellei niiden kohdalla toisin mainita.

Tilintarkastajien nimeäminen

Hallintosäännön 13 luvun 1 §:n mukaan tarkastuslautakunta nimeää ehdokkaat kaupunkikonserniin kuuluvien yhteisöjen ja säätiöiden tilintarkastajiksi, ellei se erityisestä syystä ole antanut nimeämisoikeutta lautakunnan puheenjohtajalle. Tilintarkastajille ja/tai tilintarkastusyhteisöille suoritetaan palkkiot kilpailutettujen tilintarkastustehtävien osalta tarkastuslautakunnan hyväksymien tilintarkastusyhteisöjen tarjoukseen perustuvan hyväksyttävän laskun mukaan ja muiden osalta hyväksyttävän laskun mukaisesti.

Hyvän hallinto- ja johtamistavan mukaiset yhtiöjärjestys- ja sääntömuutokset

Helsingin kaupunginhallituksen konsernijaosto on vahvistanut 17.6.2019 hyvää hallinto- ja johtamistapaa kaupunkikonsernissa koskevan ohjeen, jota sovelletaan kaupungin tytäryhteisöissä ja säätiöissä. Ohjeen vahvistamisen yhteydessä hyväksyttiin myös Helsingin kaupunkikonsernin päivitetyt malliyhtiöjärjestykset ja -säännöt. Nämä mallit toimivat pohjana kaupunkikonserniin kuuluvien yhteisöjen yhtiöjärjestyksille ja säätiöiden säännöille siten, että pääsääntöisesti konserniyhteisön yhtiöjärjestys ja säätiön säännöt olisivat mallien mukaisia huomioiden kuitenkin kunkin yhteisön ja säätiön erityispiirteistä mahdollisesti johtuvat poikkeukset.

Kaupunkikonserniin kuuluvan yhteisön ja säätiön hallituksen vastuulla on yhdessä yhteisön tai säätiön toimitusjohtajan ja/tai isännöitsijän kanssa huolehtia, että sen yhtiöjärjestys tai säännöt noudattavat hyvän hallinto- ja johtamistavan mukaisia malliasiakirjoja, sekä toteuttaa mahdollisesti tarvittavat muutokset yhtiöjärjestykseen tai sääntöihin vuoden 2020 aikana (ja yhteisöjen osalta kevään 2020 varsinaisessa yhtiökokouksessa).

Kaupunginkanslia koordinoi yllä mainittua päivitystyötä sekä avustaa yhteisöjä ja säätiöitä yhtiöjärjestysten ja sääntöjen muutostarpeiden tunnistamisessa.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 10.03.2020

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Tiina Leinonen, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 36109

tiina.leinonen@hel.fi

Miia Aho, konsernilakimies, puhelin: 09 310 36445

miia.aho@hel.fi

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 09 310 25472

atte.malmstrom@hel.fi