Ylitysoikeus, määrärahojen siirto, vuoden 2020 talousarvio, käyttämättä jääneet määrärahat vuodelta 2019, kaupunginkanslia

HEL 2020-000774
Asialla on uudempia käsittelyjä
13. / 228 §

Kaupunginvaltuuston 25.3.2020 § 95 tekemän päätöksen täytäntöönpano: Vuonna 2019 käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella myönnettävät ylitysoikeudet vuoden 2020 talousarvioon

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston 25.3.2020 § 95 tekemä päätös saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisista valituksista huolimatta panna täytäntöön.

Samalla kaupunginhallitus päätti myöntää vuonna 2019 käyttämättä jääneisiin määrärahoihin perustuvat ylitysoikeudet vuoden 2020 talousarvioon korkeintaan esitetyn suuruisina ja kehottaa hallintokuntia ottamaan huomioon, että ylitysoikeudet kirjataan talousarvioon enintään sen suuruisina kuin määrärahaa on jäänyt ko. kohdalta käyttämättä vuoden 2019 tilinpäätöksen mukaan:

Käyttötalousosa:

luku 1 30 Kaupunginhallitus

talousarviokohta 1 30 01 Kaupunginhallituksen käyttövarat, Khn käytettäväksi

kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle 570 000 euroa nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseen ja alueiden eriytymisen torjumiseen

kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle 248 000 euroa nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseen ja alueiden välisen eriytymisen torjumiseen

sosiaali- ja terveystoimialalle 290 000 euroa nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseen ja alueiden välisen eriytymisen torjumiseen

Investointiosa:

talousarvioluku 8 01 Kiinteä omaisuus

talousarviokohta 8 01 02 Projektialueiden esirakentaminen, Khn käytettäväksi

kaupunkiympäristön toimialalle 2 561 000 euroa keskeneräisiin esirakentamistöihin, maaperän puhdistus- ja kunnostustöihin jne. projektialueilla (liite 1)

talousarvioluku 8 02 Rakennukset

talousarviokohta 8 02 03 Kaupungintalokorttelien kehittäminen, Khn käytettäväksi

kaupunkiympäristön toimialalle 1 865 000 euroa kaupungintalokorttelien kehittämiseen liittyviin keskeneräisiin hankkeisiin

talousarvioluku 8 03 Kadut ja liikenneväylät

talousarviokohta 8 03 03 Yhteishankkeet Liikenneviraston kanssa, Khn käytettäväksi

kaupunkiympäristön toimialalle 481 000 euroa Väyläviraston yhteisten hankkeiden rakentamiseen ja suunnitteluun eri kohteissa (liite 1)

talousarvioluku 8 07 Muu pääomatalous

talousarviokohta 8 07 01 Lähiörahastosta rahoitettavat hankkeet, Khn käytettäväksi

kaupunkiympäristön toimialalle 2 700 000 euroa keskeneräisiin lähiörahastohankkeisiin

kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle 310 000 euroa keskeneräisiin lähiörahastohankkeisiin

Rahoitusosa:

talousarvioluku 9 01 Pitkävaikutteinen rahoitus

talousarviokohta 9 01 02 Muu antolainaus, Khn käytettäväksi

kaupunginkanslialle 27 587 000 euroa lainojen nostoihin Lauttasaaren yhteiskoulun kannatusyhdistys ry:lle, Setlementtiasunnot Oy:lle, kaupunginorkesterille, sekä kaupunkikonsernin yhteisöä varten (liite 1)

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kaupunginvaltuusto 26.02.2020 § 60

Kaupunginhallitus 09.03.2020 § 161

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto oikeuttaa kaupunginhallituksen, pormestarin, kaupunginkanslian, kasvatus- ja koulutuslautakunnan, kaupunkiympäristölautakunnan, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan sekä sosiaali- ja terveyslautakunnan ylittämään vuoden 2020 talousarvion jäljempänä olevilla kohdilla olevia määrärahoja enintään seuraavasti:

TA-
luku/kohta
 
euroa
1 30 01 Kaupunginhallituksen käyttövarat
11 108 000
1 40 01 Kaupunginkanslia
8 050 000
1 50 01 Toimielinten toimintakustannukset, pormestarin ja kaupunginkanslian käytettäväksi
 
60 000
 
 
Käyttötalousosa yhteensä
19 218 000
TA-
luku/kohta
 
euroa
8 01 Kiinteä omaisuus
 
8 01 02 Projektialueiden esirakentaminen, Khn käytettäväksi
 
2 561 000
8 01 03 Esirakentaminen, täyttötyöt ja rakentamiskelpoiseksi saattaminen, Kylkn käytettäväksi
 
8 229 000
 
 
8 02 Rakennukset
 
8 02 01 Uudis- ja lisärakennushankkeet, Kylk käytettäväksi
34 000 000
8 02 03 Kaupungintalokorttelien kehittäminen, Khn käytettäväksi
 
1 865 000
 
 
8 03 Kadut ja liikenneväylät
 
8 03 01 Uudisrakentaminen ja perusparantaminen sekä muut investoinnit, Kylkn käytettäväksi
 
4 040 000
8 03 03 Yhteishankkeet Väyläviraston kanssa, Khn käytettäväksi
481 000
 
 
8 05 Irtaimen omaisuuden perushankinta
 
8 05 01 Keskushallinto
13 918 000
8 05 02 Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
18 040 000
8 05 03 Kaupunkiympäristön toimiala
8 169 000
8 05 04 Kulttuurin- ja vapaa-ajan toimiala
2 306 000
8 05 05 Sosiaali- ja terveystoimiala
3 501 000
 
 
8 06 Arvopaperit
27 000 000
 
 
8 07 Muu pääomatalous
 
8 07 01 Lähiörahastosta rahoitettavat hankkeet, Khn käytettäväksi
 
3 010 000
8 07 02 Kehittämishankkeet, Kanslian käytettäväksi
1 000 000
 
 
Investointiosa yhteensä
128 120 000
 
 
TA-
luku/kohta
 
euroa
9 01 Pitkävaikutteinen rahoitus
 
9 01 02 Muu antolainaus, Khn käytettäväksi
27 587 000
 
 
Rahoitusosa yhteensä
27 587 000

Ylitysesitysten yhteismäärä on käyttötaloudessa 19,218 milj. euroa ja investointiosassa 128,120 milj. euroa sekä rahoitusosassa 27,587 milj. euroa.

Edelleen kaupunginvaltuusto päättää lisätä Lähiörahaston hankkeisiin myönnettyjä ylitysoikeuksia vastaavat tulot 3 010 000 euroa tuloslaskelmaosan talousarviokohtaan 7 03 09 Lähiörahasto.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää kehottaa kaupunginhallitusta täytäntöönpanopäätöksessään osoittamaan Khn määrärahoista myönnetyt määrärahat uudelleen ao. toimialojen käyttöön.

Samalla kaupunginhallitus päätti peruuttaa kaupunginvaltuustolle vastaavasta kokonaisuudesta 10.2.2020 § 98 tekemänsä ehdotuksen.

10.02.2020 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori
Lisätiedot

Markku Riekko, hankepäällikkö, puhelin: 310 39900

markku.riekko@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 07.04.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Markku Riekko, hankepäällikkö, puhelin: 09 310 39900

markku.riekko@hel.fi

Liitteet (pdf)

1. Esitykset

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.