Seudullinen raideselvitys/metro

HEL 2020-001450
Asialla on uudempia käsittelyjä
3. / 119 §

Informaatio seudullisen raideyhteistyön tilanteesta

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi saadun informaation.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Seudullisen raideliikennejärjestelmän hallintaan ja kehittämiseen liittyen ovat Helsinki, Espoo ja Vantaa tehneet syksyllä 2019 selvityksen raitiotieverkkojen seudullisesta organisoinnista ja keväällä 2020 selvityksen metron seudullisesta organisoinnista.

Tehdyissä tarkasteluissa on kartoitettu useita eri malleja ja arvioitu niiden ominaisuuksia. Helsinki on pitänyt keskeisinä tavoitteina mm. seuraavien näkökulmien toteutumista:

  • Seudullinen rakenne, joka edistää joukkoliikenteen kustannustehokasta ja laadukasta tuotantoa sekä tukee alueen kaupunkikehitystä
  • Rajallisten osaajaresurssien täysimääräinen hyödyntäminen
  • Eri toimintojen välisten synergioiden hyödyntäminen ja osaoptimointi-intressien välttäminen
  • Toiminnan ja toimintojen läpinäkyvyys sekä tarkoituksenmukainen pääomien hallinta ja investointimalli.

Mahdollisen seudullisen organisaatioratkaisun yksi tärkeimmistä hyödyistä olisi sen kautta syntyvä teknisesti yhtenäinen järjestelmä, jota johdetaan kokonaisuutena. Näin olisi mahdollista mm. realisoida ratikka- ja metroliikenteen useiden miljoonien eurojen vuotuiset mittakaavaedut omaisuuden hallinnassa ja ylläpidossa sekä operatiivisessa toiminnassa. Lisäksi järkevällä seudullisella organisoinnilla voidaan tavoitella vuositasolla monien miljoonien eurojen säästöä rajapintakustannuksissa, mahdollistaa niukan raitiotie- ja metro-osaamisen keskittäminen pääkaupunkiseudun tarpeisiin ja edistää korkeaa tekemisen laatua sekä vähentää riskejä ja virheitä suurissa hankinnoissa ja hankkeissa.

Raitiotieverkkojen tulevan muutoksen mittaluokkaa havainnollistaa hyvin tieto, että jo 2020-luvulla toteutettavaksi suunnittelut hankkeet ovat noin kolminkertaistamassa raitiotieverkon pituuden seudulla. Raitioteiden, -varikoiden ja -kaluston mahdollisimman tehokkailla toteutus- ja hankintatavoilla on saavutettavissa huomattavia hyötyjä. Metrojärjestelmän hoitamisen ja kehittämisen organisointia koskien toimintaympäristö puolestaan muuttuu länsimetron toisen vaiheen valmistuessa ja Länsimetro Oy:n rakennuttajatehtävän tuolloin päättyessä.

Valmistuneiden seudullisten raitiotieverkkojen ja metro seudullista organisointia koskeneiden selvitysten jatkoksi Helsinki, Espoo ja Vantaa käynnistivät kesällä 2020 tarkentavan selvityksen mahdollisen seudullisen kaupunkiraideliikenneyhtiön hallintomallia koskien. Työ on kesken. Kokouksessa selostetaan valmistelun ajankohtaista tilannetta.

Sulje

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 13.02.2020 § 22

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi asiasta saamansa informaation.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski
Lisätiedot

Ville Lehmuskoski, toimitusjohtaja, puhelin: 310 35091

ville.lehmuskoski@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 28.08.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätietojen antaja

Ville Lehmuskoski, toimitusjohtaja, puhelin: 09 310 35091

ville.lehmuskoski@hel.fi