Valtuustoaloite, valkoposkihanhien torjunta kasvillisuudella

HEL 2020-001117
Asialla on uudempia käsittelyjä
26. / 257 §

Valtuutettu Linda Ahlbladin aloite valkoposkihanhien torjunta kasvillisuudella

Helsingin kaupunginvaltuusto

Päätös

Kaupunginvaltuusto katsoi aloitteen loppuun käsitellyksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Valtuutettu Linda Ahlblad ja 22 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että selvitetään mahdollisuudet torjua valkoposkihanhia eri kasveilla tai pitkällä ruoholla ja toteuttaa näitä torjuntakeinoja Helsingin rannoilla ja viheralueilla.

Kaupunkiympäristön toimiala selvittöö parhaillaan pysyvämpiä ja tehokkaampia ratkaisuja laiduntamisen torjuntaan. On havaittu, että hanhet pysyvät poissa alueilta, joissa on pitkäksi kasvanutta heinää tai nurmea. Hanhen lentokyvyttömät poikaset eivät pääse myöskään umpinaisella aidalla rajatulle nurmialueelle. Pitkä heinä tai umpinaiset aidatut alueet eivät kuitenkaan sovi kaikkiin paikkoihin.

Valkoposkihanhien laiduntamisen torjuntaa puistoissa on kokeiltu sekä hanhiaidoilla että jättämällä pidempää heinäkasvustoa. Aidan käyttäminen perustuu lentokyvyttömien hanhien (poikaset ja täysikasvuiset hanhet sulkasadon aikana) kulun estämiseen. Hanhiaitaa on kokeiltu Arabianrannassa ja Kaivopuistossa ja leikkaamatta jätettävää kasvustoa Porolahden puistossa.

Yhtenä osallistuvan budjetoinnin toteutettavana hankkeena on nurmikot kukkakedoiksi -ehdotus. Tässä hankkeessa on esimerkiksi koko Arabianrannan ja Hermannin ranta-alueet annettu kasvaa kukkakedoiksi ja niihin on kasvanut rantaniittykasvillisuutta. Alueella on kuitenkin ongelmana rannan suuri kulutus ja rannan läheiset kevyenliikenteen reitit. Alueen uuden hoito- ja kehittämissuunnitelman laatiminen on käynnistymässä.

Kaivopuistossa alkaa tänä syksynä kokeilu, jossa kunnostetaan olemassa olevaa matalaa aitaa ja rakennetaan lisää aitaa. Ensi keväänä aidan viereen jätetään leikkaamaton nurmivyöhyke. Näin yritetään ohjata lentokyvyttömiä hanhia sopivaan suuntaan. Kokeilun tavoitteena on hanhien ohjaaminen muualle kuin juhlakentälle. Tämän lisäksi juhlakentällä kokeillaan ruohonleikkuuta isolla robottileikkurilla ja seurataan, onko sillä vaikutusta hanhien käyttäytymiseen.

Asiasta on saatu kaupunkiympäristölautakunnan lausunto. Vastaus on lausunnon mukainen.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja päätti 15.4.2020 § 3, että hallintosäännön 30 luvun 11 §:ssä tarkoitetut valtuutetun aloitteet, joiden kaupunginvaltuustolle esittämisen määräaika on 1.4.–-7.10.2020, tulee kaupunginhallituksen esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi viimeistään 7.10.2020. Hallintosäännön 30 luvun 20 §:n mukaan kaupunginvaltuuston puheenjohtaja voi erityisestä syystä myöntää kaupunginhallitukselle luvan 30 luvussa tarkoitettujen määräaikojen ylittämiseen.

Sulje

Kaupunginhallitus 28.09.2020 § 596

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden@hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 15.09.2020 § 488

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Valkoposkihanhien laiduntamista puistoissa on koitettu torjua kokeilemalla viime vuosina sekä hanhiaitoja että jättämällä pidempää heinäkasvustoa. Aitakokeilu perustuu lentokyvyttömien hanhien (poikaset ja täysikasvuiset hanhet sulkasadon aikana) kulun estämiseen. Arabianrannassa vuonna 2016 u-malliset aidat eivät ihan täysin pitäneet hanhia poissa, ja tulokset olivat tyydyttäviä. Samaa hanhiaitaa kokeiltiin myös Kaivopuistossa vuosina 2017 - 2019, mutta vain välttävin tuloksin.

Porolahden puistossa jätettiin nurmikko leikkaamatta vuonna 2018, mutta kokeilu toteutettiin ilman tarkempaa seurantatutkimusta. Leikkaamatta jätetty kasvusto jäi kuitenkin melko matalaksi, sillä puistossa kasvoi luonnostaan eri kärsämöitä. Ne eivät kasva riittävän korkeiksi ohjaamaan hanhien kulkua pois alueelta.

Kaupunkiympäristön toimialalla mietitään parhaillaan, millaisia pysyvämpiä ja tehokkaampia ratkaisuja voidaan kokeilla. On tutkittu, että hanhet pysyvät poissa alueilta, joissa on pitkäksi kasvanutta heinää tai nurmea. Hanhen lentokyvyttömät poikaset eivät pääse myöskään umpinaisella aidalla rajatulle nurmialueelle, joten ne pysyvät melko siisteinä. Pitkä heinä tai umpinaiset aidatut alueet eivät kuitenkaan sovi kaikkiin paikkoihin.

Yhtenä osallistuvan budjetoinnin toteutettavana hankkeena on nurmikot kukkakedoiksi -ehdotus. Tässä hankkeessa on esimerkiksi koko Arabianrannan ja Hermannin ranta-alueet annettu kasvaa kukkakedoiksi ja niihin on kasvanut upeaa rantaniittykasvillisuutta. Tällä kyseisellä alueella on ongelmana rannan suuri kulutus sekä lähellä rantaa kulkevat kevyenliikenteen reitit. Koko alueen uuden hoito- ja kehittämissuunnitelman teko on käynnistymässä.

Kaivopuistossa alkaa tänä syksynä kokeilu, jossa rakennetaan lisää ja kunnostetaan olemassa olevaa matalaa aitaa. Ensi keväänä aidan viereen jätetään leikkaamaton nurmivyöhyke. Näin yritetään ohjata lentokyvyttömiä hanhia sopivaan suuntaan Kaivopuistossa. Kokeilun tavoitteena on, että hanhiemot poikasineen pystyttäisiin ohjaamaan muualle kuin juhlakentälle. Tämän lisäksi juhlakentällä kokeillaan ruohonleikkuuta isolla robottileikkurilla ja seurataan, onko sillä vaikutusta hanhien käyttäytymiseen.

Yksi tämän vuoden mielenkiintoista tapahtumista oli merikotkan onnistunut pesintä Vanhankaupunginlahdella. Jää nähtäväksi, vaikuttaako tulevina vuosina merikotkan pelotevaikutus hanhien käyttäytymiseen Arabianrannassa.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho
Lisätiedot

Vesa Koskikallio, metsävastaava: 310 38452

vesa.koskikallio@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 22.10.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätietojen antaja

Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36550

timo.linden@hel.fi