Virkasuhteen täyttäminen, kaupunkiympäristön toimiala, ympäristöpalvelut, ympäristötarkastajan määräaikainen virka, työavain KYMP 03-15-19

HEL 2020-000746
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 2

Kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat –palvelukokonaisuuden ympäristöpalveluiden ympäristönsuojelu ja ohjaus -yksikön ympäristövaikutusten arviointitiimin ympäristötarkastajan määräaikaisen virkasuhteen täyttäminen

Tiimipäällikkö

Päätös

Kaupunkiympäristön toimialan ympäristönsuojelu ja ohjaus yksikön ympäristövaikutusten arviointitiimin tiimipäällikkö päätti valita ympäristötarkastajan määräaikaiseen virkaan ********** ajalle 1.3.-31.8.2020 (vakanssi 016772) 3310,53 euron tehtäväkohtaisella kuukausipalkalla.

Henkilön ei tarvitse toimittaa selvitystä terveydentilasta, sillä sijaisuuden kesto on alle vuoden.

Viransijaisuuteen kuuluu koeaika, joka on alle vuoden määräaikaisuudessa puolet virkasuhteen kestosta.

Päätöksen perustelut

Ympäristötarkastajan viran sijaisuus on tullut avoimeksi viranhaltijan jäätyä opintovapaalle.

Valinta perustuu hallintosäännön 14 luvun 1 §:n 2. mom. 5 kohdan mukaisesti.

Viran täyttömenettely

Määräaikainen virka on ollut julkisesti haettavana 20.12.2019-13.1.2020. Hakuilmoitus on julkaistu kaupungin sähköisessä rekrytointipalvelussa ja TE-palvelussa.

Ympäristötarkastajan tehtäviin kuuluu vähäpäästöisten ajoneuvojen hankintojen kriteereihin ja kannustimiin liittyvät työt, liikenteen ympäristövaikutuksiin liittyvät tehtävät sekä kestävään liikkumiseen liittyvät tehtävät.

Ympäristötarkastajan viran kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto, suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Hakuilmoituksen mukaan arvostetaan oma-aloitteista ja itsenäistä työtapaa, liikenteen päästöjen, niiden vähentämisen ja kestävän liikkumisen tuntemusta sekä hyviä vuorovaikutus- ja viestintätaitoja. Lisäksi ilmoitettiin luettavan eduksi viestinnälliset taidot ja englannin kielen taito.

Virkaa täytettäessä tulee varsinaisten kelpoisuusehtojen lisäksi ottaa huomioon perustuslain 125 §:ssä säädetyt yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin eli taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Valintaprosessi

Ympäristötarkastajan virkaa haki hakuajan kuluessa 34 henkilöä. Hakijoista kuusi henkilöä ei täyttänyt kelpoisuusvaatimusta. Liitteenä on hakemusten perusteella laadittu yhteenveto hakijoista. Yhteenvedon tiedot perustuvat hakijan hakemuksessaan antamiin tietoihin.

Hakemusten perusteella haastatteluun kutsuttiin neljä henkilöä: ********** Hakijoita haastattelivat 30.1.2020 ja 3.2.2020 **********

**********

**********

**********

**********

Perustelut valintaesitykselle

Ympäristötarkastajan tehtävän hoidossa korostuu osaaminen ja kokemus yleisesti ympäristöpolitiikasta ja sen edistämiskeinoista sekä erityisesti liikenteen ympäristövaikutusten hallinnasta ja kestävästä liikkumisesta sekä viestinnällisestä osaamisesta. Tehtävän hoidossa odotetaan oma-aloitteista ja itsenäistä työtapaa sekä hyviä vuorovaikutus- ja viestintätaitoja.

Ympäristövaikutusten arvioinnin tiimipäällikkö katsoo hakijoiden työkokemuksen, koulutuksen sekä haastattelusta ilmenevien seikkojen perusteella, että ympäristötarkastajan viran sijaisuuteen soveltuu parhaiten **********

Hänellä on tehtävään vaadittu ja hyvin soveltuva koulutus sekä pitkä kokemus ympäristö-, energia- ja ilmastopolitiikan tutkimus- ja asiantuntijatehtävistä. Hänellä on myös hyvät valmiudet tehtäviin liittyvien yhteistyö- ja viestinnällisten tehtävien hoitoon. Lisäksi hänellä on erinomainen kielitaito.

Päätös tullut nähtäväksi 13.02.2020

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Eeva Pitkänen, tiimipäällikkö, puhelin: 09 310 31517

eeva.pitkanen@hel.fi

Päättäjä

Eeva Pitkänen
tiimipäällikkö

Liitteet (pdf)

1. Hakijayhteenveto, työavain KYMP-03-15-20, henkilörekisteri, julkisuus rajoitettu

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.