Tulospalkkiojärjestelmän toteuma ja maksettava kokonaissumma, taloushallintopalveluliikelaitos

HEL 2020-001462
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 4

Taloushallintopalveluliikelaitoksen vuoden 2019 tulospalkkiojärjestelmän toteuma ja maksettava kokonaissumma

Toimitusjohtaja

Päätös

Taloushallintopalveluliikelaitoksen toimitusjohtaja päätti, että taloushallintopalveluliikelaitoksen vuoden 2019 tulospalkkiojärjestelmän toteuma on 40 prosenttia ja että taloushallintopalveluliikelaitoksen työntekijöiden tulospalkkioiden rahoitukseen käytettäväksi yhteensä 275 970,00 euroa, josta työnantajan sivukulujen osuus on 58 970,00 euroa. Tulospalkkioihin käytettävä kokonaissumma siirretään tasetilille 287300.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin tulospalkkioperiaatteiden mukaan tulospalkkioihin voidaan käyttää enintään 4 % tulospalkkioyksikön vuotuisesta säännöllisen työajan palkkasummasta. Enimmäismäärä voidaan käyttää, jos kaikki tulostekijät ovat toteutuneet täysimääräisinä. Liikelaitoksen toimitusjohtaja hyväksyy asetettujen tulospalkkiotavoitteiden toteutumisen ja tulospalkkioiden rahoitukseen hyväksyttävän summan.

Päätös tullut nähtäväksi 05.02.2020

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Suvi Tiilikainen, henkilöstöpäällikkö, puhelin: 09 310 25203

suvi.tiilikainen@hel.fi

Päättäjä

Tuija Kuivalainen
toimitusjohtaja